ןותיעסקפ
36 ןויליג
לירפא 2000


תונרג ודיע תאמ םילבכהמ יתקתנתה המל

רנייב ילג תאמ תיטירבה ןזואה

ןוקק לעי תאמ הזעב םישריחל ס"יבב רוקיב

'ב קלח) וישעמ לע זמרל ידכ עוצקמ לעב לש םש ומכ ןיא

םיארוקה לכלתונרג ודיע תאמ םילבכהמ יתקתנתה המל


רצק "לאשמ" יתישעו ,העימש ידבכ לש שגפמב יתפתתשה רבכמ אל הז
םוקמב "?ישיא ןפואב םכל עירפמ יכהש רבדה המ" :םיפתתשמה ןיב
."היזיוולטב תויבותכ ןיא" :היה ,רוערעו קופקפ םוש אלל ,ןושארה


היזיוולטה תותשר לע יכ עבקש ,שריחל תולקהה קוח קקחנ 1992ב
תויבותכו ,תירבעב םירודישב ,תירבעב תויבותכ יווילב רדשל תונושה
רודישב םניאש םירודישהמ עבר תוחפל ,תיברעב םירודישב ,תיברעב
.םינמיסה תפשל םוגרתב תחא תיעובש תושדח תינכת ףסונבו ,יח

.קוחה תא תומשיימ ןניא רודישה תותשר תיברמ יכ הלגמ הטושפ הקידב
םויהמ") תחא תיעובש תושדח תינכת םוגרתב קפתסמ ןושארה ץורעה
?ןושארה ץורעב תויבותכ יווילב תוינכת .םינמיס תפשל ("רחמל
תוינכתב רקיעב לבא ,קוחה תא שממל לדתשמ ינשה ץורעה !הזמ וחכשת
.(איש תייפצ תועש - Prime Time) "םייט םיירפ" ןניאש

רקבל ןמזומ ,תויבותכב תוולמ תוינכת וליא שארמ תעדל הצורש ימ
."תשרב םיעמוש" רתאב עיפומה "םירדשמה חול"ב

?ןורתפה המ זא

.םיהדמ .ןמזה לכ תוינכתה לכל םוגרת תורתוכ שי תירבה תוצראב
ימ .היזיוולט לכב אצמנש חנעפמה תועצמאב תורתוכה תא אורקל רשפא
.םיאתמה רותפכה לע ץוחלל קר ךירצ ,תורתוכה תא תוארל הצורש

.ןייוצמ תוריש תתל לוכיש ,טסקטלטה תוריש תא ומיקה ץראב םג
םיעבצב תורתוכ :שדח םלוע םילגמו ,טלשב םיאתמה רותפכה לע םיצחול
,"הקיסומ") לוקה ספ לש םוגרת ,(רחא עבצ שי רבוד לכל) םינוש
.(הייאר ידבכל) תויבותכה תא לידגהל ןתינ .('דכו "םילג שחר"
.תיכוניחה היזיוולטב רקיעבו ,ןושארה ץורעב קר לעפוה טסקטלטה
,חנעפמה תא ושכר אל םישנאה ,הזה תורישב ושמתשה אל םיצורעה ראש
.ךעדו ךלה טסקטלטה הככו

,עוצקמה ישנא לצא תודגנתה תוררועמש ,תויולג תורתוכ ?ףילחתה המו
לע ובשחת .המל ןיבהל הסננ ואוב ."ךסמה תא ךלכלמ" :רמאש ימ היהו
םיירפב תורתוכ ול םיעקות םואתפו ,תראפתל םיירפ בציעש יאמבה
תראפתל עמשיי ולש דנואסהש ידכ השק דבעש טילקמה וא ,"בצועמ"ה
.קופד דנואסה וליאכ ,םוגרת תורתוכ טרסב שי םואתפו

תינכתל שי ךכ םושמ ילוא" :ןמזמ אל בתכ היזיוולטה ירקבממ דחא
םיטרסב ומכ ,הבותכ תירבעל תרבודמ תירבעמ ,טרסה ףוגב םוגרת
.הגאד לא ךא ?ןוכנ ,עזעזמ ."םיעבשה תונשמ רוביד ייוקל םיילארשי
קר וזכ תואטבתה ."שארה לע" ול ןתנ ,תכרעמל בתכמב ,ןמאנה םכדבע
.תועדומ רסוחו תורוב לע הדיעמ

,תוינכתה לכש איה יתעד !ךפיהל ,עוצקמה ישנא תא קידצמ ינאש אל
תויהל האלמה ונתוכז וז !תומגרותמ תויהל תוכירצ ,יח רודישב םג
אלא ,"הבוט"כ אל .רחא דחא לכ ומכ קוידב ,תרושקתה יעצמאל םישיגנ
.תויולבגומ םע םישנאל תויוכזה ןויווש ףקותמ

ןלהל .ןיוולה ירודיש תחיתפל תוכחל ךרטצנש הארנכ ?ןורתפה המ זא
,"+AV"ב ,YES תרבח לש םירודישה זכרמ להנמ םע ןויאר ךותמ טוטיצ
בר היהי םוגרתה" :1999 'טפס ,היזיוולטו ואדיו וידואל ןיזגמ
ןתינש ןכתי תירבעב ירוקמ רמוחל .תופש עברא וא שולשל ,ינושל
ילואו ,העימשה ייוקל לש הייסולכואה תבוטל ,תירבעב תויבותכ
.תינמז וב תיסורו תיברע ,תירבעל םגרותי תילגנאב רמוח .תילגנאל
תמועל ,וז הטיש תונורתי .DVD subtitling תארקנ םוגרתה תטיש
םוגרתה תפש תא רוחבל לוכי הפוצהש ןה ,תרכומה םוגרתה תטיש
םוגרת אלל הטישב תופצלו תורתוכה תא םילעהל וא ,ול המיאתמה
."ללכ

.העושיה אובת ןיוולהמ ילוא

םילבכה תורבח לומ קבאמ עונלוקה ירצוי םילהנמ םינורחאה תועובשב
םוי תמסרפתמ תועובש הזמ .רוקמה תוקפה לש טעומה םרפסמ לע האחמב
,יאמב ,ילארשי לארשי" :אמגודל ,הנטק העדומ "ץראה" ןותיעב םוי
."םילבכהמ קתנתה

!ןיבהל אלו היזיוולטב תופצל יל סאמנ .קתנתהל ינא םג יתטלחה
תא ןייצל ינממ השקיב תינדקומה .קתנתהל יתשקיבו ,םילבכל יתרשקתה
יתרמא ?תוינכתה תא ןיבמ אל ינאש ,הל רמול המ יתעדי אלו .הביסה
האירקהו ,תאזכ הביס המישרב ןיא :הרמא איהו ."סאמנ" :יבתכת ,הל
.םייח ףיכ :יל ונימאת ,זאמו ,והשמ ונאצמ ףוסב ...המישרה תא יל
!ץלמומ
ןטול תנע תאמ עמוש דליל שריח הרוה תויהל

עמוש היהיש וניוויק הליחתכלמ .רוכבה וננב דלונ םישדוח -7כ ינפל
.(?עמושל וא שריחל ,רתוי םילק םייח שי ימל ,םינכ היהנ ואוב)
לבא ,(...השק ונלש קיפסמ) לק יכה תא וננבל םיצור םירוהכ ונחנא
הלוכי אל ינאו ,תשריח ינא) .שריח היה אוה םא םיבזכאתמ ונייה אל
.(יל המוד וניא אוהש ךכמ בזכאתהל
:םישדח םירגתא ונינפב ביצמ הזו עמוש דלונ אוה ןפוא לכב

לוקב וילא םירבדמ ונחנא עגרכ ?וילא רבדל הפש וזיאב 
,(ונלש תולוקה תא ריכהלו עומשל ךירצ אוהש םיעדוי ונחנא יכ)
ונחנא לבא ,(וניניב תחוורה הפשה תאז יכ) םינמיס תפש םע בולישב
תירבעמ לידבהל .םייתשה ןיב רוחבל ךרטצנ בורקה דיתעבש םיעדוי
תופש יתש ולא ,תירבע םע דחי תכלוה אל םינמיסה תפש ,תלמוסמ
.ןיטולחל תונוש

ןיבהל לוכי דלי ךיא ?םישריח אמאו אבאש ול ריבסהל ךיא 
ליחתי אוה לדגי תצק אוהשכ ?ןיבנש ידכ טאלו רורב רבדל וילעש
.תובושת ונל שיש חוטב אלש ,תולאש לואשל

,סקפ שי םויכ ,ונלזמל ?תוחפש המכ דליב רזעיהל ךיא 
.הטושפ ןופלט תחישל ףילחת ןיא ןיידע ,ונרעצל ,ךא .דועו םיבשחמ

ומכ) ולש הלידגה ךלהמב ספספנש ונל רורבש םירבד ןומה דוע שי
לוקה עמשנ ללכב ךיאו ,איצמי אוהש תוקיחצמ םילימ ,דחי רישל
רתויש המ לבא ,"ןוחרקה הצק" קר ןה ןאכ יתרכזהש תולאשה .(ולש
םיבהוא ונחנא .תעגשמו הלודג המשנ אוהו אירב דליהש ,אוה בושח
.אוהש ומכ ותוא

---------------------------------------------
שריחה םודיקל ןוכמב ס"וע איה ןטול תנע