הללאדבע לש ורצוא

טנרטניאו רבדמ ,תורייש ,םיטאבנה לע הדיח בתכ.רקוב הדש תשרדמב בושקתה זכרמ תווצ ידי לע קפוהש הדיח קחשמ והז

דומיל םע רבדמב תורייש לעו םיטאבנה לע דומיל בלשמ הדיחה בתכ
.טנרטניאב עדימ שופיחו טווינ ,השילג תויונמוימ לש לוגרתו
םידימלתל ,טנרטניאב שמתשהל םידמולה רפס יתב ידימלתל דעוימ אוה
םיטאבנב ,בגנב םיניינעתמל ,רוזאב לייטל אובל םיננוכתמה
.הדיח יבתכ רותפל בהואש ימלו רבדמ תוריישבו

דומיל םע טנרטניא תויונמוימ דומיל בוליש לש ךרדל אמגוד יהוז
.ןכותה םוחתב אשונ
לש תוינגורטה שי הבש התיכב הז קחשמ ליעפהל תולקב ןתינ ןכ ומכ
.םהל שיש ןיינעבו תויונמוימה תמרב םידימלתה


קחשמל הינפהףועמ תכרעמל הרזח