: 'חסיפו רוויע' ירוסי לע"

(21.11.1947) תסנכב,ןוירוג ןב דוד
...םיישעמו םילוקש םיקומינ ךותמ יכ יל רסמנ תועובש המכ ינפל"
שי םילועה ןיבש יל ורמא .ןמית ידוהי תיילע תא טאהל חרכה שי
םירודיס ןיאו םיעוגנ ,םישושת םידלי ,םישולח ,םילוח הברה
- ןוכנ רתוי וא ,הילעה בצק תא טאהל שיו ,םלוכ ליבשב םיקיפסמ
...הסטהה
ח"וד יתלביק םידחא םימי ךשמבו ,בצמה קודבל ןדעל שיא דימ יתחלש
המרגלט יתחלש דימ ....ןמית יבחרב הווהתמש המ לע טרופמו אלמ
שיחהל ןדעל םיסוטמ דוע דימ וחלשי םשה ןעמלש ,הקירמאב ונדידיל
,םליבשב ןכומ םוקמ ןיאש ונעדי .הצרא ןמית ידוהי תרבעה ץיאהלו
- דחא עגרל ףא ,לק קפס היה אל לבא .זופשיא ןיאו ןוכיש ןיאש
,הנה ועיגיש ןעמל ,ירשפא יתלבהו ירשפאה ,לכה תושעל ונילעש
םיכרדב וא ןדעב תונחמב וללוגתי אלו וז לארשי תנידמל ,ונילא
,וצראב ,הפ תומיש בטומ ,תומל םהמ ימ לע רזגנ םא וליפא .ןמיתב
..אוהה רכנב אלו , ויחא ןיב
ואבו .םתמשנ האציו דולב הפועתה הדשל ועיגה םילועהש םירקמ ויהו
תונומתה תחא וז .םילוחה תיבב םתוא יתיאר .בער יזמ םידלי
רתוי םימודה תוקוניתו םידלי ...ייח יימיב יתיארש תודירחמה
חכ אלל םג םהמ םיבר ,תוכבל חכ אלל ,םייח םדא ינבל רשאמ םידלשל
ותואב יתוניבה ...םייחה רוא חרז דוע םייניעב קר .ןוזמ גופסל
ארונה הזחמהמ יתמעפנו יתלחלחתנ .הדערב הליג שוריפ המ עגר
"..חישמ ילבח םה הלא ןכ .לודגהו