תורוקמ .4


1965 ,ו"כשת ,וידחי תאצוה ,ךוניחה ךילהת ,'ג ,רנורב


תיירפס ,רשקהב ךוניח לע םירמאמ :ךוניחה תוברת ,'ג ,רנורב
א"סשת ,םילעופ

Multi-User Domain Object Oriented (MOO)
as a High School Procedure for Foreign Language Acquisition
by
James A. Backer
A Formal Dissertation Proposal submitted in partial
fulfillment
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy
Doctoral Program in Computer Technology in Education
School of Computer and Information Sciences
Nova Southeastern University
December 1998

http://www.etni.org.il/teachers/jimmy/front.htm
ףועמ תכרעמל הרזח