VR לע .2


?המודמ תואיצמ יהמ


The immersion of people into a computer-generated
environment.(644 'סמ סכנ ושפח) ילש תיבב רויסל םכתא תחקל הלוכי ינא
רויס"ל וכל) ילש תיבה לש גגהמ הארנ אוהש יפכ ,ןיצ לחנב וא
("ילאוטריוהתוילאוטסקט תוילאוטריו תוביבס םג תומייק
תוקחמה MOO, MUD, MUSE ומכ
."םינוקרדו םיכובמ" קחשמה תא

הבש הביבסה תא םירצוי םיפתתשמה
םידיקפתב הכותב םיקחשמו קחשמה שחרתמ
.הביבס התואל תוכיישה תויומד לש:תוילאוטריו תוביבס לש ןדיקפת

השיג תורשפאמ תוילאוטריו תודבעמ
םירידנ וא םירקי ,םיקוחר םיבאשמל
.םיהובג םינוכיס תולעב תוביבסל םג ומכ

תוסנתהל םילוכי םידימלתו םיטנדוטס
בוציע לש תואנדסבו תילאוטריו תונמאב
,ואולמב הריציה ךילהת תא תווחלו
.התכרעהלו השומימל דעו הסיפתה שוביגמ


םעו םירישכמ םע יאופר לוגרתו ןומיא
לש השיכר רשפאמ םיילאוטריו םילוח
.הז םוחתב תויונמוימו םירושיכ

הבש תילאוטריו הביבסב הרז הפש תשיכר
.התועמשמ תא ןיבהלו הפשה תא עומשל רשפא
? VR ב שמתשהל יאדכ עודמ


םישיגנ םניאש םירתאב רוקיב
ןוכיסה ללגב וא םמוקימ ללגב
.םהילא השיגב רושקש
דחוימב תושק תופוס לש חותינ לשמל

תוישממה תוכרעמה תא ןוחבל רשפא יא רשאכ
ןמז וא הדימ הנקב םייוניש ללגב

תוטשפומ תוסיפת ןוחבל םיצור רשאכ
שיחמהל ישוק שיש
םיבכרומ םייגולויב םינבמ לש השחמהו בקעמ לשמל

ףועמ תכרעמל הרזח