,םישריחה תליהק לע טנרטניאה לש תויתרבח תוכלשה
םישרחתמהו העימשה ידבכ


ןילביצ בדנו זפוט ןקוש יקב
2000 ינוי


becky@schocken-topaz.com תורעהלםיניינעה ןכות

המדקה1 קרפ
1.1 אובמ 2
1.2 רקחמ תוטיש 2
1.3 הדובעה הנבמ 3

םישריחה תליהק2 קרפ
2.1 יללכ - םישריחה תליהק
2.1.1 םישריחה תליהק לש םייתרבח םינייפאמ 4-7
2.1.2 םישרחתמהו העימשה ידבכ 8-9
2.2 טנרטניאב םישריחה תליהק
2.2.1 העימש ייוקל םישנאל םינופה םירתא 9
העימש ייוקל לש תילאוטריוה הליהקה תא םיקיסעמה םיאשונה 10-12
2.2.2 לארשיב
2.3 יריפמא רקחמ - םילארשיה העימשה ייוקל םישלוגה תליהק
2.3.1 ןולאשה 12-13
2.3.2 םינותנה זוכיר 13-16
2.3.3 תובושתה חותינ 16-19
2.3.4 םוכיס 19

העימש ייוקל םישנאל תושדח תויורשפא- בשחמ תססובמ תרושקת3 קרפ
3.1 המדקה 20
3.2 העימשה ייוקלו ילאוטריוה םלועה 20-22
3.3 טנרטניא יססובמ תרושקת תונורתפ 22-24

העימשה ייוקל לע העיפשמ CMC בשחמה תססובמ תרושקתה דציכ4 קרפ
4.1 המדקה 25
4.2 םישריחה תליהק ךותב עיפשמ CMC -ה דציכ 25-26
4.3 תעמושה הרבחל םישריחה תא ברקמ CMC -ה דציכ 26-27

5 קרפ הדובעה םוכיס 28-31

היפרגוילביב 32


1 קרפ
המדקה

אובמ 1.1
תדרטסוטוא לש תוינוגראהו תויתרבחה תוכלשהה תא הגיצמ הדובעה
.העימשה ידבכו םישריחה תייסולכוא לע עדימה
םינשב תללוחתמה םינותנ תרבעהו תרושקתה םוחתב תיגולונכטה הכפהמה
דדומתהל תושדח םיכרד העימשה ייוקל תייסולכואל העיצמ תונורחאה
Mediated Communication) CMC בשחמ תססובמ תרושקת .םתוכנ םע
םילבכ ,רלולס ,טנרטניא ןוגכ תויתשת לע תססבתמ (Computer
הלא תויתשת .המצוע בר בושחמ חוכ ידי לע תכמתנו םינייוולו
םישיגנה םיעצמאב תיביטקארטניאו תידיימ תרושקת םייקל תורשפאמ
.ואדיוו תונומת ,הקיפרג ,בותכ טסקט ומכ העימש ייוקלל
:תויזכרמ תולאש יתשב ןודנ וז הדובעב
?םישריחה תליהק ךותב עיפשמ CMC -ה דציכ .1
?תעמושה הרבחל םישריחה תא ברקמ CMC -ה םאה .2
תייליהק לש "ילאוטריוה טקפסא"ב קוסעת הדובעה ,תורחא םילימב
םהייח תוכיא תא רפשמ ילאוטריוה ןפה דציכו םאה קודבתו םישריחה
.העימשה ייוקל םישנאה לש

םיקסועה םירקחמ ואצמנ אלו ורקיעב ינשדח הז אשונ יכ ןייצל שי
ןתיי ימו ,םוחתב יצולח רקחמ הווהמ וז הדובע .ולא רקחמ תולאשב
.םוחתב תופסונ חותיפו רקחמ תודובעל הנושאר החיתפ תיירי וז אהתו


(טנרטניא ,םירקחמ ,םירמאמ) רקחמ תוטיש 1.2
לש ןכו םישריחה תייליהק לש םינייפאמ תגצה - תורפס תריקס (א)
.ללכב תילאוטריו הייליהק
ידבכו םישריחל םיסחייתמה טנרטניאב םירתא תורשע תריקס (ב)
םיסחייתמה םייטרפו םייתלשממ תודסומ ,םינוגרא לש םירתא :העימש
FAQ ,םימורופ ,עדימ תורוקמ ,תושריח לע הידפולקיצנא ,תושריחל
יישקל תונורתפ םיעיצמה םירתאל שדקות תדחוימ בל תמושת .'דכו
.העימש ייוקל םישנא לש תרושקתה
העימש ייוקל םישלוג ברקב ןולאש תצפה - ןטק יריפמא רקחמ (ג)
.םיילארשי


הדובעה הנבמ 1.3
:םיקלח השימחל תקלחתמ הדובעה
.רקחמה תולאשו אשונה תא הגיצמה - המדקה ·
םלועב הלש יוטיבהו םישריחה תליהק לש םינייפאמ תגצה ·
.ילאוטריוה
תייליהקל העיצמ עדימה תדרטסוטואש םינוש תונורתפ תגצה ·
.םישריחה
.רקחמה תולאשב יביטרגטניא ןויד ·
םוכיס ·

:םינושה הדובעה יקלח ןיב ןילמוגה ירשק תא גיצמ ןלהל םישרתה

עדימ תורוקמ

םירתא יריפמא רקחמ תורפס תריקס

טנרטניאב היפרגוילביבהדובעה ףוג

םינוש תונורתפ תגצה םינייפאמ תגצה
בשחמ תססובמ תרושקת - CMC לש םישריחה תייליהק לשרקחמה תולאשב ןויד
?םישריחה תליהק ךותב עיפשמ CMC -ה דציכ
?תעמושה הרבחל םישריחה תא ברקמ CMC -ה םאה


םוכיס

דיתעל םינוויכו םוכיס


2 קרפ
םישריחה תליהק

יללכ - םישריחה תליהק 2.1
םישריחה תליהק לש םייתרבח םינייפאמ 2.1.1
תויעבמ םילבוס הייסולכואב םישנאה ללכמ 10% -כש חינהל לבוקמ
העימשה ייוקל בור .העימש ייוקלכ תיאופר הניחבמ םירדגומו העימש
לימורפכ) םטועימו ,םהלש העימשה ידירשב םירזענה העימש ידבכ םניה
תפש תועצמאב םירשקתמה םישריח םניה (הייסולכואה ללכמ יצחו
תיעמשמ דח הנניא "שריח"ל "העימש דבכ" ןיב הנחבהה .םינמיסה
.תונוש תורדגהב היולתו

איה תחא ךרד .םיכרד יתשב הביבסה םע רשקתל םילוכי העימש ייוקל
ידירשב שומיש ידי לע תרבודמה הפשב איה הינשה ךרדהו םינמיסה תפש
םדאל העימש יוקל םדא ןיב תרושקת ךילה לכ .םייתפש תאירקו העימשה
.םילק םניא ךילהתה םויקל םיאנתה ןכש תולדתשהו ץמאמב ךורכ עמוש

וא הפשה תא וריכי םידדצה ינשש תבייחמ םינמיסה תפשב תרושקת
םויק .ןמגרותמכ שמשמו םינמיסה תפשב טלושה ישילש םדא לש ךווית
תאירקו העימש ידירש לע ןעשנה העימש יוקל םדא םע הרובד תרושקת
םינותנה טועימ ללגב תויועטו תורזחב ףוצר ךילהת וניה רוביד
ךא הביתכו האירק תועצמאב תרושקת םייקל ןתינ .ךילהתב םירבעומה
ןפואב םיעצבתמ םירסמה יפוליחו ךכ םשל תדחוימ תונגראתהב ךרוצ שי
.לברוסמו יטיא
השקתמ העימשה יוקל םדאה ךכ ,רתוי הלודג העימשב הדיריהש לככ
םויק ךרוצל ולש הייארה שוחב רתוי יולת אוהו תרבודמה הפשב דקפתל
.ותביבס םע תרושקתה

ןפואב תשכרנ וז הפש .םישריחה תליהק לש הפשה איה םינמיסה תפש
יתבב הל םיפשחנ םה םירקמה בורב רשאכ םישריח םידלי ידי לע יעבט
םינמיסה תפשל ,תאז םע דחי .דחוימה ךוניחה תרגסמב רפסה
םירוהו םיכנחמ םיבר םירקמבו תילילש המגיטס שי הב םישמתשמלו
.הב שומישל םידגנתמ העימש ייוקל םידליל
תשיכר ךילהתש ךכב וז העפות םיריבסמ (1988) .KYLE J.K., WOLL B
םיבושחה םיביכרמה דחא אוה "ןיקת"ה דליה ידי לע תרבודמה הפשה
םיספתנ תרבודמה הפשב םישמתשמ םניאש םישנא וז הביסמ .תוחתפתהב
ךרדבש ,הנוש הפש םישכור םישריחש הדבועה .םיתוחנו םיחתופמ יתלבכ
םהש בצמ תרצוי ,הבורקה םתחפשמ לש תרושקתה יעצמא הנניא ללכ
ןמזב קר .הכומנ תידוקפתו תילכש תלוכי םהל תסחוימו םיקחרומ
םיריבסמ םירבחמה .םינמיסה תפשל הכרעהו תועדומ החתפתה ןורחאה
ללגבו הרבחב טועימ תוצובק לש תויוכזב הרכהה ללגב וז תועדומ
איה םישריחה תליהקש ןויערה .המצע םישריחה תליהק ברקב תוררועתה
תעמושה הרבחב םיתוחנ םישנא ףסוא אלו יתרבח טועימ הווהמה הצובק
רובע הנוש תודדומתה שרודה שדח ןויער אוה הפש תשיכרב ולשכנש
.םירקוחו ךוניח ישנא

ןייפאמהש תנעוט תחאה :םישריחל תוסחייתהב תויזכרמ תוסיפת יתש שי
.תרושקתה תלוכיו העימשה שוח לש רדעהה אוה תושריח לש יזכרמה
תא תדבכמו הנוש תוהזכ תישריחה תוהזה תא תלבקמ הינשה הסיפתה
.הליהקה ךותבש םיליעיה תרושקתה יעצמא

:ךכ םישריחה תליהק תא םירידגמ Baker and Padden, 1978

other members accept that person as part of the community"
identifies him/herself as a member of the deaf community and
is called "attitudinal deafness". This occurs when a person
who is a member of the deaf community seems to be what
and with hearing people. The most basic factor determining
and values and a common way of interacting with each other
individuals who share a common language, common experience
".The deaf community comprise those deaf and hard of hearing


תויזכרמה תוסיפתה יתש ןיב תרשגמ "תשפתנ תושריח" לש וז הרדגה
םהש םיבר םישנא שיש העפותל יוטיב תנתונ וז הרדגה .ליעל וראותש
תפשב םישמתשמ םניאו םישריחכ םמצע םיספות םניאש העימש ייוקל
הרומח הדירימ םקלחו ,העימשב הדירימ םילבוס הלא םישנא .םינמיסה
תועצמאב םתביבס םע םירשקתמ הלא םישנא תונוש תוביסמ .רתויב
אלו ,ךכב םיכורכה םיישקה לכ לע (הרובדה הפשה) ילארואה ץורעה
.שורדה עדימה לכ תא םהל ריבעמש חונו ןימא תרושקת ץורעמ םינהנ

תוכייש םיעבוק ויפל ללכה תא םיעיצמ Baker and Cokely, 1980
העימשב הדירי (א) :םיפפוח םיאנת המכ לש ףוריצכ םישריחה תליהקל
תויתרבח תויוליעפב תופתתשה (ג) םינמיסה תפשב שומישו תורכה (ב)
ןוגראב העפשהו תיטילופ תוברועמ (ד) םישריח םישנא לש םינודעומב
תא םיספות אלש םישנאמ תבכרומ הליהקה תביל ,וז השיג יפל .הליהקה
םיאג ,ריעצ ליגמ םינמיסה תפשב םיטלוש הלא םישנא .היעבכ תושריחה
.םנומאמו םירחא םישריח תרבחמ םינהנו הב שמתשהל

.הלודג ריע לכב טעמכ םימייק םישריח םישנאל םייתרבח םינודעומ
םינודעומ .ץראה יבחרב םירזופמה םינודעומ 14 םימייק לשמל לארשיב
.תונווגמ תויוליעפ םיעיצמו םישריח םישנא ידי לע םילהונמ הלא
םוקישל ןולשיכל למסכ תעמושה הרבחה ברקב םיספתנ הלא םינודעומ
םידליל םירוה לע לודג ץחל םייק ןכלו הרבחב םישריח םישנא בולישו
הביסה הארנכ וז .םישריח ינודעומב תורבחה תא םהמ עונמל םישריח
.הלא םישגפממ םהילגר םירידמ םישריחה םישנאהמ 30% -מ הלעמלש

ןיב םיסחי לש הנוש הנבמ אוה םישריחה תליהק לש ףסונ ןייפאמ
תוצובקל םיכיישה םירבח ונכתי תורחא "תועמוש" תוליהקב .תורודה
שי םישריחה םישנאה תליהקב .תפתושמ הרטמ ןעמל םילעופה תונוש ליג
."םירגוב"ו "םיריעצ" ןיב הרורב הדרפה
םישנאה בורש ךכב וז העפות םיריבסמ (1988) .KYLE J.K., WOLL B
בורל .םהלש תיניערגה החפשמה ךותב םתושריחב םילדבנ םישריחה
םישריחה םידליה בורל ,ךפיהלו םיעמוש םידלי שי םישריחה םישנאה
הניחבמ תיליגה הקולחה תשרחה הליהקה ךותב ,ןכל .םיעמוש םירוה שי
ליגה תוצובקל םידליהו םירוהה ידיקפתמ טעמ הקינעמו תורודה ןיב
.תומיאתמה

Allsop, 1982) הילגנא ,(Schein and Delk, 1974) ב"הראב םירקחמ
םירגובהמ 35% -כ ש םיארמ (1992 ,לזיוו עלס) לארשיו (Kyle and
-מ רתויו ,(תעמושה הרבחמ 25% -ל תיסחי) םיאושנ םניא םישריחה
דוע .םה ףא םישריח גוז ינב םע תאז ושע ונתחתה ןכש םישריחהמ 80%
םינמיסה תפשב םהיניב םירשקתמ םיאושנה םישריחהש םירקחמה וארה
םהיתוחפשמ ךותב םיאצמנ םידדובה םישריחה וליאו ,בטיה הב םיטלושו
.םייתפש תאירק תועצמאב םמע םירשקתמ כ"דבו תועמושה

םע דחי .םתייחמל םיחיוורמו תעמוש הביבסב םידבוע םישריחה בור
םבורב םישריחה יקוסיעש אצמנ הילגנאו ב"הראב םינוש םירקחמב תאז
לזיוו עלס םג .הכומנ הרקוי ילעב םידיקפתו םייפכ תודובע םה
.לארשיב המוד בצמ לע םיחוודמ (1992)

הנועה הפש איהו תישריחה תוברתהמ דרפנ יתלב קלח איה םינמיסה תפש
ןיב יתועמשמ לדבה שי ,תאז םע דחי .םיינשלבה םינוירטירקה לכ לע
תפשב שומישהש ךכמ עבונ לדבהה .תורובד תופשל םינמיסה תפש
הביבסה וז הביסמ .םיחחושמה ןיב ןיע רשק םויקב הנתומ םינמיסה
קלחכ תשמשמו םיפתתשמל הרורב דימת תרושקתה ךילהת לש תיזיפה
תופשל ומכ בותכ גוציי םינמיסה תפשל ןיא ןכל .הפשה ביכרממ
תפסונ היעב .הלש םיברה םיטקלאידל םירבסהה דחא הזו תורבודמה
הרות" הל ןיאש אוה םינמיסה תפשל בותכ גוציי רדעיהמ תעבונה
.רודל רודמ התוא הריבעמו תישריחה תוברתה תא תדעתמה "בתכבש

,80 -הו 70 -ה תונשב הררועתה םישריחה תליהק לש תימצעה תוהזה
םרפסמב יתועמשמ לודיגו חרזאה תויוכזל תועונתה תוררועתה םע דחי
G., 1995) םייאמדקא םידומיל ומייסש העימש ייוקל םישנא לש
םייטנטילימ םינוגרא תמקהל המרג וז תוררועתה .(ROSE P., KIGER
תפשל םוגרת ,םישריח םישנאל תויוכז ןויווש לע זועב םימחולה
תעיבקב תוברועמ ,עונלוקבו היזיוולטב תויבותכ בולישו םינמיס
ךוניחה תודסומב םישריח םידלי רובע םיימוקישהו םייכוניחה םינכתה
הרכהה אוה ב"הראב םישריחה ינוגרא לש םיטלובה םיגשיהה דחא .דועו
.הנידמה לש תוימשרה תופשה תחאכ תיאקירמאה םינמיסה תפשב

תליהק לע תודבוע המכ" ישפוח םוגרתב גיצהל ונרחב םוכיסל
רתאה ךותמ "םישריחה
:http://www.odc.state.or.us/tadoc/deaf7.htm

תולבגומהש ללגב םיכנ לש תורחא תוצובקמ תלדבנ םישריחה תליהק ·
.ינפוג דוקפת לע אל יתרושקתה דוקפתה לע העיפשמ
הל שיש תדרפנ תושי ,טועימ תצובקכ המצע הרידגמ םישריחה תליהק ·
.םינוש םייתרבח םיכרעו הפש ,תוברת
םיעצמאב םהלש עדימהמ 75% -מ הלעמל םילבקמ םיעמוש םישנא ·
קרש ןאכמ .םירחא םישנא םע תוחישו היזיוולט ,וידר ןוגכ םיילוק
הלאה 25% -ה ךותמ .םירחא תורוקממ םישנאל עיגמ עדימהמ 25% -כ
םינותנ תומכ םעו תורוקמה תיצחמל רתויה לכל םישיגנ םישריח םישנא
.רדתסהל םהילע וז
םישריח םישנא םנשי ,בותכ גוציי ןיא םינמיסה תפשלו רחאמ ·
רפסה תיב לש תוכומנ תותכ לש המרב םהלש האירקהו הביתכה ירושיכש
םניה תילגנאב םגו םינמיסה תפשב םיטלושה םישריח םישנא .ידוסיה
.רתוי םיבוט האירקו הביתכ ירושיכ ילעב
םיגשומ לע רתוי ססבתמ יסופיט שריח םדא לש הבישחה ךילהת ·
.םיילוקו םיילולימ םיגשומ לע תוחפו םייגולו םייתוזח
תחתמ אצמנ םישריחה םישנאה לש תעצוממה הסנכהה לש ןויצחה ·
םישריחה םישנאהמ לודג קלח .הרבחה לש תעצוממה הסנכהה לש ןויצחל
.החוורה תודסוממ הסנכה תמלשה םילבקמ
תשחכה ,םיעמושה םישנאהמ ער סחימ ולבס םישריח םישנא םינש ךשמב ·
.הפשכ םינמיסה תפשב הרכהו תישריחה תוברתה

םישרחתמהו העימשה ידבכ 2.1.2
אוה םהלש תרושקתה ץורע רשא םישנא םה םישרחתמהו העימשה ידבכ
הלא םירקמה בורב .םהלש העימשה ידירש לע ןעשנה ,ילארואה ץורעה
.םהייח ךלהמב העגפנ םתעימש תונוש תוביסמו םיעמושכ ודלונש םישנא
םיקפסמ העימש ידירש םע ללכ ךרדב םידלונ הדילמ העימש ידבכ
.העימש ירזע ילב וא םע ,הפש תשיכרל
תרושקתה ץורעש םישנא םה םישרחתמהו העימשה ידבכ ,תורחא םילימב
תפשב שומיש לש הפולחה תא םהל ןיאו ,יתייעב אוה םתביבס םע םהלש
ןועטל ןתינש יפכ ,"הליהק"ל םיכייתשמ םניא הלא םישנא .םינמיסה
םהלש תובלתשהה תדימו ,םינמיסה תפש ירבוד םישריחה םישנאה יבגל
רקיעב הייולת ('דכו םייתרבח םייח ,הדובע ,החפשמ) תעמושה הרבחב
שי .םהלש םוקישה לש החלצהה תדימבו םתעימשב הדיריה תרמוחב
הלעמל .הנקיז איה העימשב הדיריל רתויב הצופנה הביסה יכ ןייצל
חינהל לבוקמ .העימש ידבככ םירדגומ 65 ליג לעמ םישנאהמ 30% -מ
העימשב הדירימ םילבוס הייסולכואה ללכמ (םיזוחא הרשע) 10% כ יכ
.םישריח וא םישרחתמ ,העימש ידבככ םייאופר םיטרדנטסב םירדגומו
רתויב תלבגומה ,העימשה ייוקל תייסולכוא םה הלא םיזוחא הרשע
רמאנה תנבה ,ןופלט תוחיש ןוגכ הביבסה םע תרושקת םויקב
.'דכו םישנא םע תוחיש לוהינ ,היזיוולטב

העימשה ידבכ תצובקל התוא ךיישל ןתינש תפסונ הייסולכוא
הז חותינ .יראילכוק לתשמ חותינ ורבעש םישנאה םה םישרחתמהו
,רתויב םיטעמ םהלש העימשה ידירשש העימש ייוקל םישנאל דעוימ
שמתשהלו "תשרח"ה הליהקל ךייתשהל םהלש לאיצנטופהש הלאכ רמולכ
קלח .םיקלח ינשמ בכרומ יראילכוקה לתשמה .לודג אוה םינמיסה תפשב
קלחהו ,חותינב תימינפה ןזואב תלתשומה תודורטקלא תכרעמ אוה דחא
םתוא ריבעמו הביבסהמ םילילצ טלוקה ינוציח דבעמ אוה ינשה
האילכוקה ילתשומ .העימשה בצעל ילמשח יוריג תוחלושה תודורטקלאל
"העימש" תועצמאב רשקתל םילוכי ןכלו םילילצה ייוריגל םיפשחנ
לצא רקיעב םיעצובמ םיחותינה .דבלב ילאוזיוה ץורעב םייולת םניאו
תויונמוימו הפש שוכרל םהל רשפאל תנמ לע םיריעצ םידליו תוקונית
רזחשמ ונניא חותינהש שיגדהל שי .עמוש םדא לש הלאל םימודה רוביד
ילילצ ןיב םילדבה לש תיקלח הטילק רשפאמ אלא הליגר העימש
רקיעב יולת חתונמה לש יתעימשה דוקפתב החלצהה רועש .רובידה
.העימשה בצעב תינושארה העיגפה תדימב
םישריחה תייסולכואש ךכל תמרוג האילכוק תלתשהל המגמה תוטשפתה
ידבכ לש הצובקב תויהל "םירבוע" םיחתונמהו ,תטעמתמ םינמסמה
.םייטסילארואה העימשה
תולאש תררועמו הליהקה ךותב תושגרו תוחור תרעסל תמרוג וז המגמ
,תשרחה ותוהז תא םדלימ לוטיל םיעמוש םירוה לש תוכזה ןוגכ תושק
הביבסב "ןקותמ שריח" בוליש לש ריחמה ,םינמיסה תפשמ תוקחרתהה
.דועו תעמוש

טנרטניאב םישריחה תליהק 2.2
העימש ייוקל םישנאל םינופה םירתא 2.2.1
יעונמב Deaf ךרעה תשקה .טנרטניאב יתועמשמ יוטיב שי םישריחל
םינוש םיאשונל םיסחייתמה םירתאו תובותכ יפלא בינמ שופיחה
.העימש ייוקל םישנאו תושריחל םייטנוולרה
תרטמ .וללה םירתאהמ טעמ הגיצמ ןאכל תרשוקמה PowerPoint -ה תגצמ
תא אקווד אולו תשרב םימייקה םיאשונה ןווגמ תא שיחמהל איה תגצמה
.םהלש ףקיהה
.םינווגמו םיבר םה תושריחל םירושקה םיאשונה יכ תדמלמ תגצמה
תוצובק ,תוכמות תויגולונכט ,תרושקת תויונפוא ,תוברת ,ךוניח
םייעוצקמ םידבועל הרשכה ,םישריח םישנאל םינותיע ,תויורכה ,ןויד
םירוהלו םידליל םירתא ,םישריח םינמא ,םישריח םישנאב םילפטמה
רנימס ,םישריח םישנא ידי לע םילעפומה םיקסע ,םישריח םידליל
.םישריח םייח ילעב וליפאו םישריח תואגו םיאג ,םישריח םינברל
לכל עיגהל הבחר תיתשת קפסמ טנרטניאהש ךכמ קיסהל ןתינ ונתעדל
םישריח םישנאל יביסולקסקא היהיש ,אוהש םוחת לכב ,אוהש אשונ
.םתוא םיניינעמה םייפיצפסה םיטביהב לפטיו דבלב

םיעיצמ ונא ולא םיאשונב םיקסועה םייניצר םירתאל עיגהל ידכ
הטיסרבינוא איה טדואלג .טדואלג תטיסרבינוא לש רתאב ליחתהל
הב םירועישה לכו םישריח םישנאל תדעוימה ב"הרא ,DC ןוטגנישווב
.םינמיסה תפשב םינתינ
רתאב http://clerccenter.gallaudet.edu/InfoToGo/index.html
ייוקל תייסולכואל םייטנוולר םיאשונ לש םישרמ סקדניא םייק
ןויוושל ב"הראב הקיקחה בצמ וב םיעיפומה םיאשונה ןיב .העימשה
,םישריחב םילפטמה תויונכוסו םינוגרא ,ש"קל םישנא לש תויוכז
,תילאיצוסו תיגולוכיספ הרזע ,תואירב יתוריש ,תרושקת תויונפוא
םימוסרפ ,םיכנחמו םירוהל דחוימ רתא ,היגולוידואב םיגשומ
.תושריחל םירושקה תוכורעתו םיסנכ לע טוריפו עדימ תורוקמו
םיאשונ זכרמה http://deafworldweb.org רתאל תונפל ץלמומ דוע
ןולימ אוצמל ןתינ הז רתאב .העימש תוקלו תושריחב םיקסועה םינוש
םירבדמה םישנא לש ואדיו יטרסמ בכרומה ,תיאקירמאה םינמיסה תפשל
.תילגנאה הפשב הליבקמה הלימה תא םיגיצמו םינמיסה תפשב
"תשרב םיעמוש" רתאב השילגה תא ליחתהל םיעיצמ ונא ץראב
-ב םישריחה תייליהק לש תיבה ףדבו http://www.hearing.org.il
.IOL http://www2.iol.co.il/communities/deaf


העימשה ייוקל לש תילאוטריוה הליהקה תא םיקיסעמה םיאשונה 2.2.2
לארשיב
םיילארשיה העימשה ייוקל תא םיקיסעמה םיאשונה לע דומלל הרטמב
םישריחה םורופב הכרענש תבותכתה לכ תא ונקרס טנרטניאב םישלוגה
םישריח םישנא לש תוינפ זכרמ הז םורופ .(Israel On Line) IOL לש
העימש ייוקל םיפתתשמ המכ םג וב שיו ,םיילארשי העימש ידבכו
1999 רבמבונ שדוחב םקוה םורופה .ץראב םייח םניאש תירבע יבתוכ
ןלהל .תועדוה 1800 -כ וב שי 2000 לירפא שדוח עצמאל ןוכנו
:םירבודמה םיאשונה לע םשרתהל ןתינ ןהמ תועדוה לש תואמגוד
. העימש ייוקל םישנאל רסממ תנחת תמקהל המזוי ·
ירישכמ לבקל םיאכז אבצב םיתרשמה העימש ייוקל - יללכ עדימ ·
.אבצה ח"ע תוללוסו העימש
.הילמיסקפ תשיכר לע סמ ירזחהל םיאכז העימש ייוקל - יללכ עדימ ·

דציכ תוצע תשקבמו העימש תדבכ המאש תרפסמ השיא - הכימת תשקב ·
.ךכ םע דדומתהל
לע םייתוזח םייומיד םיפידעמ םישריח םאה - עמוש םדא לש הלאש ·
?אורקל םיבהוא םישריח םאה ?םיילולימ םייוריג
.העימש ייוקל םישנאל ידוחיי ICQ/IRC וק תמקהל המזוי ·
.םינמיסה תפשל םוגרתל םיטרדנטס לע ןויד ·
תועצמאב תרבודמ הפש וא םינמיס תפש - ףידע המ הלאשה לע ןויד ·
.םייתפש תאירק
.תונוש תויתרבח תויוליעפ לע תועדוה ·
שריח ןיב ןימ יסחי םויקב לדבה שי םאה - עמוש םדא לש הלאש ·
.(םיידי תדובע רתוי שי .ןכ) עמושו
.םינמיס תפש דומילל הנכות תקשה לע העדוה ·
.תילארשיה םינמיסה תפש תא דומלל רשפא ןכיה - יללכ עדימ ·
תוצע תלבקל השקב ?העימש יוקל טנדוטס תויוכז ןהמ - יללכ עדימ ·
.םירחא ש"קל םיטנדוטסמ
.ימואל חוטבב םוקישל העימש ייוקל םישנא תויוכז - יללכ עדימ ·
םישנאו העימש ייוקל םישנאמ םיברועמה םייתרבח םישגפמ לע ןויד ·
.םיעמוש
וב לפטל ךיא - העימש יוקלכ ןחבואש קוניתל םירוה לש היינפ ·
.שרדנש ףסונה רזעה דויצ והמו
םישנא ידי לע ללכב הרז הפשו תילגנא דומילל "םיפיט" לש השקב ·
.העימש ייוקל
?העימש יוקל גוז ןב םע יוכיס ול שי םאה - עמוש םדא לש היינפ ·
?םיברועמ תוגוז לש םייח םילהנתמ ךיא
.הפק יתבב םימירתמה םישריחה תעפות לע ןויד ·
.הילרטסואב העימש אשונב סוניכ לע העדוה - יללכ עדימ ·
העימש ייוקל םישנאש םיסקפל תובוגת תלבק ןיינעב הרבסהו קבאמ ·
.ןופלטב תורשקתה םוקמב םינוש תודסומל םיחלוש
העימש ייוקל םישנא רובע "הקוסעת דירי"ל המזוי - יללכ עדימ ·
.קטופניא תכורעתב
.םהיתויוכז לע םיכנה קבאמב םישריחה תופתתשה לע ןויד ·
תפשב (םיינכט רקיעב) םישדח םיגשומ תעיבקו חונימ תויעב ·
.תילארשיה םינמיסה
.לארשיב העימש ייוקלב םילפטמה םינוגראה לש דוחיאל המזוי ·
דבכ ,שרח) העימש ייוקל םירידגמה םינושה םיגשומה לע ןויד ·
.תימצע תוהזו ('דכו העימש יוקל ,העימש
.יראילכוקה לתשימה לע ןויד ·
.םישרח םירוה ידי לע םיעמוש םידלי לודיג לע ןויד ·
.טנרטניאב ואדיו תוחיש תרבעה תרשפאמה היגולונכט - יללכ עדימ ·
.העימש ייוקלל רזע דויצ - יללכ עדימ ·
בוליש .העימש ייוקל םישנאל תויוכז ןויוושל הקיקח קבאמ ·
.היזיוולטה ירודישב תויבותכ
.תוארטאיתב הרבגה יעצמאו תויבותכ - יללכ עדימ ·
.םיירלולס םינופלטל העימש ירישכמ לש המאתה - יללכ עדימ ·
."םליא שריח" יוגשה יוטיבב םחלהל ןתינ דציכ ןויד ·
.העימש ייוקל םישנאל הסנכה סמב םייוכיז - יללכ עדימ ·
.העימש ייוקל םישנא לצא הדובע תאיצמו הקוסעת תויעב לע ןויד ·
םלאפ תועצמאב העימש ייוקל םישנאל תדיינ תרושקת - יללכ עדימ ·
.ינורטקלא ראוד חולשמו טנרטניאב השילג רשפאמה טולייפ

אלא תילאוטריו הכימת תצובק לש יפוא ןיא הז םורופב םינוידל
הליהקה תא םיקיסעמה םיאשונב םינוידו עדימ תרבעה לש יפוא רקיעב
לש תונורסחו תונורתי ,יראילכוקה לתשמה רבדב הדמע תטיקנ ומכ
תא גציימ וניא הז םורופש שיגדהל שי .'דכו םינמיס תפשב שומיש
םישנא .םירחא םימורופבו טנרטניאב העימש ייוקל לש שומישה ללכ
םאתהב אוהש םורופ לכב ףתתשהל םילוכי העימש ייוקלו םישריח
.םיפתתשמה ראשל םיווש םירבח םהב םידקפתמו ןיינעה ימוחתל

םישריחה תליהק תא םיקיסעמה םייזכרמ םיאשונ ינש יכ ןייצל שי
םימורופ םרובע וחתפנ אלא הז םורופב םילפוטמ םניא העימשה ייוקלו
םישנא רובע תויונמדזה ןויוושל קבאמ אוה דחא אשונ .םיידועי
תבותכב העימש ייוקל
http://www.diburim.co.il/cgi-bin/forums/intraforum.cgi?forum=10288
העימש ייוקל םישנא ברקב םיגוויזו םיכודיש אוה ינשה אשונהו ,
איה ותבותכש דרפנ םורופב לפוטמו
http://www.active.co.il/cgi-bin/forums/intraforum.cgi?forum=166
.

תלהנתמ IOL -ב םישריחה םורופב העונתהש ונל הארנ ,תיללכ
ךרוצל .(רתוי דוע הלילד העונתה םירחאה םימורופה ינשב) םייתלצעב
תמועל ,תועדוה 400 -כ םישריחה םורופב ויה ץרמ שדוחב ,האוושהה
תאופר םורופב תועדוה 1,000 ,םידלי תאופר םורופב תועדוה 650
העפות ."דבלב םינב" םורופב תועדוה (םיפלא תשש) 6,000 -כו ,שפנ
וז הדימב םילבוס הייסולכואה ללכמ םיזוחא הרשעכ ןכש ההומת יד וז
ףקיהל םלוה רתוי גוצייל םיפצמ ונייהו ,העימש תוקלמ תרחא וא
.הייסולכואה

יריפמא רקחמ - םיילארשיה העימשה ייוקל םישלוגה תליהק 2.3
ןולאשה 2.3.1
םורופב םישלוגה ברקב ץפוהו הדובעה יבתוכ ידי לע רבוח ןולאשה
תילגנאב המוד ןולאש תצפהל תוינפ יכ ןייצל שי .IOL לש םישריחה
.םימורופה ילהנמ ידי לע הלילשב ןלוכ ונענ ל"וחב םימוד םימורופב
לש תיבה ףדב םישלוגל היינפהו תירבעב ןולאשה תא תוארל ןתינ
תרתוכה תחת http://www2.iol.co.il/communities/deaf/ הליהקה
תולאשה עברא .תורוגס תולאש עבש ללכ ןולאשה ."ימינונא ןולאש"
שולשו היונפ הסנכהו דומיל תונש 'סמ ,ןימ ,ליגב וקסע תונושארה
.טנרטניאב שומישל העימשה תוקל ןיבש רשקב וקסע תונורחאה תולאשה
רשאכ "טנרטניאב ךלש ירקיעה שומישה והמ" התייה תחא הלאש
יעצמא (ג) ,יוליב (ב) ,הדובע (א) :ויה תובושתל תויורשפאה
והמ" התייה הל תבקועה הלאשה .רחא (ה) -ו עדימ תלבק (ד) ,תרושקת
רשאכ "העימש דבכ/שרח םדאכ ךינפב דמועה ירקיעה ישוקה ךתעדל
(ג) ,הסנרפו הקוסעת (ב) ,הביבסה םע תרושקת (א) :ויה תויורשפאה
הנורחאה הלאשה .רחא (ה) -ו םייתרבח םירשק (ד) ,עדימל תושיגנ
רשאכ ,"הז לושכמ לע רבגתהל ךל עייסמ טנרטניאה םאה" התייה
הדימב (ג) ,הטעומ הדימב (ב) ,ןכ (א) ויה תוירשפאה תובושתה
.אל (ד) - ו תינוניב
הינפ ףסונבו םורופל החלשנש השקב תועצמאב התשענ םישלוגל הינפה
לש תיבה ףדל סנכיהל םיפתתשמה רוביצל ומצע םורופה להנמ לש
יפתתשמ ןיב רצק ןויד ררוע אשונה .ןולאשה תא אלמלו הליהקה
םירקחמב העימש ייוקל םישנא לש הלועפה ףותיש רבדב םורופה
הלועפה ףותיש רחאלש ךכ לע תונעט ולעוה דחוימבו ,םהילע םיימדקא
יבתוכ .רקחמב ולבקתהש םיאצממה לע חוודל םיגהונ םניא םירקוחה
איה הדובעה םויס םעש םורופה יפתתשמל הנמאנ וחיטבה וזה הדובעה
.ומצע םורופב םג חוודת הלש רתאה תבותכו טנרטניאב םסרופת
19 ןולאשל ונע לכה ךס .ירטנולוו ןפואב ןכ םא השענ ןולאשה יולימ
.העימש ייוקל םישלוג

םינותנה זוכיר 2.3.2
:ןולאשהמ ולבקתהש יפכ תובושתה זוכיר ןלהל
ליגה תוגלפתה
םיפתתשמ 'סמ ליג תצובק
15-25 2
25-35 5
35-50 10
2 רתויו 50

ןימ תוגלפתה
םיפתתשמ 'סמ ןימ
10 םישנ
9 םירבג

דומיל תונש תוגלפתה
םיפתתשמ 'סמ דומיל תונש
8-12 2
12-15 2
15 רתויו 15

(םיפתתשמה 19 ךותמ שיא 13 קר ונע) היונפ תיתנש הסנכה
םיפתתשמ 'סמ היונפ תיתנש הסנכה
2 'ש 10,000 דע
10,000-30,000 3
30,000-50,000 3
50,000-70000 2
90,000-120,000 1
2 רתויו 120,000

לש ירקיעה ישוקהו טנרטניאב ירקיעה שומישב ונד תואבה תולאשה יתש
רפסמ ןמסל ורחבש םישנא ויה הלא תולאשב .העימש יוקל םדאכ שלוגה
תובושתה רפסמל תועמשמ ןיא וז הביסמ .הלאשה התואל תויורשפא
.תויורשפאה לולכמב םהלש יסחיה קלחל אלא יטולוסבאה

טנרטניאב ירקיע שומיש
ירקיע שומיש תובושת 'סמ םיזוחאב קלח
הדובע 47% 9
יוליב 32% 6
תרושקת יעצמא 79% 15
עדימ תלבק 63% 12
רחא 0% 0

שרח / העימש דבכ םדאכ ךינפב דמוע ירקיעה ישוקה
ירקיע ישוק תובושת 'סמ םיזוחאב קלח
הביבסה םע תרושקת 68% 13
הסנרפו הקוסעת 26% 5
עדימל תושיגנ 26% 5
םייתרבח םירשק 11% 2
רחא 0% 0:תונורחאה תולאשה יתשל תובושתה לש תיפרג הגצה?הז לושכמ לע רבגתהל עייסמ טנרטניאה םאה
םיפתתשמ 'סמ ?עייסמ טנרטניאה םאה
0 אל
5 הטעומ הדימב
7 תינוניב הדימב
7 ןכ

תובושתה חותינ 2.3.3
,ול םיבישמה לש טעומה רפסמהו ןולאשב תולאשה לש תויללכה ללגב
אלא םייטסיטטס םילכב עצבתה אל ןהיניב םירשקהו תובושתה חותינ
עדי ויבגל ןיאש יצולח םוחתב תקסוע וז הדובע .םיירואית םילכב
תולאש רידגהל וא תומדקומ תוחנה חינהל הדובעה יבתוכל רשפאש םדוק
יד הנומת םינתונ םיירואיתה םילכה ,תאז םע דחי .רתוי תויפיצפס
תויתועמשמ תוללכה לילכהל םירשפאמו ןולאשל תובושתה לש הרורב
.אשונב ןוידה תא תומדקמה

םיליגה תוגלפתה
,25 ליג לעמ םהמ 17 ,ןולאשל ונעש םישנא 19 ךותמש תוארל ןתינ
ונייה יכ ןיינעמ הז ןותנ .35 ליג לעמ םכותמ םישנא 12 רשאכ
לודג קלח .רתוי הריעצ הייסולכוא טנרטניאב תוארל םיפצמ
אוהש ,"עמש" תועצמאב רשוקמ העימשה תייוקל הריעצה הייסולכואהמ
תכרעמב העימשה ייוקלב לפטמו ךוניחה דרשמ םעטמ לעפומ ןוגרא
ירישכמ ,תויתרבח תויוליעפ ןוגכ םירחא םיכרצב םג ומכ ,תיכוניחה
ןוגראה לש הכורבה תוליעפה לע תדמלמ וז העפותש ןכתי .דועו העימש
שי ןכש תילאוטריו הליהקל םיקוקז םניא םירענו םידלי םתואש הארמו
םניא םהב ןד םורופהש םיאשונהש ןכתי .םמצע לשמ תישממ הליהק םהל
תועובש רפסמ ינפל .וילא םישגינ אל םה ןכלו רעונה תא םיניינעמ
העימש יוקל רעונל רתא הלע (2000 לירפאל ןוכנ)
הליהק שמשל רומאש www.tzafonet.org.il/kehil/shemanet
וילותיחב אצמנ הז רתאש ןוויכמ .הריעצה הייסולכואל תילאוטריו
.קמועל ותוא ונקדב אל ,יחכונה רקחמה תכירע תעב
ןכתי .ירטנולוו ןפואב השענ ןולאשה יולימ ,ןייוצש יפכ
הקיז לכ השח אל רתוי םורופב תפתתשמ ןכש הריעצה הייסולכואהש
התנע אל וז הביסמ םגו רקחמב תופתתשהל וא/ו ןולאשה יאשונל
.ןולאשל


דומילה תונש תוגלפתה
לע הלכשה ילעב םה 17 ,ןולאשל ונעש םישנאה 19 ךותמש תוארל ןתינ
רתויב הובג זוחא הז .רתויו הנש 15 ודמל םכותמ 12 רשאכ ,תינוכית
םגו ללכב הייסולכואב בצמה תא ףקשמ וניאש תיאמדקא הלכשה ילעב לש
תא ףקשמ הז ןותנש החנהב .העימשה תייוקל הייסולכואה ברקב אל
לש ההובגה הלכשהה תמרש ןכתי ,םורופב םישלוגה תייסולכוא
.םינוידהמ הרשע-שפיטה ליג תא החירבמ םיפתתשמה

הייונפה תיתנשה הסנכהה תוגלפתה
לע תונעל אל ורחבש השימח ויה ןולאשה לע ונעש םישנאה 19 ךותמ
לע תוחוודמ תובושתה הרשע שולש ךותמ רשע יכ לבקתמ .וז הלאש
תעצוממה תיתנשה הסנכהה .םילקש 70,000 דע לש וטנ תיתנש הסנכה
רתויב ינכדעה ןותנה) 1998 תנשל ימואל חוטבל חווידל ריכש תרשמל
םילקש 74,000 -כ איה (הדובעה תביתכ דעומל ןוכנ ס"מלה יחווידב
הבורב הניה ןולאשל םיבישמה ברקב רכשה תמרש לבקתמ רמולכ .וטורב
תוסחייתמ ןולאשב תובושתהש ןייצל שי .קשמב עצוממה רכשל תחתמ
תמרל סחייתמ אוה ריכשל עצוממה רכשהש דועב 2000 תנש לש רכש תמרל
,וטנ רכשה תמר לע וחווד םישנא תאז םע דחי .1998 תנש לכ לש רכש
.ידמל םיכומנ םה הסנכה סמל םימלושמה םימוכסה ולא רכש תומרב ךא
הלכשהה תמר םע דחא הנקב תדמוע הנניא הכומנה תורוכשמה תמר
ןכא תיאמדקא הלכשה יכ החנהב .םיבישמה ידי לע תחוודמה ההובגה
ןולאשה יבישמ ברקב יכ לבקתמ ,תורכתשהה רשוכב לודיג לע העיפשמ
12 יכ ןייצל שי .ףסכ רתוי חיוורהל תרזוע אל הלכשהה תוחפל
ןיידע םהש םהיבגל ןועטל ןתינ אלש ךכ ,רתויו 35 ינב םה םיבישמהמ
םאות הז אצממ .תונמדזמ תודובעב םמויקל םיחיוורמה םיטנדוטס
םישריחה תייסולכוא יכ ןאכ וחוודש םירחא םירקחממ םיחווידל
.הכומנ הרקוי תולעב ןהש תודובעב הסנרפ תאצומ העימשה ייוקלו

טנרטניאב ירקיע שומיש
,(79%) תרושקת אוה םיבישמה ברקב וילע חוודש ירקיעה שומישה
ןולאשה .(32%) יוליבו (47%) הדובע ,(63%) עדימ תגשה רותב וירחא
םינושה םישומישה המ ןכו ולא םישומיש םיעצבתמ דציכ קדב אל
איה ICQ תועצמאב רבח םע החיש םאה ,לשמל .הרדגה לכל םימיאתמה
םידחוימה םיכרצה ןיבש רשקה אוה קדבנש אשונה .תרושקת וא יוליב
יושע טנרטניאהש הנעמה תמועל העימש ייוקל םישנאכ םישלוגה לש
תובושתה ןיב האוושהה תניינעמ רקיעב ןכ לעו ,הלא םיכרצל עיצהל
.העימשה ייוקל לש םיישקב הנדה ,האבה הלאשל תובושתל וז הלאשל


העימש יוקל םדא ינפב דמועה ירקיעה ישוקה
אוה העימש יוקל םדא ינפב דמועה רתויב לודגה ירקיעה ישוקה
עדימ תלבקו (26%) הסנרפ/הקוסעת וירחא ,(68%) הביבסה םע תרושקת
ויה ,(התמדוקב ומכ) וז הלאשב .(11%) םייתרבח םירשקו (26%)
ייוקל םישנא ינפב םידמועה םיישקל תויורשפא רפסמ ונייצש םישנא
אשונש אלפ ןיא . (םישנא 19 לש) תובושת 25 ולבקתה לכה ךס .העימש
עגפנש המ קוידב הז ןכש ,תובושתה לש לקשמה ברימ תא לביק תרושקתה
ומשר םישנא 13 ,םיבישמה 19 ךותמ ,ןכאו .תדקפתמ אל העימשה רשאכ
.העימש ייוקל םישנא ינפב דמועה ירקיע ישוקכ תרושקתה אשונ תא
םירשקו עדימל תושיגנ ,הקוסעת) םירחאה םיישקה ףא ונתעדל
ינפב םידמוע םניאו תרושקתה תייעב לש הדלות רקיעב םה (םייתרבח
תרושקתה תייעב תא ומשר םישנא 13 ,ןולאשל םיבישמה 19 ךותמ .םמצע
.תרחא תפסונ היעב םוש ונייצ אל םהמ הנומש רשאכ ,
שומישה יכ םיאור ונא ,התמדוקל וז הלאשל תובושתה ןיב האוושהב
ייוקל לש רתויב לודגה ישוקה לומ דמוע (68%) טנרטניאב רתויב ברה
.הביבסה םע תרושקת -(79%) העימש
המל םיאתמ הז בצמו ,הסנרפ/הקוסעתב ישוקל תוסחייתמ תובושתהמ 26%
תולעב תודובעב םידבוע העימשה ייוקל בור יכ הז רקחמב ןייוצ רבכש
47% לש שומיש דמוע הז ישוק לומ ."ןדיצב ןרכש"ש הכומנ הרקוי
הקוסעת יכ ןייצל רתוימ .הדובע ךרוצל טנרטניאב ןולאשה יפתתשממ
,אקווד העימש לע תססבתמ הנניאש תרושקת תרשפאמ טנרטניא תביבסב
העימש ייוקל לש תויעוצקמה תויורשפאהו םודיקהש תופצל ןתינש ךכ
.םירחא קוסיע ימוחתב רשאמ רתוי םיבוט םה וז הביבסב םידבועה
68% רשאכ ,עדימל תושיגנ לש ישוקל תוסחייתמ תובושתהמ 26%
,ריוא גזמ תיזחת .עדימ לבקל ידכ טנרטניאב םישמתשמ םיבישמהמ
ןמז ייולת םיאשונל תואמגוד םה 'דכו תושדח ,םיסוטמ תותיחנ ידעומ
עמושה םדאה רשאכ ,טנרטניאב םינוש םירתאב םהילע אורקל ןתינש
העימש ייוקלל םישיגנ םניאש םיעצמאב םהילע היצמרופניא לבקי
.(ןופלטו היזיוולט ,וידר)
םישנאל ירקיע ישוקכ םייתרבחה םירשקה אשונ תא ומשר םיבישמהמ 11%
םיטלוש םניאש םישנא רובע דחוימב תיטוקא וז היעב .העימש ייוקל
שומיש .םייתרבח םירשק םייקל ימ םע םהל ןיא זא יכ םינמיסה תפשב
קפסמ ךא ,"םייתרבח םירשק" לומ דמוע אל םנמא "יוליב"כ טנרטניאב
ייוקל םישנאל תומייקה תולבגומה יוליבה תויורשפאל המ יוציפ
םיירוקמ) תירבע ירבוד םיטרס ,ןורטאית ,היזיוולטב הייפצ .העימש
לויט ,האצרה ,םידוקיר תביסמ ,הפק תיבב השיגפ ,(םיבבודמ וא
םישקתמ העימש ייוקל םישנאש יוליבל תונוש םיכרד ןה הלא לכ ,דועו
32% -ש איה ןאכ הבושתה לש תועמשמה .תלעות םהמ קיפהל רתויב
ישוקה ללגב ,םהלש תדלקמה םע תולבל םיאצוי ןולאשל םיבישמהמ
.םייתרבח םירשק לוהינב


?העימש ייוקל לש םיישק לע רבגתהל עייסמ טנרטניאה םאה
לכ רמולכ .וז הלאש לע הלילשב הנע אל ןולאשה לע םיבישמהמ דחא ףא
םיישק לע רבגתהל ידכ תרחא וא וז המרב טנרטניאב םירזענ םיבישמה
ונע העבש ,םיפתתשמה 19 ךותמ .םהלש העימשה תייעבל םיסחיימ םהש
."הטעומ הדימב" ונע השימחו "תינוניב הדימב" ונע העבש ,"ןכ"
רמולכ ,טנרטניאב םישלוג רבכש םישנאל שארמ הנפוה ןולאשה םנמא
ןתינ ונתעדל .שרדנה דויצה םג ומכ םוחתל תיסיסב השיג םהל שיש
,טנרטניאב "םיליגר"ה םישומישל ףסונב יכ יעמשמ דח ןפואב עובקל
ידבכו םישריחה לש םיישקה לע תיתועמשמ לקהל יושעש שדח הנעמ םייק
.העימשה

םוכיס 2.3.4
,וידר .העימש ייוקל םישנא לש תיזכרמה היעבה איה תרושקת
יצורע םניה הלא לכ - תויעצמא יתלב תוחיש ,ןופלט ,היזיוולט
לע ךכב םיעיפשמו ,העימש ייוקל םישנאל םישיגנ םניאש תרושקת
.הליהקבו הדובעב ,תיבב םהלש דוקפתה תולוכי
שממ לש הכיפהמ םה ול םיוולנה םייגולונכטה םיעצמאהו טנרטניאה
אוה דחאה ןוויכה .םינוויכ ינשב הענ הכיפהמה .תרושקתה םוחתב
ראוד ,סקפ) הבותכ תרושקתב רתוי הברה םישמתשמ םיעמוש םישנאש
םע תולק רתיב רשקתהל םילוכי העימש ייוקל םישנאש ךכ ('דכו 'קלא
תובר תופולח עיצמ טנרטניאהש ינשה ןוויכהו ,תעמושה םתביבס
םיישממ תונורתפ קפסלו תרושקתה תויעבמ קלח ףוקעל תורשפאמה
.םיינשדחו

םישנאל עיצמ טנרטניאהש תונוש תרושקת תויורשפא גיצמ אבה קרפה
.העימש ייוקל3 קרפ
העימש ייוקל םישנאל תושדח תויורשפא - בשחמ תססובמ תרושקת

המדקה 3.1
םישנאל עיצמ טנרטניאהש תושדחה תויורשפאהמ קלח גיצי הז קרפ
סחייתמה הבחר תועמשמ לעב גשומ אוה "טנרטניא" .העימש ייוקל
תרושקתו הנכות ,הרמוח תויתשתלו ,דחא דצמ ואולמו ילאוטריו םלועל
אוה ללוכה יוטיבה .ינש דצמ תוינשדח
.CMC - Computer Mediated Communication
םלועה לש לאיצנטופב ןד ןושארה קלחה .םיקלח ינשל קלוחמ קרפה
ידבכו םישריח םישנא לש םידחוימ םיכרצ לע תונעל ילאוטריוה
יססובמ תרושקת תונורתפ רפסמ גיצמ ינשה קלחהו ,העימש
.העימש ייוקל םישנא לש םהיתויעב לע לקהל םייושעש בשחמ/טנרטניא

העימשה ייוקלו ילאוטריוה םלועה 3.2
ינורטקלאה ראדה .תונווגמ םיכרדב תרושקת םייקל רשפאמ טנרטניאה
,הקיפרג ,טסקט) םיגוסה לכמ םינותנ יצבקו םירסמ ריבעהל רשפאמ
תוקדב םידדמנש ןמז יקרפב תשרה ךותב (וידוא ,ואדיו ,תונומת
Relay Chat rooms - ה .תוביטנרטלאל תיסחי תילמינימ תולעבו
ינש ןיב תמא ןמזב תובתכתה םייקל םירשפאמ ICQ -הו Internet
תיתשת םישמשמ תועדומה תוחולו הצופתה תומישר .רתויו םיפתתשמ
הלועפ הניה םתקזחאו טנרטניאב םירתא תמקהו ,ןויד תוצובק םויקל
.םיטעומ םיבאשמב ויגיגה תא ןסחאל לוכי דחא לכ רשאכ רתויב הטושפ

םינשמו ,םינווגמו םיבר םה הלא תרושקת ינפוא לש לעופב םישומישה
הניחבהמ ןה תינרדומה הרבחה לש הינפ תא תיתועמשמ
.תילכלכ-תירחסמה הניחבהמ ןהו תיתוברת-תיתרבחה

הליהקל ךייתשהל יעצמא םה הלא תרושקת ינפוא ,םישלוגהמ קלח רובע
ןודל ,תועדוה חולשל תלוכיה תא םילצנמ הלא םישלוג .תילאוטריו
רשאכ ,םיקחשמב קחשלו תוצע ץעייל ,הרזע שקבל ,םינוש םיאשונב
טעמל םיפופכ וז ךרדב םינבנה םירשקה .םירחא םישלוג םה םיפתושה
.תרושקתה תפש אוה ירקיעה ץוליאה רשאכ ,םייזיפ םיצוליא דואמ
הלבגמ םיווהמ םניא 'דכו ןימ ,ליג ,ינוציח הארמ ,ןמז ,םוקמ
לש ונוימד ריצי םה ילאוטריוה םלועב תובורק םיתיעלו תיטנוולר
.שמתשמה

תיתרבח הצובקכ תילאוטריו הליהק רידגמ (1998) REINGOLD
אשונ לע םיבתכתמש םישנא קיפסמ שי רשאכ תשבגתמה ,טנרטניא-תססובמ
םיישיא םירשק םירצונש ךכ תישגר תוברועמבו המ ןמז ךשמב םיוסמ
.םימוד םיינורטקלא םימורופ וא טנרטניאה תועצמאב םילהונמה
Community: Homesteading on the Electronic Frontier ורפסב
לעמ הלעתמ תילאוטריוה הליהקה יכ REINGOLD ןעוט The Virtual
השדח הידמ לש םויק תרשפאמו תישממ הליהק לש תויתרוסמה תולבגמה
יכ ןעוט אוה .םירחא םע םיישיא םירשק תונבל םילוכי םישנא הב
קוזיחל תומרות תונויערו ןיינע ימוחתב םיפתושמה םישנא לש תוצובק
הליהקה יכ רבחמה ןעוט וז הביסמ .םדא ינב ןיב םירשק לש הרשעהו
םישנא לש םייתרבח םיכרצל שממ לש ןורתפ קפסל היושע תילאוטריוה
הרבחהמ םתוא הקיחרמ םתוכנ רשא םישנא .איהש לכ תולבגוממ םילבוסה
.תילאוטריוה הליהקב םימלוה םיפילחת אוצמל םייושע םתביבסמו
םירשקהו תילאוטריוה הליהקהש תנעוט (1994) ,TURKLE
םתביבס םע םג םירשק םויק םינברדמ םישלוגה לש "םיינורטקלא"ה
הכימתה תא ריבעהל םילוכי םישלוגה יכ תנעוט תרקוחה .תישממה
.ךכמ םירכשנ תאצלו ישממה םמלועל ילאוטריוה םלועהמ ולבקש עדימהו


- איהש תילאוטריו הליהק לכב קלח לוטיל םילוכי העימשה ייוקל
ידהוא ,טמחש ינקחש ,םידלי לודיג תולאשב םיטבחתמה םירוה תצובק
הליהקב םירבחה ראשל םיווש םיאנתב תאזו ,'דכו טרופס תצובק
תשרדנ ישממה םלועב ןכש ,יתועמשמ אוה םיאנתה ןויווש .תילאוטריוה
.ףתושמ ןיינע םוחת תלעב םישנא תצובקל ךייתשהל ידכ הניקת העימש
ינוציחה הארמה ללכבו ,בתכב תמייקתמ תרושקתה טנרטניאבש תויה
םישנאל םיאנת ןויווש םייקתמש ירה ,םייטנוולר םניא רובידה ןפואו
.הביתכ תועצמאב םירשקתמה העימש ייוקל
תילאוטריו הליהקל ךייתשהל םילוכי העימש ייוקל םישנאש ןבומכ
הליהק .םדוק ףיעסב הגצוהש הליהקה ומכ ,"םישריח" אוה הלש אשונהש
ךא .הירבח רובע ,תישעמו תישגר ,הבר הכימת קפסל היישע וזכ
יכ ,רתוי תובחר תויורשפא העימש ייוקל םישנא רובע חתופ טנרטניאה
םרוגה רשאכ ,הצור אוהש הליהק וזיאל ךייתשהל לוכי העימש יוקל לכ
וניב תרצונש "וטנ" הימיכהו ולש ןיינעה םוחת אוה עיפשמש ידיחיה
םוסחמה תא רובעל ךרטציש ילבמ תאזו ,הליהקב םירחאה םירבחה ןיבל
.ולש תרושקתה תויעב לש ינושארה

ילאוטריוה םלועה עיצמ ,תויתרבח תוליהקל ךייתשהל תורשפאל ףסונב
קוחרמ הדימלה .העימש ייוקל םישנא לש תורחא תויעבל תונורתפ
בותכ רמוח תרבעה ידי לע םידומילב לודג קלח תססבמ E -learning
רמוחה תא אורקל לוכי העימשה יוקל דימלתה .ואדיו יטרס וא/ו
םיללוכה ורובע םייבטימ םיאנתב ילוקה רמוחה םע דדומתהלו בותכה
וא קוחרמ הדובעה .'דכו םימלוה םייתביבס םיאנת ,המיאתמ הרבגהה
חרכהב אלש הדובעה םוקמ םע תרושקת לע תססובמ איה ףא "תיבהמ"
תומייקה תרושקתה תויתשתש הדבועה .תינופלט תרושקת תויהל תבייח
גוס לכ אל) הדובעו םידומיל ומכ תובכרומ תולטמ םייקל תורשפאמ
ףוקעל העימש ייוקל םישנאל תרשפאמ ,ןהלש זכרמהמ תוקחורמה (הדובע
םישנאל תיסחי םיאנת ןויווש לש בצמב תוכזלו םהלש תולבגמה תא
תויורשפא ןכש - יטירק אוה הלא םיאנת ןויווש לש תוכלשהה .םיעמוש
.תיתועמשמ הרוצב תובחרתמ העימש ייוקל םישנאל הקוסעתהו םוקישה

תורבח .היזיוולטו וידרל יקלח ףילחתכ שמשל יושע טנרטניאה ,ףסונב
םירדושמה עדימה יטירפ םינסחואמ םהב טנרטניא ירתא תוקיזחמ תושדח
לבקלו הזכ רתאל סנכיהל םילוכי העימש ייוקל םישנא .םדי לע
תויטילופ תויוחתפתה ,תוינמ ירעש ,ריוא גזמ לע םיבותכ םינוכדע
לשמל .םתעימשב םייולת תויהל ילבמ תמא ןמזב 'דכו
2 ץורע לש תושדחה תרבח לש רתאה http://www.news2you.co.il
.תיאקירמאה CNN לש רתאה http://www.cnn.com - ו ,לארשיב

טנרטניא יססובמ תרושקת תונורתפ 3.3
תויפילח תולועפכ םמשייל ןתינש םישומיש קר אל רשפאמ טנרטניאה
תיתשת םג הווהמ אלא ,העימש ייוקל םישנא רובע "תויונמדזה תווש"
שיגנהל הרטמב םירחא תרושקת יעצמאל םירבחתמה םיחותיפו תונכותל
בורב .םישריחו העימש ידבכ םישנאל םתוא (accessible ןושלמ)
העימשה ייוקל לש םהיכרוצ לע תונעל ודעונ אל הלא םיחותיפ םירקמה
םירסמ תרבעהל םיאתמ טנרטניאה לש יתוזחה הייפואש אלא ,דחוימב
.וז הייסולכואל דחוימב םיחונ םהש םיבותכ
:תואמגוד
ןופלטה ירישכמ לש לודג קלחל ינורטקלא ראוד תועדוה חולשל ןתינ ·
םייקל ןתינ הזכ ןפואב .םמצע לשמ ההזמ IP םהל שיש ירלולסה
גצב העדוהה ןכות תא ארוק רשא העימש יוקל םדא םע הבותכ תרושקת
ןופאלפ תורבח תוחוקל רובע םייק תורשה ץראב) .ירלולסה ןופלטה לש
.(דבלב 'זנארואו
רפיב תרבח :ץראב) תינומיז רישכמל תועדוה חולשל ןתינ ·
תורש .הרבחה לש טנרטניאה רתא ךותמ (http:// www.beeper.co.il
אלל רפיב יאשונל תועדוה רגשל העימש ייוקל םישנאל רשפאמ הז
.דקומה םע ןופלטב חחושל ךרוצה
ןופלטה ירישכמ בורב SMS תובותכ תועדוה לבקלו חולשל ןתינ ·
'זנארוא ,םוקלס) ץראב תוליעפמה תורבחה שולש לש םיירלולסה
תורבחה לש טנרטניאה ירתא ךותמ תועדוה חולשל ןתינ .(ןופאלפו
,(http://www.pelephone.co.il/peletext/main.htm ,ןופאלפ לשמל)
הבותכ העדוה חולשל לוכי טנרטניאל השיג ול שיש דחא לכ זאו
ןופלטה רישכממ SMS תועדוה חולשל ןתינ ןכ ומכ .ןופלטה קיזחמל
רמולכ) הרבח התוא ייונמל תלבגומ תרושקתה זא לבא ,ומצע ירלולסה
'זנארוא יונמל ןופאלפ יונממ SMS תעדוה חולשל ןתינ אל הז בלשב
ללגב אלו םייקסע םילוקישמ תמייק וז הלבגמ ונל עודיה לככ .'דכו
הנטק תדלקמ ןופלטה רישכמל רבחל ןתינ .(םייגולונכט םיצוליא
.החונ הביתכ תרשפאמה
תלבק תרשפאמ (http://www.mailpush.com) MailPush -ה תנכת ·
ראודב העדוה תלבקתמ רשאכ רפיבל וא ירלולסה ןופלטה רישכמל העדוה
רישכמל "תפחוד" הנכותה .טנרטניאה קפס לצא שמתשמל ינורטקלא
ךרדב ןתינש ךכ ,העדוהה לש אשונה תרוש תא (רפיב וא ןופלט) אשינה
.העימשה ייוקל לש םשומישל תורצק תובותכ תועדוה ריבעהל וז
םינופלט םע וימודו PalmPilot - דיה ףכ יבשחמ לש בולישה ·
.תיבל ץוחמו ישיא בשחמ אלל םג טנרטניאל השיג רשפאמ םיירלולס
םינפדפד םיללוכ םיירלולסה םינופלטה לש םימגדהמ קלח םויכ
.סקפ םג וכותב ללוכה ירלולס רישכמ שיו ,טנרטניאל םייאמצע
ול שי ךא סקפ ותושרב ןיאש םדא .טנרטניאה ךותמ סקפ חולשל ןתינ ·
לשמל ץראב .םידחוימ םירתא ךותמ סקפ חולשל לוכי ,טנרטניאל השיג
http://www.faxhozer.co.il/fax_to.html תבותכל שולגל ןתינ
חותיפ .(הדובעה תביתכ דעומל ןוכנ) ףסכ ןיא םניח םיסקפ חולשלו
ייוקל םע תרושקת םייקל סקפ רישכמ םתושרב ןיאש םישנאל רשפאמ הז
.טנרטניאל השיג םהל ןיאו סקפ םהל שיש העימש

תיתוזח תרושקת טנרטניאה תועצמאב םייקל ןתינ הלא תונורתפל ףסונב
םימלוצמ םיפתתשמה רשאכ ואדיו תוחיש ידי לע רמולכ ,שממ לש
לוכי העימשה יוקל םדאה .שמתשמה לא טרסב תורבעומ םהיתונומתו
.רמאנש המ ןיבהל תנמ לע םייתפש תאירקב רזעיהלו רבודב תופצל
רשאכ - םינמיסה תפשב תוחיש םג וז תיתשתב םייקל ןתינ המוד ןפואב
תוחחושמה תוענה םהיתונומת תא הזל הז םיריבעמו םימלוצמ םיפתתשמה
.םינמיסה תפשב
אמגודל תוארל ןתינ http://dww.deafworldweb.org/asl/ רתאב
םילימ םיגיצמה םינוטרסמ בכרומ ןולימה .םינמיס תפשל ןולימ
םישנא לש יתימא ןמזב םיטרס ריבעהל ןתינ ןפואה ותואב .תונמוסמ
.יביטקארטניא תרושקת ךילהתב םינמסמ

הסנמ http://www.signworldtv.com/ רתאב תגצומה השדח המזוי
םירבוע םירודישה .טנרטניאה תיתשת ךרד היזיוולט ירודיש ריבעהל
ידכ ,רודישה תנומת יבג לע תויבותכ תלתשה אוהש ףסונ דוביע
ןויערה .רמאנש המ תויבותכב אורקל ולכוי העימש ידבכו םישריחש
םיעמשומה םיטסקטל תויבותכ ליבקמב םיניכמ וב ןפלוא םייקש אוה
לק יוהישב תרדושמ תינכתה .רודישב הלא תויבותכ םיבלשמו תינכותב
ןיינועמש העימש יוקל .תויבותכה לש הלתשההו הדלקהה תא רשפאמה
קשממ תרזעבו רתאל סנכיהל לוכי תויבותכ םע הזכ רודישב תופצל
וז המזוי ונל עודיה לככ .ורובע השיגנה תינכותב תופצל םיאתמ
-ילכלכ ףוג לש המוד המזוי תמייק ץראב םג .לעופל האצי אל ןיידע
.יטרפ

ייוקל לש םמלועל סינכמ טנרטניאהש םישודיחהמ המכ ונגצה הז קרפב
רימהל םירשפאמש םיטושפה תונורתפה תא ונשגדה דחוימב .העימשה
תרושקת םייקל םויה לק המכ דע םישיחממו ,הבותכ הידמל תילוק הידמ
וז הביסמ .ןופלטב חחושל קר םיליגר ויהש םישנא רובע םג הבותכ
,ינורטקלא ראד) תובותכ תועדוהב שומישב ללכב יתועמשמ לודיג לח
.םייתעבש ךכמ תרכשנ העימשה ייוקל תייסולכואו (SMS -ו םיסקפ
- בשחמ תועצמאב רוביד יוהיז לש בכרומה אשונל ןאכ ונסחייתה אל
הנכות רשאכ היזיוולטב תופצלו תוחיש להנל) םלשומ טעמכ ןורתפ הזש
(ךסמה לע תובותכ ןתוא הנירקמו תורמאנה םילימה תא תיטמוטוא ההזמ
לש "ישונא"ה ויפואלו תיתוכאלמה היצנגילטניאה תולבגמל ףופכ לבא
םמשייל ןתינש םיטושפ תונורתפב דקמתהל ונרחב ןאכ .תרושקתה ךילהת
תמישרש םיחוטב ונא .תמייקה תיגולונכטה המרב האלמ תונימאב
םיפסונ תונורתפ םנשישו ,תיקלח המישר איה ןאכ ונגצהש תואמגודה
.בחר שומישל וסנכנ אל ןיידעש וא ונאצמ אלש

םיירשפא םינוויכ גיצמו ,הדובעה לש תיזכרמה הלאשב ןד אבה קרפה
תייסולכוא לש םהייח לע הלא םישדח תרושקת ינפוא לש תועפשה לש
.העימשה ייוקל


4 קרפ
?העימשה ייוקל לע העיפשמ (CMC) בשחמ תססובמ תרושקתה דציכ

המדקה 4.1
קלחה .םיקלח ינשב ןתנית קרפה תרתוכב העיפומה הלאשל הבושתה
םימדוקה םיקרפב ולעוהש םיאשונב ןודיו הז קרפב גצוי ןושארה
לש ינשה קלחה .הלא םיאשונב תודדומתהה רופישל CMC -ה לש המורתבו
םיטירסתו תובשחמ וגצוי ובו ,הדובעה לש םכסמה קרפב ןתניי הבושתה
תוכיא תא רפשלו תונשל היושע בשחמ תססובמ תרושקת דציכ םיירשפא
.דיתעב העימש ייוקל םישנא לש םייחה

םישריחה תליהק ךותב עיפשמ CMC -ה דציכ 4.2
.םישריחה תליהק ךותב םירשקה קוזיחל תמרות בשחמ תססובמ תרושקת
בצמ רצונ ,םיחחושמה ןיב ןיע רשק םויק תבייחמ םינמיסה תפשש רחאמ
םתביבסב םיאצמנה םישנאל םילבגומ םישריח םישנא לש םירשקה וב
תויורשפאהו תויצקארטניאה ךכמ האצותכ .הבורקה תיפרגואיגה
זוחאש העפותל םירבסהה דחא הארנכ הז .תולבגומ םהלש תויתרבחה
.תעמושה הייסולכואב רשאמ רתוי הובג וז הייסולכואב םיקוורה
םישנא ריכהל םיריעצ העימש ייוקל לש ךרוצה איה תפסונ העפות
.ומע ץעייתהלו דומלל לדומ םהל ושמשיש ידכ םהל םימודה םירגובמ
הברה םהל ןיאו ,םיעמוש םירוהל םידלונ העימשה ייוקל בור
הכימת רוקמ םרובע ושמשיש םירגוב םישריח ריכהל תויונמדזה
הלאכ םירשק םייקל תעייסמ טנרטניאה תועצמאב תרושקת .תוהדזהו
."םישריח ןודעומ"ב תבייחמ תובצייתה תשרוד הניא ףאו ,תולק רתיב
ןכו תועדוה חולשמו הביתכ תועצמאב םייקתהל הלוכי וזכ תרושקת
םויק .רודישה תרבעהל תיתשת שמשמ טנרטניאה רשאכ ,םינמיס תפשב
םיריעצ םידלי רובע דחוימב בושח םינמיס תפשב קוחרמ תרושקת
רגאמ תא ביחרהל ןתינ ךכ .הביתכו האירקב םיטוהר םניא ןיידעש
עמתשמה לכ לע םייתרבחה םיסחיהו םירשקה תא רפשלו םיבורקה םישנאה
.ךכמ
תא תוביכרמה תונחבומה תוצובקה יתש ןיב םג ברקמ תרושקתה רופיש
ץורעש) םינמסמה םישריחה םישנאה תצובק - העימשה ייוקל תייסולכוא
ידבכ םישנאה תצובקו (םינמיסה תפש אוה םהלש ירקיעה תרושקתה
ידיחיה תרושקתה ץורעש) םייטסילרואה םישריחהו םישרחתמה ,העימשה
ןיב .(םתעימש ידירש לע תונעשיה ידכ ךות תרבודמה הפשה אוה םהלש
המלידה לע תססובמה תיגולואידיא תקולחמ תמייק הלא תוצובק יתש
תוברתו הפש תלעב טועימ תצובק איהש ,םישריחה תליהקב הריחב לש
דורי דוקפת לש ריחמב תעמושה הרבחב תובלתשהב הריחב תמועל ,הלשמ
תוצובק יתש תריציל תמרוג וז תקולחמ .תרושקתה יישק ללגב
ייוקל לש ללוכה םחוכ ךכמ האצותכו ,הייסולכואה ךותב תויטילופ
ןויווש ןעמל םיירוביצ םיקבאמב בושח הז חוכ .תחופ העימשה
תוינכת לשמל ץראב .'דכו הקוסעת תויורשפא ,עדימל תושיגנ ,תויוכז
,העימשה ייוקל תייסולכואל תושיגנ ןניאו טעמכ היזיוולטב תושדחה
תויבותכ בולישל ץחול םישרחתמהו העימשה ידבכ לש ןוגראה ןכש
תפשל ינטלומיס םוגרת בולישל ץחול םישריחה ןוגרא וליאו ,רודישב
הז םע הז בירל םינוגראה תא תוחלוש היזיוולטה תותשר .םינמיסה
תפתושמה תורבדיהה .תעגפנ התוללכב העימשה ייוקל תייסולכואו
יתשל תרשפאמ העימש תויעבב םיקסועה םימורופב התוארל ןתינש
תונושה תודמעל תונלבוס חתפל ,הינשה תא תחא ריכהל תוצובקה
.הלוכ הליהקה לש םיסרטניאה םודיקל הלועפ ףותישל סיסב רוצילו
םישנא לש הקוסעתהו םוקישה תויורשפא תא תיתועמשמ תרפשמ CMC -ה
(טנרטניא תססובמ הבורב איה ףאש) קוחרמ הדימלה .העימש ייוקל
ךכ ,םרובע םיחונ םיאנתב דומלל העימש ייוקל םישנאל תרשפאמ
תויורשפא םג .םאתהב בחרתמ עוצקמ שוכרלו דומלל תויורשפאה ןווגמש
ויה אלש םישדח תרושקת תונורתפ ופסוותה ןכש ,תולוע הקוסעתה
תושדח הדובע תויונמדזה העיצמ המצע טנרטניאה .םדוק םימייק
,םייפרג םיבצעמ ,םירתא יחתפמ ומכ העימש ייוקל םישנאל תומיאתמה
רופישה .דועו ןוחטב יניצק ,ינורטקלא רחס יחמומ ,תוכרעמ יחתנמ
יונישל םורתי העימשה ייוקל תייסולכוא לש םייחה תמרב שקבתמה
ןהו יתליהק -יתרבחה רושימב ןה ,הלוכ הליהקה לש תימדתב יבויח
תיאמצע ,תדבוכמ ךא הנוש הצובקל ךייתשהל תלוכיב ,ישיאה רושימב
.הלשמ הרקוי תלעבותעמושה הרבחל םישריחה תא ברקמ CMC -ה דציכ 4.3
שומיש אוה עדימה תדרטסוטואמ םיעבונה םייתוברתה םייונישה דחא
ראוד ,ICQ -ב תוחיש .םישנא ןיב הבותכ תרושקתב ץופנ רתוי
ישמתשמ ברקב םילבוקמ תרושקת יעצמא םה 'דכו םימורופ ,ינורטקלא
העימשה ייוקל תייסולכוא רובע הז יוניש לש תועמשמה .טנרטניאה
ייוקל וב ליגרה בצמב ומכ אלו םהילא ברקתמ עמושה םלועהש איה
הז יוניש ונתכרעהל .םיעמוש לש םיללכה יפל דקפתל םיצלאנ העימשה
תרושקת םייקל םישרחתמו םישריח ,העימשה ידבכל רשפאמו יתוהמ אוה
היישע הבותכה תרושקתה .תדחוימ תונגראתהב ךרוצ אלל האלמ תושיגנב
ךכבו ,םיעמוש םישנא לש וזל המוד המרל םהלש דוקפתה תא תולעהל
םירעפ תנטקהל ומרתיש תותואנ הקוסעתו הלכשה רשפאל
.תויסולכואה יתש ןיב םיימונוקא-ויצוס

ןופלט תוחישל ךווית יתוריש ןתמל המיאתמ תיתשת שמשמ טנרטניאה
םיעמוש םישנא םהב םידקומ םימייק רבכ .העימש ייוקל םישנא רובע
םע תילוק תרושקתו העימשה יוקל םע הבותכ תרושקת תינמז וב םילהנמ
םיקהל ןתינ המוד ןפואב .חחושל ןיינועמ העימשה יוקל ומע םדאה
םינמיסה תפשב תישענ ןדקומה םע העימשה יוקל לש תרושקתהש םידקומ
םיתוריש תתל לוכי הזכ דקומ .video conference -ב תרבעומו
שריחה לש יזיפ שגפמב ךרוצה תא ךסוח םיבר םירקמבו תע לכב םינימז
.ןמגרותמה םע
העימש ידבכל תרשפאמ video conference -ה תיתשת ,ךכל ףסונב
לא םינפ" תוחיש םייקל (הייסולכואה לש יראה קלח םהש) םישרחתמו
תרושקת ךילהת םייקל ןתינ ךכ .םייתפש תאירקב עייתסהלו "םינפ
םיאתמ הז ןורתפ .תילוק תרושקת לש םינייפאמהמ קלח לע רמושה
.תובותכ תוביטנרטלאב םילגרומ םניאו רבעב בטיה ועמשש םישנאל

conference -ב תיתוזח תרושקתהו הינפוא לכ לע הבותכה תרושקתה
םישנא ןיב םייחה ימוחת לכב םיליעפ םירשק םייקל תרשפאמ video
המרה רופיש לע תונבומה תוכלשהל רבעמ .םיעמושל העימש ייוקל
תורכה םג רשפאת וז תרושקת ,םישריחה תליהק לש תימונוקא-ויצוסה
רעשל שי .םידחוימה םהיכרוצו העימשה ייוקל םישנאה לש רתוי הבוט
,םייטילופ םיחוכיו ,'גדירב יקחשמ ןוגכ תופתושמ תויוליעפש
םיישגרה םימוסחמהמ קלח תלפהל הנמורתת 'דכו הכימת תצובקב תופתוש
תומגיטסהמ קלח וצתני דחוימבו ,הרבחהמ םיכנ םישנא םיקיחרמה
.םישריחה תייליהק תודוא ןיידע תוחוורה תוילילשה

םיעיצמ וילע םיססבתמה םייגולונכטה םימושייהו טנרטניאה ,םוכיסל
קלח .העימש ייוקל םישנא לש תרושקתה יישק לע םילקמה תונורתפ
תורישי םינופ אלא תרושקת יישקל תורישי םיסחייתמ םניא תונורתפהמ
תודידב ,הקוסעת ,םידומיל ומכ תרושקתה יישקמ םילבוסה םימוחתל
.יעמשמ דח ןפואב וז הנקסמ שיחממ םדוק קרפב גצוהש ןולאשה .'דכו
העימש ייוקל םישנא רתויו רתוי ןמזה םע יכ םיווקמו םיכירעמ ונא
.תיתועמשמ בחרתי וב םיעצומה תונורתפה ןווגמשו ,טנרטניאב ורזעיי


הדובעה יבתוכ לש תובשחמ ופוסב גיצמו הדובעה תא םכסמ אבה קרפה
ייוקל לש םהייח רופישל עדימה תדרטסוטוא לש תופסונ תועפשה לע
.דיתעב העימשה
5 קרפ
הדובעה םוכיס

תדרטסוטוא לש תויתוברתהו תויתרבחה תוכלשהה אוה הדובעה אשונ
תוכלשה" יוטיבה יכ ונל הארנ .העימשה ייוקל תייסולכוא לע עדימה
תא םיקדוב רשאכ UNDERSTATEMENT רדגב אוה "תוינוגראו תויתרבח
ןפוצ טנרטניאה ,ונתכרעהל .םישרחתמהו העימשה ידבכ לע העפשהה
תוידוקפת תויעבל םיישעמ תונורתפ לש המרב ןה שממ לש הכפהמ ובוחב
תעבונה תולבגומה לש םינייפאמה יונישב ןהו תרושקת יישקמ תועבונה
.העימשב הדירימ

.העימשה ייוקל תייסולכוא תא גיצמ הדובעה לש ןושארה קלחה
הרומח הדירימ םילבוסה םישנא :תוצובק יתשמ תבכרומ הייסולכואה
,("םישריח") םינמיסה תפש תועצמאב רקיעב םירשקתמו העימשב הקומעו
הפשה תועצמאב םירשקתמו העימשב השק תוחפ הדירימ םילבוסה םישנאו
הלא תוצובק יתש ןיב הנחבאה .("םישרחתמו העימש ידבכ") תרבודמה
תוהזה תסיפתב םג ומכ ,תונוש תורדגהב היולתו תיעמשמ דח הנניא
תא רידגמ םינמיסה תפשב שומישה .ומצע העימשה יוקל לש תימצעה
הרבחהמ יצחו לימורפכ הווהמה טועימ תצובק איהש "םישריחה תליהק"
ןיב רשא םייגולויצוס םינייפאמו הלשמ תוברת וז הליהקל .תעמושה
.תעמושה הרבחה ךותב דודיבו הקוסעת תת םה םהב םיטלובה
הייסולכואהמ םיזוחא הרשעב םיווהמ םישרחתמהו העימשה ידבכ
תיאופר םירדגומ 65 ליג לעמ םישנאהמ 30% -מ הלעמל רשאכ ,תיללכה
תקתונמ ךא תעמושה הרבחל תכייש וז הלודג הצובק .העימש ידבככ
.םיינרדומה םייחה לש םיבר םייוריגמו הביבסהמ

העימשה ידבכו םישריחה תליהק תא גיצמ הדובעה לש ינשה קלחה
הגיצמ הדובעל תפרוצמה POWERPOINT -ה תגצמ .טנרטניאב םישרחתמהו
,העימש ייוקלל םינופה (םילגנאו םייאקירמא םבור) םירתאה תצקמ
קרו ךא םינופה םימוחתהו םיאשונה ןווגממ םשרתהל ןתינו
סומסוק-ורקימ ןיעמ שי טנרטניאב יכ םשרתהל ןתינ .וז הייסולכואל
,ףסונב .דבלב העימשה ייוקלל הנופה "ליגר"ה ילאוטריוה םלועה לש
םישלוגה תליהק לש ילארשיה םורופב ןוידה יאשונמ קלח םיגצומ
תרבעהל רקיעב שמשמ םורופהש םשרתהל ןתינו ,לארשיב העימשה ייוקל
לש תלבוקמה הרדגהה יפל "תילאוטריו הליהק"כ תוחפו עדימ
הנומת לבקל הרטמב םורופה יפתתשמ ברקב ןולאש ץפוה .REINGOLD
עובקל ןתינו ןולאשל ונע שיא 19 .טנרטניאב םישומישה לע תיריפמא
םיוסמ הנעמ הווהמ טנרטניאה םישנא םתוא יבגלש יעמשמ דח ןפואב
.םהלש העימשה יישק םע תודדומתהל
טנרטניאהש םימייקה תונורתפה תצקמ גיצמ הדובעה לש ישילשה קלחה
תורוקמל השיג ,בתכב תרושקת .העימשה ייוקל תייסולכואל עיצמ
הצק תודיחיל םיקשממ ,video-conference תיגולונכטל תיתשת ,עדימ
תוליהקל ךייתשהל תורשפאה םע דחיב הלא תונורתפ .דועו תוירלולס
לש בצמל העימשה ייוקל תייסולכוא תא םיברקמ תונוש תוילאוטריו
.םיעמוש םישנאל תיסחי "םיאנת ןויווש"
(cmc - computer mediated communication) בשחמ תססובמ תרושקת
ייוקל תייסולכוא ךותב םירשקה קודיהו שוביגל תובר תמרות התוללכב
וז המגמ .תעמושה םתביבסל העימשה ייוקל ןיבש רשקל ןכו העימשה
ןה ץוחבמו םינפבמ םישריחה תייליהק לש הנרק תאלעהל תמרות
םיכרצל תונעיהל תלוכיה תניחבמ ןהו תימונוקא-ויצוסה הניחבהמ
.העימשה ייוקל לש םידחוימה

דיתעל תובשחמ
לש תוידיתע תוכלשהל תונויער רפסמ םיגיצמ ונא ןורחאה קלחב
לע תוססובמ ולא תובשחמ .העימשה ייוקל תייסולכוא לע טנרטניאה
.םיארוקהמ בושמו םינוידל תוחותפו הדובעה יבתוכ לש תישיא הכרעה

העימשה ידבכ םישנאהו םישריחה תליהקל רשפאי טנרטניאה ונתעדל
לש תיאופרה היעבה םנמא .םהלש תולבגומה לש יפואה תא תונשל
איה תידוקפתה היעבה ךא ,בוט םיעמוש םניאש איה וז הייסולכוא
תנייוצמ הפולח שמשמ אלא העימשה תא רפשמ אל טנרטניאה .תרושקתב
.הנתשמ היעבה לש יפואה ןכלו העימש לע תססובמה תרושקתל
עיצמ טנרטניאהש תרושקתה תופולח ,םדקתי ןמזהש לככ ,ונתכרעהל
,תוחונ רתוי הנייהת (טלוקה לש דצהמ העימש לע תוססובמ ןניאש)
תוליעי רתוי הברה םג ןכלו עמושה רוביצה רובע תויביטקרטא רתוי
.העימשה ייוקל תייסולכוא רובע
רפסה תיבב טנרטניאה ישומישב איבהל ןתינ הנעטה תשחמהל אמגוד
רתא חותיפש םירעשמ ונא .ביבא-לת תטיסרבינואב םיקסע להנמל
חרכהב אלש םייניצרו םיבוט םילוקישמ השענ הטלוקפה לש םיסרוקה
סרוק לש רתאב .םיטנדוטסה לצא תוירשפא העימש תויעבל וסחייתה
ינורטקלא ראוד ריבעהל ,סרוקה לע עדימ לבקל ןתינ הטלוקפב יסופיט
תא תוארל ,סרוקה לגסל םיטנדוטסה ןיבו םמצע ןיבל םיטנדוטסה ןיב
,םירועיש יכרעמ אורקל ,םינחבמבו םיליגרתב םינויצה תוגלפתה
עדימה לכב םינכדועמ תויהל - רוציקבו ושגוהש םיליגרת לש תונורתפ
ויתימעל רשקתהל לוכי העימש יוקל טנדוטס .סרוקל עגונה יטנוולרה
ינפל רועישה ךרעמ תא אורקל ,ינורטקלאה ראדה תועצמאב סרוקב
תורכהה .םהב רבודיש םיאשונל יללכ ןפואב ןכומ תויהלו האצרהה
םילשהל העימשה יוקל טנדוטסל רשפאת רועישה יאשונ םע תמדקומה
לש עובק גהנמ .רמאנש המ רתוי בוט ןיבהלו עמש אלש םילימ ומצעב
וליאו סרוקב שדח המ תולגל טנדוטסל רשפאת סרוקה רתאל הסינכ
הלשכמה ולא םיאנתב .רועישה ןמזב "ספספ" אוה ילואש ורסמנ תועדוה
וייוכיסו הברהב התוחפ הניה טנדוטסה לש יתעימשה דוקפתה לש
.רתוי םיבוט םידומילב חילצהל
תועונת ,רפס יתבב םג םימוד םירתא וחתפי דיתעב יכ חינהל ריבס
םידימלתה לש םבולישל תוידיימה תוכלשהה .דועו םידלי ינג ,רעונ
.ןהילאמ תונבומ תעמושה םתביבסב העימשה ייוקל

םיטפשמהמ קלחש תונותיעב םסרופ הנורחאל ?היזטנפ וא תואיצמ
םינש רפסמ דועב ילוא .טנרטניאב ולהוני תונטק תועיבתב םיקסועה
ןכתי .טנרטניאב תרבעומה הבותכ תרושקת לע ססבתת טפשמה תכרעמ לכ
קלחו "העיבתה קית" רתאב וגצוי 'דכו תויאר ,תויודע ,םיכמסמה לכש
ילהנב רדסויו לטובי םיינכט םיאשונב םיקסועה םישגפמ לש לודג
,תרחא וא וז הרוצב םשגתת וזכ תיזחת םא .ינורטקלא ראד לש תרושקת
תתחופ םיטפוש וא ןיד יכרוע לש העימש תייעב לש תויטנוולרה
םג םידבוכמו םיירשפא תועוצקמ ויהי הלאש ךכמ אצויו ,תיתועמשמ
אלו ,תובר ינימ תחא הבשחמ וז .העימש ידבכו םישריח םישנא רובע
תוכבוסמו תובר תואקסע עצבל רשפאמה E-commerse ה תא ונרכזה
.תטלחומ הממדב

םוקישהו הקוסעתה יאנת תא קר אל רפשי טנרטניאה יכ םיכירעמ ונא
ןתינ לשמל .םייתוברתה םהייח תא םג אלא העימש ייוקל םישנא לש
שיש 'דכו ,תוגצה ,תואצרה ,םיטרס לש DVD יטרס לש םירגאמ םיקהל
העימשה ידבכו םישריחה תייסולכוא םג לכות לשמל ךכ .תויבותכ םהב
לש לזרבה ןאצ יסכנמ םהש "רוויחה ששגה" לש םינוכרעממ תונהיל
.ילארשיה יווהה
ירודיש תרבעהל ב"הראב המזוי תמייק ,הדובעה ףוגב רכזוהש יפכ
רעשל שי .ךסמה לע תויבותכ בולש ךות תמא ןמזב טנרטניאב היזיוולט
ירודיש תא ךכ וריבעיש םירתא רפסמ ויהי רצק ןמז ךותב יכ
םע םיטרסה ירגאמ ומקוי תומוד תורגסמבש חינהל ריבסו ,היזיוולטה
.העימשה יוקל תוברתה ןכרצ לש ישיאה בשחמל "הדרוה"ל תויבותכה

תוברת לש הרשעהו הצפהל יעצמא םג שמשי טנרטניאה ,ונתכרעהל
בצמ רצונ ,בותכ גוציי ןיא םינמיסה תפשלו רחאמ .תשריחה הליהקה
רודמו םוקמל םוקממ תרבועה "בתכבש הרות" תישריחה תוברתל ןיאש
ןוסחאו video-conference תויגולונכט תועצמאב טנרטניאה .רודל
תפש לע תססובמה תוברתל "אטוז סופד תכיפהמ" שמשל היושע םיטרס
,טנרטניאב םינמיסה תפש לש םינולימ םימייק םויכ רבכ .םינמיסה
ןיב תינושלה תוברתה תרשעהו חונימ ימואית ,הפשה תצפהל םימרותה
לש םיטרס טנרטניאב אצמנ וב םויה קחרי אל יכ םיוקמ ונא .הישמתשמ
םידליל םירופיס ,םינמיסה תפשב הריש ,םישריח ןורטאית לש תוגצה
טנרטניאה ךרד תישריחה תוברתה תצפה ונתעדל .'דכו םינמיסה תפשב
תועפשהל חתפ חתפתו תעמושה הייסולכואה יפלכ התפישחל םורגת ףא
.תוכרובמ ןילמוג

הנמורתת טנרטניאה לש תונושה תועפשההש םיווקמ ונא ,םוכיסלו
ךות ,תיעבטה םתביבסב העימשה ייוקל םישנאה לש הנבהו תונלבוסל
.הנושה םדאה לש םילדבההו תוברתה דוביכו הלבק ידכ


היפרגוילביב
1: The Deaf Community. Cambridge University Press, 1988
- The study Of Deaf People and Their Language. Chapter
KYLE J.K., WOLL B. Sign Language

& deafness, 1996 Journals Oxford. pages 171-189
Say About Deaf Peaple. Center foe the study of communication
- Cross-Cultural Misinformation: What Does Special Education
HOFFMEISTER R.

the Electronic Frontier. http://www.rheingold.com/vc/book/
REINGOLD, H. The Virtual Community: Homesteading on

Disability & Society, vol. 10 No. 4, 1995 pages 521-528
Political Action and Identity in The Deaf Community.
ROSE P., KIGER G. - Inter-group Relations:

For Community in Ciberspace. The American Prospect no. 24
1996) TURKLE, S. - Virtuality and its Discontents: Searching
http://www.prospect.org/archives/24/24turk.html .(Winter

דרשמ תאצוהב ,1992 .לארשיב םישריחה תליהק .א לזיו , .י עלס
ימואל חוטיבל דסומהו החוורהו הדובעה

הדובעה ףוגב תומייק טנרטניאה ירתאל תוינפה
ףועמ תכרעמל הרזח