תא VR -ב שומיש תושועה םידומיל תוינכת תופקשמ הדימ וזיאב .3
? VR -ל ורדגוהש תורטמה

.…וא

?םידומילה תוינכתל VR םרותש ףסומה ךרעה והמ

NICE טקיורפ לש ילאוטריוה ןגה
וגאקישב ,יוניליא לש הטיסרבינואהתוילאוטריו תוביבס
וגאקישב ,יוניליא לש הטיסרבינואה


the Round Earth Project
וגאקישב יוניליא לש הטיסרבינואה
ימואלה עדמה ןואיזומו
דלשה

הדובע ףד

תובושת ףדםיילאוטריו הדש ירויס - היפרגואיגל תילאוטריו הקלחמ

What happened in 1894 at Boulder Creek?

Where is Boulder, Colorado?

What human-environment interactions occur in Boulder, CO?

You are now ready to enter the field!
Please follow the directions on the Field Procedure, put on
comfortable walking shoes, and remember to take a notebook
and pen with you.


Boulder Creek Discussion Forum


Intresting Links


http://www.hitl.washington.edu/projects/learning_center/vrrv/

The van-based VRRV outreach program brings VR to children in
schools. The goal is to teach children to build virtual
worlds to better help them understand their curriculum and
help to meet specific learning goals.MOO ומכ תוילאוטסקט תוילאוטריו תוביבס םג תומייק
תורחאו MUD, MUSE ((Multi-User Domain, Object Oriented
."םינוקרדו םיכובמ" קחשמה תא תוקחמה

םילימב םיראתמ .תוילאוטסקט תוילאוטריו תוביבס םינוב םיפתתשמה
םילעופ ןתועצמאבו תויומד םמצע לע םישיבלמ .היביכרמו הביבסה תא
התוא ךותב תולעופה תופסונ תויומד םע םירשקתמו הביבסה ךותב
.םיטא'צ תועצמאב הביבס

תיסיסב המרב תונכיתב םג ומכ םינכתבו הפשב שומיש ןאכ שי
היהי הדימלל ףסומה ךרעה ךכיפלו

םירואית תרשפאמה ההובג המרב הרז הפש דומיל
תולועפו תוביבס לש םיבכרומ

,דמלנ אשונל וא ןכות םוחתל תומיאתמה תוילאוטריו תוביבס תריציב
,ריקחת ,דומיל ידכ ךות – תילאוטריו אמור לש היינב :לשמל
הלא תוביבסב תוליעפ ללוכ ,אמורב םייחהמ תונצס לש רוזחישו רקחמ
.תויאמור תויומדכ
telnet://moo.du.org:8888

http://www.tech-continuum.com/c2d/rome/

ףועמ תכרעמל הרזח