ירפס תיבה ןויצה בושיחל תויחנה :םייתש קרפ
טורפ תודיחי
עוציבה תלטמ רובע םינויצה
תיביסנטסקאה האירקה תוינכתו
תיבה ןויצב םילולכ ויהי תורפסהו
ןולאשב םינחבנה םידימלתל ירפס
ןמ 20% הווהי םהמ דחא לכו 'א
םירתונה 60% .ירפס תיבה ןויצה
(100% דע) ירפס תיבה ןויצה לש
,םינחב ,םינחבמ ינויצמ ובכרוי
.ץמאמו התכ תודובע ,תיב ירועיש
1
םידימלתל ירפס תיבה ןויצה
טרופמכ בשוחי 'א ןולאשב םינחבנה
הדיחיל ןויצה בושיח טורפב ליעל
יתנשה טקיורפה רובע ןויצה .תחא
ירפס תיבה ןויצה ןמ 60% הווהי
וא 'ב ןולאשב םינחבנה םידימלתל
האירקה תוינכת רובע ןויצה .'ג
30% הווהי תורפסהו תיביסנטסקאה
םידימלתל ירפס תיבה ןויצה ןמ
ןויצה ראש .ינשה ןולאשב םינחבנה
םידימלתל (100% דע) ירפס תיבה
,שרדנכ ,ןולאש לכב םינחבנה
,םינחב ,םינחבמ ינויצמ בכרוי
.ץמאמו התכ תודובע ,תיב ירועש
טקיורפה רובע ןויצה םא ,המגודל
ירפס תיבה ןויצב ללכנ יתנשה
'ג ןולאשב םינחבנה םידימלתל
40% ,ןויצה ןמ 60% הווהמ אוהו
םינחבמ ינויצמ ובכרוי םירתונה
.'וכו םינחב

3
הווהי יתנשה טקיורפה רובע ןויצה
ירפס תיבה ןויצה ןמ 60%
'ד ,'ג ןולאשב םינחבנה םידימלתל
תוינכת רובע ןויצה .'ה וא
תורפסהו תיביסנטסקאה האירקה
ירפס תיבה ןויצה ןמ 30% הווהי
םינולאשב ינשב םינחבנה םידימלתל
ראש .(ןולאש לכל 30% ) םיפסונה
(100% דע) ירפס תיבה ןויצה
,ןולאש לכב םינחבנה םידימלתל
,םינחבמ ינויצמ בכרוי ,שרדנכ
התכ תודובע ,תיב ירועש ,םינחב
רובע ןויצה םא ,המגודל .ץמאמו
תיבה ןויצב לולכ יתנשה טקיורפה
ןולאשב םינחבנה םידימלתל ירפס
ןויצה ןמ 60% הווהמ אוהו 'ה
ובכרוי םירתונה 40% ,יתנשה
.'וכו םינחב ,םינחבמ ינויצמ
4
הווהי יתנשה טקיורפה רובע ןויצה
ירפס תיבה ןויצה ןמ 60%
וא 'ה ןולאשב םינחבנה םידימלתל
טקיורפה רובע ןויצה םא .'ו
תיבה ןויצה ןמ 60% הווהי יתנשה
ןולאשב םינחבנה םידימלתל ירפס
תוינכת רובע יתנשה ןויצה ,'ה
תורפסהו תיביסנטסקאה האירקה
ירפס תיבה ןויצה ןמ 30% הווהי
.'ו ןולאשב םינחבנה םידימלתל
( 100% דע) ירפס תיבה ןויצה ראש
,ףסונ ןולאש לכב םינחבנל
,םינחבמ ינויצמ בכרוי ,שרדנכ
התכ תודובע ,תיב ירועש ,םינחב
רובע ןויצה םא ,המגודל .ץמאמו
יתנשה ןויצב לולכ יתנשה טקיורפה
'ה ןולאשב םינחבנה םידימלתל
40% ןויצה ןמ 60% הווהמ אוהו
םינחבמ ינויצמ ובכרוי םירתונה
.'וכו םינחב
יתנשה טקיורפה רובע ןויצה םא
ירפס תיבה ןויצה ןמ 30% הווהי
, 'ו ןולאשב םינחבנה םידימלתל
האירקה תוינכת רובע ןויצה
60% הווהי תורפסהו תיביסנטסקאה
םידימלתל ירפס תיבה ןויצה ןמ
ןויצה ראש .'ה ןולאשב םינחבנה
םינחבנל (100% דע) ירפס תיבה
בכרוי ד,שרדנכ ,ףסונ ןולאש לכב
ירועש ,םינחב ,םינחבמ ינויצמ
.ץמאמו ,התיכ תודובע ,תיב
טקיורפה רובע ןויצה םא ,המגודל
םינחבנל יתנשה ןויצב לולכ יתנשה
ןויצה ןמ 30% הווהמו 'ו ןולאשב
ובכרוי םירתונה 70% ,יתנשה
.'וכו םינחב ,םינחבמ ינויצמ

5