תשרב חיש - 3 רפסמ השיגפ


:םויה רדס לע םיאשונה
בושקת תכמתנ םידומל תינכת לש תינושאר הציקסב ןויד .1
ןומר הפצמ ,םולשה ס"יב ,יול תירוא הניכה ,הקיטסיטטסב
טנרטניאה תשרב תמא ןמזב החיש .2
בושקת תעמטהב א"סשת םידומילה תנש תארקל תינושאר תוכרעה .3


CHAT - טנרטניאב תמא ןמזב החיש
,תדלקמ יבג לע םילימ לש הדלקהב םייקתהל הלוכי תמא ןמזב החישה
בשחמל רבוחמה ןופורקימו תודחוימ תונכות תועצמאב תילוק החישב
ךרוצ שי ןאכ םג – םיחחושמה לש הנומתב תוולמה תוחיש ןכו
.תדחוימ הנכתבו המלצמב
וב טנרטניאל םירבוחמ תויהל םיבייח םיחחושמה – םירקמה לכב
ןיב החיש םייקל רשפא .תינורכניס תרושקת םהניב תמייקתמו תינמז
.רתוי וא םישמתשמ ינש

ןמזב החיש לש המויק תא םירשפאמה םייטנרטניא םילכ רפסמ םימייק
:תמא

MIRC
תומוקמב םידחוימ םיתרשב םיאצמנה (םיצורע) החיש ירדח לש תכרעמ
לע ןיקתהל ךרוצ שי חישב ףתתשהלו םיצורעל תשגל ידכ .םלועב םינוש
.המיאתמה הנכותה תא בשחמה יבג
http://www.mirc.co.uk/get :תבותכב טנרטניאה תשרמ דירוהל ןתינ
תיברמב .םייוצרה טאצה יתרשמ רחא םע רשקתהל ןתינ הנכותה תועצמאב
.DALNET ה תשר לש םיתרשהמ דחאל רבחתהל הצרנ םירקמה

WEB-CHAT
בר רפסמ םימייק .WWW-ה לע ססובמ טאצל MIRC ה תנכות לש חותיפ
השיגנה (URL) תיטנרטניא תבותכ שי דחא לכלש ,טאצ ירתא לש דואמ
קלח .םישמתשמל םינוש םיקשממ םנשי .טנרטניאל רבוחמ בשחמ לכמ
םהב תרבודמה הפשהו םיילארשי םקלחו םיימואלניב םה תוחישה ירתאמ
םיקוח תכרעמו החיש ירדח תכרעמ תמייק רתא לכב .םאתהב איה
"פוא" שי םירדחה בורב .(הב םילבוקמ אל וא) םילבוקמה תומרונו
ץורעב רתי תויוכז לעב שמתשמ אוהש ,@ ןמיס שי ומש דיל ,OPRATOR)
.(וב םילבוקמה םיקוחה לע דקפומ אוהו

:תירבעב ,םיילארשי טאצ ירתא
הלאוו לש טאצה
גניקטנ לש טאצה
IOL לש טאצה
ענענ לש טאצה

.םיעובק םישמתשמ לש תוילאוטריו תוליהק ושבגתה טאצה ירתאמ קלחב
רתאה תא אמגודל האר .טאצל ץוחמ םג םירשק תכרעמ םימייקמ םירבחה
.הלאוו לש טאצה ישמתשמ תליהק לש


תורדשב טריוטוג םש לע ןוכיתה רפסה תיבב ב"י תדימלת ,ןיילק ירימ
היישעב םיטא'צ לש םיירשפאה םימושייה לע רמג תדובע הבתכ
.רפסה תיבב תיכוניחה
םירתאלו טא'צ ירתאל תוינפה אוצמלו םירבדה ירקיעמ םשרתהל רשפא
.הדובעה תרגסמב הניכה איהש רתאב םירחא םייטנוולר


:םלועב טא'צ ירתא
http://www.talkcity.com
תוגהנתה יללכב הדימעו המשרה בייחמ) http://www.kidlink.org
KIDLINK ןוגרא לש תוליעפב םיפתתשמה םידימלתל דעוימ .םירורב
יבחר לכב םירומ לש ןויד תוצובקב הוולמ טאצה רתא .םהלש םירומלו
תומוקממ םידימלת ןיב החיש לש םואת רשפאמה רבד – םלועה
.םלועב םינוש

:תורחא תרושקת תונכות
המשרהב ךרוצ שי .םיביכרמ רפסמ תוללוכה תובכרומ תרושקת תונכות
התנקתהו הנכותה תדרוה םע דחי םע תעצבתמה ,(דרפנב הנכות לכל)
רשקתמ אוה ותועצמאב ישיא יוהיז רפסמ לבקמ שמתשמה .ישיאה בשחמב
תליהק לשמל) הנכותב םישמתשמה תליהקב םישמתשמה ןיבו תרשה לא
.(ICQ ישמתשמ
לש הרבעה ,טאצ ,םישמתשמ ןיב ישיא רשק תורשפאמ הלא תונכות
הכרב יסיטרכ חולשמ ,םינוש םיאשונב תוילאוטריו תוליהק ,םיצבק
.דועו דועו

http://www.icq.com :רתאב הדרוהל ןתינ - ICQ

http://www.getgooey.com :רתאב הדרוהל ןתינ - GOOEY

http://www.utok.com :רתאב הדרוהל ןתינ - U-TALK

http://www.odigo.com :רתאב הדרוהל ןתינ - ODIGOףועמ תכרעמל הרזח