םיבשחוממ םילכו הקיטסיטטס

הקיטמתמב אשונ לש דוביעל המגוד
ןומר הפצמ ,"םולשה" ס"יב ,יול תירוא י"ע
רקוב הדש תשרדמ ,בושקת זכרמ ,ןויס הנחו

:ןושאר אשונ
אלבטב םנוגראו םינותנ ףוסיא
:רועיש
םיבשחמ
:תויורשפא
.טנרטניאב אשונב םינותנ ףסואו אשונ רחוב דימלתה .1
,םיחא 'סמ ,הבוג :לשמל) םיישיא םינותנ םיפסוא םידימלתה .2
םימוד םינותנל תשרב םיפרוצמ הלא םינותנ .('דכו הדיל ךיראת
םלועבו ץראב םירחא תומוקממ םידימלת י"ע ופסאנש
Excel -ב הלבטב םינגרואמ ופסאנש םינותנה
:תויונמוימו םיגשומ
,תרוקב ,תרושקת ,עדימ ירגאמ םע תורכה ,אשונ יפל שופיח ,טנרטניא
חטש הנבמ :תויסיסב תויונמוימ ) Excel -ב שומיש ,םינותנ ןוגרא
ןורכיז – הרימש ,(בוציע ,םינותנ תסנכה ,הדובעה

:ינש אשונ
םינותנה דוביע
:רועיש
הקיטמתמ
:תויונמוימו םיגשומ
,םינותנה לש יפרג רואית ,תיסחי תוחיכש ,תויוחיכש תלבט ,תוחיכש
ןויצח ,עצוממ ,חיכש

:ישילש אשונ
םינותנה דוביע
:רועיש
םיבשחמ
:תויונמוימו םיגשומ
הקיטמתמ רועישב ודמלנש םיגשומה לוגרת - ןויליגב תואחסונ
תואחסונ תביתכב ירהש רפסמ תוינבת – אשונל רשקל ןתינ)
תחאב ךרעהש עגרבו םיכרעל אלו םינתשמ/תובותכל איה תוסחייתהה
.החסונה תאצותב ידיימ ןוכדע שי ןכדועמ תובותכה
.ןויליגב םיפרג ,ןויליגב תויצקנופ

:יעיבר אשונ
תונקסמ תקסהו תולאש תלאש
:רועיש
רקח תדובע


:םיחנמ תונורקע
תימוחת-ןיב הדימל .1
דימלתה לש ומלועמ םיחוקלה םירמוח .2
םירומ לש תועש םוגיא .3
םידומילה תינכתמ םיאשונ.4
ןויליג ;'ז - הקיטסיטטסב םידומיל תינכת) - ליג תרגסמ תריבש .5
('ח – ינורטקלא
.תועדו תונויער תפלחה - םלועהמו ץראהמ םירומ םע רשק .6

:הרומל םירתא
םינוש םיאשונב תויטמתמ תויוליעפ
(תילגנאב ,דימלתלו הרומל) הקיטמתמ דומיל רפס

(םירומלו) םידימלתל עדימ ירגאמ
(גניטייר) גורדמל תילארשיה הדעווה
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
בגנה לע עדימ ירגאמ
"תינונס" לש עדימ ירגאמ
"ח"טמ" לש עדימ ירגאמ
טרוא תשר לש רתאה
טנלמע לש רתאה
םילשורי רתיב לש ימשרה רתאה
ףועמ תכרעמל הרזח