דלוקוש לע טווינ קחשמ


"תילע" לש רתאב טוונמו שלוג שמתשמב הז קחשמב
תאיצמו השילגה תויונמוימ תא לגרתלו דומלל איה קחשמה לש הרטמה
.טנטרניא רתאב עדימ
.האצותל עיגמו תוטושפ תוינובשח תודיח רתופ שמתשמה השילגה בגא
"תילע" לש רתאב תועצומה תויוליעפב ףתתשהל שמתשמה ןמזומ ןכ ומכ


הדש יבאשמ ,םיבאשמ רפס תיב ,טיבש האל ידי לע ןכוה קחשמה

:תיטנרטניאה אסריגה דוביע
רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ ןויס הנח
טקפא ןווגמ תרבח תווצו

קחשמל סנכהףועמ תכרעמל הרזח