ידבכ םישנאל העימש םוקיש סרוקל אובמ ברעל הנמזה
העימש
!הפיחב הנושארל

סרוק םייקמ "לוקב" ןוגרא ,ץראה יבחרב ומייקתה רבכש םיחלצומ םיסרוק העבש תובקעב
.הפיח תייריע םע ףותישב ףסונ העימש -םוקיש
.ליג לכבו המר לכב העימשב הדירי םע דדומתמש םדא לכל דואמ ץלמומ סרוקה

ןעמל הדוגאה ןיינבב ,17:30 העשב ,02.12.03,ישילש םויב םייקתי סרוקל אובמה ברע
.הפיח 32 ןפגה ,רוויעה

.סרוקה לע עדימ תתל דעונו תובייחתה וא םולשת אלל אוה אובמה ברע
- :ללוכו םיילאיצוס םידבועו תרושקת תויאנילק ידי לע החנומ םישגפמ 10 ןב סרוקה
/ םהב ןוכנ שומישו העימשה ירישכמ תרכה- / המרגוידוא תאירק- / העימשב הדיריל םימרוגה
/ רוביד תאירק- / העימשב הדיריה םע תודדומתה יכרד- / העימשל רזע ירזיבא תרכה-
.תודדומתהב החפשמה ינב ףותיש-

.םירחאל ח"ש 400 ,"לוקב" ירבחל ח"ש 350 :ריחמה

."לוקב"ב רענש לייא ס"ועל תונפל אנ המשרהלו םיטרפל

.העימש ידבכ םישנאל (FM) הרבגה תכרעמ ןכו תמא ןמזב םירבדה לולמת י"ע שגנומ סרוקה