טנרטניאב עדימ שופיח - 4 רפסמ שגפמ

:םויה רדס לע םיאשונה

ס"יב ,יול תירוא לש הציקסב ןויד ,הקיטסיטטסב םידומיל תינכת .1
.ןומר הפצמ ,"םולשה"
.טנרטניאב עדימ שופיח .2
א"סשתל תרפס תיב הדובע תינכת תנכה תארקל תינושאר תוכרעה .3
.בושקת תעמטהב
:טנטרניאב עדימ שופיח

שופיח יעונמ לעו שופיח לע

טנטרניאב שופיחו "ימוקמ" שופיח .1
םירתאמה ,"םיימוקמ" שופיח יעונמ אוצמל רשפא עדימה ירגאמ בורב
לשמל .ומצע רגאמ ותוא ךותב םיוסמ עדימ טירפ
םירשפאמה טוונ םגו ימוקמ שופיח עונמ שי "תינונס" עדימה רגאמב
םירתא לש סקדניא םהב שיש םירתאב .הז רגאמב עדימ אוצמל
עונמ (http://www.yahoo.com והאי וא הלאוו לשמל) טנרטניאהמ
עדימה תא רתאי שופיחה
.(הלא םירתאב םימושרהו םירכומה טנרטניאה ירתא רגאמב שקובמה
(http://www.altavista.com הטסיוו הטלא לשמל ומכ) שופיח יעונמ
רגאמב עדימה תא םירתאמ
.םירתא לש הברהב לודג

.טנרטניאה "לכב" עדימ שפחמ אל שופיחה יעונממ דחא ףא

.שופיח יעונמ רפסמב יוצר עדימ שפחל יאדכ

שופיח-אטמו שופיח עונמ .2
אטמ" םנשיו" http://www.lycos.com לשמל ומכ) שופיח יעונמ םנשי
תא םיעצבמה (http://www.webcrawler.com לשמל ומכ) "שופיח יעונמ

.תינמז וב שופיח יעונמ רפסמב שקובמה שופיחה


(תולאשו םילימ יפורצ ,הלימ) שופיח תויורשפא .3
ללכ ךרדב) ףורצ וא ,חתפמ תלימ יפ לע שופיח רשפאמ שופיח עונמ לכ
.שופיח עונמ לכ תוולמה תויחנהל בל ומיש .םילימ לש (ינאילוב
אוהש ומכ יוטיבה תא שפחל ידכ ,ללכ ךרדב תואכרימב םימש םייוטיב
.בותכ


ךיא ?תומכה םע םידדומתמ ךיא ?שופיחה לש תואצותה םע םישוע המ.4
?תואצותה לש תוכיאה תא םיכירעמ


לש הכורא המישר לש הרוצב תועיפומ שופיחה לש תואצותה 
רשפא שופיחה יעונממ קלחב .םהלש תובותכה תא םירושיק םע ,םירתא
לע ,םיוסמ גורדב םיגרודמ םירתאה .רתאה ןכות לש ריצקת םג שקבל
םירתאה ועיפוי המישרה שארב .שופיחה עונמ לש יגולה הנבמה יפ
.הלאשל רתוי םימיאתמ שופיחה עונמ לש הנבמה יפ לע ,םהש
לבקל ידכ םכח שפחל (ןמזה ךשמב התוא םידמול) המכוחה 
:תובושת לש הריבס תומכ
חתפמ תולימ בטיה רידגהל 
שומיש and , or) הנכותה תש שופיחה תויצפואב שמתשהל 
(תואכרימב
הז תא םירשפאמ שופיחה יעונמ בור) שופיח לע שופיח עצבל 
לע תרחא חתפמ תלימ יפל ףסונ שופיח –
(ןושארה שופיחה תואצות
וזה תורשפאה תא ןחב) "םדקתמ שופיח" לש היצפואב שמתשה 
(http://www.nana.co.il" >ענענב

םייתרוקב תויהל םישרדנ ינא - תואצותה תוכיא לש הכרעה יבגל
שיש תונמוימ יהוז .םהלש םינכתה יפל םירתאה תא ךירעהל דומללו
.התיכב דמלל:שופיח יעונמ רפסמ לש תובותכ:תירבעבעדימ םישפחמה) םיימוקמ שופיח יעונמ שי תירבעב םילטרופה תיברמל
(םהלש עדימה רגאמב םייוצמה םיפדבhttp://www.index.co.il
http://www.walla.co.il
http://www.achla.co.il
http://www.tapuz.co.il
http://www.nana.co.il:תילגנאב

http://www.altavista.com
http://hotbot.lycos.com
http://www.go.com
http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com
http://www.findit.com
http://www.search.msn.com

http://www.webcrawler.com
http://www.profusion.com
http://www.google.com
http://www.37.com

טסקטב הלאש ךותמ וא טפשמ יפ לע שפחל םירשפאמה שופיח יעונמ
:ליגר
http://www.askjeeves.com
תונתינ תובושתהו םיחמומל תונפומ תולאשה http://www.askme.com
"םייתימא םישנא"מ

:שופיח יעונמל הינפה םע םירתא
http://www.2day.co.il
http://www.start.co.il
http://www.a.co.il

ףועמ תכרעמל הרזח