הקזחא ןנוכ תלעפה להונ
תורוכז תורידב

:יללכ
ידבוע הקזחא יננוכ תלעפה אשונב םדוקה להונה תא לטבל אב הז להונ
.השדח תוננוכ תטיש רידסהלו השרדמה

:הטישה
תורידל תוננוכ יתוריש ןתמל םינלבקה םע הרשקתה רקוב הדש תשרדמ
:ןלהלש םינלבקל תורישי הנפי ריידה .תורוכשה

052-718971 :לט .למשחה םוחתב םחורימ "המלש ןיפסירק" - 1
07-6589339

:לט .היצלטסניאה םוחתב םחורימ "ימומ הנחוא" 2 –
07-6589767 051-521438

.הקזחאה תקלחמ לש הדובעה תועש רחאל השעית הינפה

:מ"שרה םיפירעתה י"פע בשותה י"ע תורישי עצובי םולשתה

ח"ש – 250 האירקל ריחמ **

ח"ש – 100 תפסונ העש לכ **

.ריחמל 50% תפסות ףסוותת םיגחו תותבשב **
.םירמוח ללוכ וניא ל"נה ריחמה

הקזחאה לפטת יוחידל תנתינו תיטירק הניא הלקתה םא הרקמ לכב
.הלקתב תרחמל

טלוב םוקמב להונה תא רומשל שי) – 17/9/98 מ רדסהה תליחת*
.(תיבב

הכרבב
ל'גרבא יטומ
א"כו להנימ ףגא להנמףועמ תכרעמל הרזח