םידומיל תוינכתו VR
2001 לירפא ,ןויס הנח

http://www.boker.org.il/meida/tikshuv/course/vr.htmםידומיל תוינכת לע .1

VR לע .2

תא VR -ב שומיש תושועה םידומיל תוינכת תופקשמ הדימ וזיאב .3
? VR -ל ורדגוהש תורטמה
.…וא
?םידומילה תוינכתל VR םרותש ףסומה ךרעה והמ

תורוקמ .4

ףועמ תכרעמל הרזח