ידבכ םישנאל העימש םוקיש סרוקל אובמ ברעל הנמזה
העימש


םילשאו םילשוריל ןרקה ףותישב "לוקב" ןוגרא ומייקתה רבכש םיחלצומ םיסרוק תובקעב
.םילשוריב ףסונ העימש םוקיש סרוק םייקמ
.ליג לכבו המר לכב העימשב הדירי םע דדומתמש םדא לכל דואמ ץלמומ סרוקה

,לודגה ליידקורב םלואב ,19:00 העשב ,11.12.03,ישימח םויב םייקתי סרוקל אובמה ברע
.יהשלכ תוביוחמ וא םולשת אלל אוה אובמה ברע .םילשורי ,םר תעבג ,טניו'גה תעבג

- :ללוכו םיילאיצוס םידבועו תרושקת תויאנילק ידי לע החנומ םישגפמ 10 ןב סרוקה
/ םהב ןוכנ שומישו העימשה ירישכמ תרכה- / המרגוידוא תאירק- / העימשב הדיריל םימרוגה
/ רוביד תאירק- / העימשב הדיריה םע תודדומתה יכרד- / העימשל רזע ירזיבא תרכה-
.תודדומתהב החפשמה ינב ףותיש-

.םירחאל ח"ש 400 ,"לוקב" ירבחל ח"ש 350 :ריחמה

."לוקב"ב לבל תיגח ס"ועל תונפל אנ המשרהלו םיטרפל

.העימש ידבכ םישנאל (FM) הרבגה תכרעמ ןכו תמא ןמזב םירבדה לולמת י"ע שגנומ סרוקה