םידומיל תוינכת לע .1


תא תוליכמ ןהש םידומיל תוינכת לע רמוא (1965 ,רנורב) רנורב
,םייתרבחה םיאנתה תא תומאות ןה ,עוצקמה לש ידוסיה הנבמה
תאו םתביבס תא ףרה ילב םינשמו ,םינתשמה םיינידמו םייתוברת
לש הביתכה תכאלמ ,(19 'ע) םמצע םידימלתה לש םגו רפסה תיב תורטמ
,(27 'ע) םינושה תועוצקמב םיחמומ ידיב תדקפומ םידומיל תוינכת
תעשב" :רצק חווטל תורטמו ךורא חווטל תורטמ ןיב תוניחבמ ןהו
ךורא חווטל הרטמה ןיב יוארכ ןיחבמ םדא ,םידומיל תינכת לש תכירע
ומדקל םייושעה רצקה חווטב םידעצ המכו המכ ןיבל גישהל הסנמ איהש
רזע ירישכמ" לע םג רבדמ רנורב .(69 'ע) "הרטמ התוא תארקל
םירישכמה רבדב םיבר םינויד ולהנתה תונורחאה םינשב :"הארוהב
םיגוס המכו המכ שי .הארוהה ךילהתב רזעל שמשל םייושעה תואצמההו
ןיממ רמוח דימלתה ינפל גיצהל םידעוימה םהמ שי .הלאכ םירישכמ לש
תיב ליגרה םידומילה ךלהמב וינפל אבומ תויהל לוכי וניאש הזכ
לוקמשר ,םיטילקת ,םינוטרס ,םימליפורקימ ,היזיבלט ,םיטרס .רפסה
הדובעב ללכ ךרדב םישמשמה םיירקיעה םירישכמה םה ,הלאב אצויכ לכו
םילכה םה הלא .הז דיקפתב םה ףא םישמשמ םירפס .וז ןיעמ
לש ,"הרישי" יכ םא ,ףילחת תיווח דימלתל םינתונ ונא םתועצמאבש
םירמוח לוספנש הזמ תלעות לכ ונל חמצת אל .תוערואמהו םירבדה
ךפונ תפסות יכ רורב םכש ,"ךפונ תפסותו טושיק" אלא םהב ןיאש
םהל ארקנ הבה ךכ םושמ .ךוניחב תוירקיעה תורטמה תחא איה הז גוסמ
.(79 'ע) ".תויווח יפילחתל םירישכמ
הפיא םכסנ" :רנורב רמוא הארוהב רזע ירישכמב ןוידה םוכיסל
ףקיה תבחרהב הרומל םיעייסמה רזע ירישכמ םימייק יכ ,רמאנו
רמוחה לש דוסיה הנבמ תנבהב דימלתל םירזועה ,דימלתה לש ונויסנ
תועמשמהו תובישחה תא תיטאמרד הרוצב וינפל םישיגדמה ,דמלנה
תוחתפתה לש ךילהתב התע םיאצמנ ןכ .דמול אוהש המב תונופצה
לקהלו הרומה םכש לע ץבורה סמועה ןמ תצקמ לוטיל םייושעה ןירישכמ
ךרד אהת המ ,ןבומכ ,איה ןיינעה תברו הבושחה הלאשה .וילעמ
תיתטיש תכרעמכ ,םאותמבו ףתושמב הלא תואצמאו רזע-ירישכמב שומישה
.(82 'מע) "םירזע לש

:(א"סשת ,רנורב) םידומיל תינכת לע רנורב רמוא םינש 35 רובעכ
תינכת" יורקה רבד אוה ותוא דדועלו דמולל עייסל יעצמאה
"םידומילה תינכת" ומכ רבד אצמנב ןיאש הז ונדמלש המו ,"םידומיל
תחיש" ומכ יה םידומיל תינכת ,רבד לש ותימאל .הדיחיהו תחאה
יפ לע ףא ,אלמ חרואב ורידגהל רשפא-יא םלועלש אשונ לע "השפנה
םושמ קר אל "השפנה" תחיש תאז הנכמ ינא .תולבגמ ול ביצהל רשפאש
בחרה ןבומב השפנה ןאכ תמייק אלא ,הנכ איה דוע לכ דימת הרע איהש
ךילהתה ."תומגדה" וליפאו ,םיטסקט ,תונומת ,םירזע – רתוי
(122 'ע) .תימצע הבישח ןכו ,הרימאו הגצה ,החיש אפיא ללוכ
ףועמ תכרעמל הרזח