רבדמב םיחמצ ישומיש תנדס
‏2000 יאמב 11-13 תבש-'ה םימי
ס"שת רייאב 'ח-'ו

,תוינייפואה םהיתונוכת לע םיחמצה לש םוצעה ןווגמה םע תורכהה
ייחב ישומישו ימויק חרוכ ,תישונאה הירוטסיהה רחש זאמ הוויה
ירמוח ,םימשב תקפהל וללה םיחמצב שמתשהל דמל םדאה .םוימויה
תוחתפתה םע .ויתולחמל תופורת םהמ חקר ףאו ריינ רציי ,הקיטמסוק
,רתוי םילוז םיטטניס תונורתפ רחא שפחל םדאה לחה ,ינרדומה עדמה
ונייח תוכיאלו האופרל הברה םתמורתו םיחמצה תובישח ,םויכ ךא
."אתבסה תופורת" לאו תורוקמה לא םירזוח םיברו ,קפסב תלטומ הניא


:תינכותב
13.5.00 'ה םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 18:00
ברע תחורא 19:00
,טרפב האופר יחמצו ללכב םיחמצב םישומישה :החיתפ תאצרה 20:00
תונרג לאגי

14.5.00 'ו םוי
רקוב תחורא 07:00
ןרק ןתנ ,םיחמצמ ריינ רוצייל אנדס 08:00
רהני רדמס ,םיחמצמ םייאופר םירצומ תנכהל אנדס 10:45
החונמו םיירהצ תחורא 13:15
,בבוחה ןנגל םיפיט ,אפרמו ןילבת יחמצ לש יעוצקמ לודיג 16:00
ןג ץרפ
תיעוצקמ תורפסו םישביו םייח םיחמצ תשיכרל תורשפא
תבש ליל תחורא 19:00
םיחמצ הת תחיקר יווילב חרי רואל לויט 20:00

15.5.00 תבש םוי
היבצ ר"ד ,םייאופר רבדמ יחמצ יוהיזל ץול תורוב לא רויס 07:00
תונרג לאגיו אריפש
אריפש היבצ ר"ד ,אפרמ יחמצ ישומיש :םוכיס תאצרה 12:30
םיירהצ תחורא 13:30


.יתחפשמ וא יגוז רדחב םדאל ,ח"ש 620 :תופתתשה ימד
םירויסב ,תואצרהב תופתתשה ,האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ ריחמה
.תואנדסבו
.ברע תוליעפלו הכילהל חונ דוגיבב דייטצהל ץלמומ
.הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ
07-6532721 :סקפ ,07-6532016 ,תונמזה זכרמ המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראודףועמ תכרעמל הרזח