העימשה ידבכו םישרחה ינוגרא םורופ ןואטיב
‏2002 ראורבפ
1 'סמ ןויליג
ב"סשת טבש

םישרחה ינוגרא םורופ ןואטיב לש ןושאר ןויליג ,םירקי םיארוק
הדובעה דרשמ לש םוקישה ףגא ףותישב ,ךרדל אצוי העימשה ידבכו
עדימו היישעל המב תתל ןואטיבה תרטמ .ךוניחה דרשמו ,החוורהו
חמשנ .םיתורישו הליהק ,תואירב ,ךוניח ,םוקיש ,החוור םוחתב
םינופ ונא .ןואטיבל םש עבקנ םרט ,ןכ-ומכ .םכמ בושמ תלבקל רתויב
.ןואטיבל עובק םש תעיבקל תועצה ונילא ריבעהל השקבב םכילא
.החמשב ולבקתי ןואטיבל תועדוה

תוינכת
.ותחפשמו שרחל יתחפשמ לופיטל זכרמ חתפנ (א"חא) םישרחה תדוגאב
.תושרח םע תוחפשמו תוגוז לש תויעבל ילופיט הנעמ ןתונ זכרמה
03-7396419 :סקפ ,יתחפשמ לופיטל זכרמה - א"חאל תונפל ןתינ
03-7303355 :ןופלט

סרוק חתפי ,ל"שאו ב"טמ ,החוורהו הדובעה דרשמ ףותישב א"חא
סרוקה תרטמ .רלק-ןלה תיבב םייקתי רשא תושרח םע תוכמוס/תוכנוחל
דלי תדלוה םע תוריעצ תוחפשמב לופיטל תודבוע תרשכה –
תומייסמה .םישישקב לופיט ,םיריעצ םירוה תכרדה ,(רקיעב) ןושאר
.הדובעה דרשממ תודועת הנלבקת

הליעפמ ,ךוניחה דרשמו הטילקה דרשמ ,תונכוסה םע ףותישב א"חא
א"חא יפינסב םיחתפנ םינפלואה .תושרח םע םישדח םילועל םינפלוא
י"ע הוולמ ןפלואה .הלעמו םילוע 10 לש הצובק תצבקתמ רשאכ ץראב
.םישדח םילוע אשונל תיארחא ס"ועו ףינסה ס"וע

ליעפמ ,ימואל חוטיבל דסומה םע ףותישב ,שרחה םודיקל ןוכמה
תכרעה :תינכתב .העימש ידבכו םישרח םיטנדוטסל הכימת יתוריש
ינטלומיס ןפואב ינדי בותכיש ,הדלקה ,םינמיס תפשל םוגרת ,םיכרצ
עדימל .רוגניסו ץועיי ,ימואל חוטיבל תוצלמה ,םירועישה ךלהמב
:סקפ ,03-6311595 :ןופלט ,גרבליז תירואל תונפל שי ףסונ
.03-6316891

תונכוסה עויסבו לארשי טניו'ג םע ףותישב ,שרחה םודיקל ןוכמה
שרחה דליה תא שיגפהל התרטמש "החלצה לדומ" תינכת ליעפמ ,תידוהיה
אמגוד ורובע הווהמה ,םיוושה תצובקמ ,רגוב םדא םע ,העימשה דבכ -
.הכימתו דודיעל רוקמ ,תודדומתהל תישיא
עדימל .העימש ידבכו םישרח םירגובו םיטנדוטס םיכירדמ תינכתב
:סקפ ,03-6311595 :ןופלט ,גרבלוז תירואל תונפל שי ףסונ
.03-6316891

הנח ,תשרח הצרמ י"ע ,יסאלק עונלוק גוח ליעפה שרחה םודיקל ןוכמה
םיטרפל .גוחל ףרטצהל ןתינ .תואטירסתלו עונלוקל תיטנדוטס - רב
:סקפ .03-6316891 :ןופלט ,ןאינקור לג לא תונפל שי םיפסונ
03-6316891

םירוויע-םישרח תצובקל המרדוכיספ תנדס החתפנ רוויע-שרחל זכרמב
רוציל אנדסה תרטמ .םימגרתמ תווצו שמש תור תרבג תייחנהב
ירבח ןיב תידדה הכימתו הלועפ ףותיש ,תימצע תועדומ ,תוחיתפ
.הצובקה

ןורטאית תנדס ליעפמ ,תידוהיה תונכוסה עויסב ,רוויע-שרחל זכרמה
ומייקתה הנשה .םינמגרותמ 6 -ו םינקחש 12 הבו םירוויע-םישרח לש
,רוויע-שרחל זכרמב םיעפומ ןימזהל ןתינ .להק ינפב םיעפומ 6
.03-6316419 :סקפ 03-6316361 :ןופלט

תונורכיז דועיתל תינכות תלעפומ םילשורי ףינס – א"חאב
שישק לכ תנייארמה תבדנתמ י"ע תישענ תינכותה .םישישקה ןודעומב
םויס םע .ןודעומב קלחו םתיבב השענ הדובעהמ קלח .ואדיו תועצמאב
תא לבקי שישק לכ .החפשמה ינב ףותישב הביסמ ךרעית טקייורפה
.ולש תונורכיזה םע תטלקה

ינופלט ךווית זכרמ "םוקלס" תרבח י"ע חתפנ "לוקב" תמזויב
ינדקוממ שקבלו ליימ .יא וא סקפ חולשל ןתינ .העימש-ייוקלל
ועצבי םה .אפורל רות תנמזה ןוגכ תוינופלט תולטמ עצבל "םוקלס"
ינויסינ טקייורפב רבודמ .םדקהב בתכב הבושת וחלשיו תורישה תא
יונמ ותויה תלאשל רשק אלל םדא לכל קפוסמו םניחב אוה תורישהו
:רתאב וא 09-9599054 :סקפב המשרהו םיטרפ .אל וא "םוקלס"
www.hearing.org.il

הדשהמ חוויד
בוחרב ,עובקה ונכשמל א"סשת תנשב רבע םילשוריב "עמש" זכרמ
םידימלת 123 -ל םיתורש קינעמ זכרמה .לבוי תירק ,7 בוכורוב
,םידימלתה .הביבסהו םילשורי רוזאמ םהיתוחפשמ ינבו העימש ייוקל
רפס יתבב ,ילאודיווידניאה בולישב םיבלושמ ,'בי-'א תותיכמ
דימלתה לש ובולישל לעופ זכרמה .םהירוגמ רוזאב םיליגר
ינבל ,םידימלתל םיתוריש ןתונו ,ליגרה רפסה תיבב העימשה-יוקל
,02-6428359 :ןופלט .העימשה תוקל םוחתב עוצקמ ישנאלו ,החפשמ
.02-6428440 :סקפ

המ .ןופצה זוחמ לכמ העימש ייוקל םידימלת תרשמ הירבט-"עמש" תיב
,תיב תלכלכ ,הפש ילופיט ,ידומיל עויס ,םירהצ תחורא ?תיבב
,העבהו הריצי ימוחתב תויפרת ,תילגנא ,טנרטניאו םיבשחמ ,טרופס
תונטייק ,םינמיסה תפשב היפרתויליביב ,םייח ילעב תועצמאב הרשעה
םירוה תוליעפ ,הניקת העימש ילעב םידימלת םע םישגפמ ,תושפוחב
בוחר ,הירבט-"עמש" תיב .םירוהל הכימת תוצובק ,םידליו
:סקפ ,04-6716274 :ןופלט .14230 הירבט ,'ב ןוכיש ,רודלפמורט
.04-6712328

חתפ ,םיס"נתמל הרבחהו לארשי טניו'ג ףותישב ,שרחה םודיקל ןוכמה
סרוקב .תילארשיה םינמיסה תפשב םירופיס ירפסמ לש ינשדח סרוק
דועיתו ףוסיא ,םירופיס רופיס לש תויונמוימ םיפתתשמה ושכרי
.םישרחה תליהקמ םירופיס

,א"ת א"חימ המזי ,הליהקב העימשה יוקל דליה בולישל השיגה חורב
תויוליעפו םיגוח ,החוורהו הדובעה דרשמו םיס"נתמה תרבח ףותישב
יבשות (3 - 7 יאליג) העימש-ייוקל םיריעצ םידליל יאנפה תועשב
םייתרושקת םיטביה לע שגד םשומ תינכתב .הביבסהו צ"לשאר
.םייתרבחו

ביבא-לת א"חימב לופיטה תינכתב םירוה תוברועמו ףותישל השיגה
לש המזויל הליבוה ,תוחפשמל הכימתו הכרדה ,עדימ ןתמ תובישחו
"קתוו" תונש רפסמ םהלש םירוה .םירוה ןעמל םירוה תצובק תמקה
וכמתיו וולי ,ןויסינו עדי ילעב םהו ,העימש-יוקל דלי לודיגב
.תוברעתהה תינכתב ובלושו ורתוא הז ךא םהידליש תושדח תוחפשמב
תיגולוכיספ י"ע הוולתש הנכה תנדסב ופתתשי םידמעומה
םינמזומ ,תינכתב בלתשהל םיניינועמה ,םירוה .תילאיצוס-תדבועו
.03-6994778 :ןופלטב ,ןושרג תירונ תרבגל תונפל

םיקחשמ םירוהו תוטועפ – ביבא-לת א"חימב ןג-םורט תוליעפ
הכרדה :תללוכה תוטועפל חופיטו הרשעה תוליעפ :דחיב םידמולו
תוליעפה .תונטק תוצובקב תיתוחתפתה הכרדהו הקיסומב הרשעה ,קחשמל
עדימ יפוליחו תוטועפה ןיב םיינושאר תורבח יסחי סוסיב תרשפאמ
.תוחפשמה ןיב

לתש חותינ ורבעש העימש-ייוקל םידליל ןוטועפ חתפנ הפיח א"חימב
.לולבשה
.תוחפשמל הכימתו יוויל תצובקו תילארוא תרושקת לע תינכתב שגדה
,הפיח א"חימב ,2-3 יאליגל ןוטועפ הנושארל לועפל לחה א"סשת תנשב
.עובשה תומי לכ

הסיפת - אשונב םיתווצל תיעוצקמ תומלתשה המזי תיצרא הצעומ א"חימ
רמ י"ע הנתינ אנדסה .העימש-ייוקלו םישרח םידלי לצא תיתעימש
רזע ירמוח חתיפ רשא ,הדנקמ ריכב תרושקת יאנילק ,ירדניס בייד
.העימשה-יוקל דליה לצא תיתעימשה הסיפתה ןומיאל

תועצמאב םישרח ןיב תרושקתל ינויסנ טקייורפ לעפומ םילשוריב
ןודעומו ל"קש תתומע םע ףותישב הייריעה .ואדיוו-ןופלט תוכרעמ
תפסונ תכרעמ .םישרחה יתבל תוכרעמ 10 וקפיס ,םילשוריב םישרחה
הליג תנוכשב םישרחל וקלוח תוכרעמ 5 .םישרחה ןודעומב הנקתוה
תורשפאמ תוכרעמה .הלא םישק םימיב םהב ךומתל הרטמב ,םילשוריב
.םינמיס תפשב תרושקת

הדובעה דרשמ תכימתב ,םילשורי-ל"קש תתומעו םילשורי תייריע
ילופיט זכרמ םילשורי חרזמב ומיקה ,ימואל חוטיבל דסומהו החוורהו
ןתונ זכרמה .םיליגר רפס יתבב םיבלושמה העימש-ייוקל םידליל
תזכר - ןיפשירק ימתל תונפל שי םיטרפל .םינווגמו םיבר םיתוריש
:סקפ וא 02-6297022 :ןופלט ,םילשורי תייריעב העימש ייוקל
:סקפלט .זכרמה תלהנמ - שיטק ובא אהמ תרבג .02-6297463
.02-5815220

לעופ ,םילשורי-א"חימ ןוגראו םילשורי תייריע לש תפתושמ המזויב
2 הנשה תולעופ וב העימש-ייוקל םידליל בלושמ ןג םילשורי חרזמב
4 -ב םיבלתשמ םידליהו םא תוצובקכ ,תחא לכ םידלי 10 לש תוצובק
.ןג תותיכ


שאר תוחכונב םידומילה תנש םויס תא םילשורי-א"חימ הגגח ץיקב
ישנא ,א"חימ יכמותו ידידי תופתתשהבו ,טרמלוא דוהא רמ ,ריעה
.תוחפשמו עוצקמ

םיקסע סנכב ופתתשה םילשורי א"חימו תיצרא הצעומ א"חימ יגיצנ
תוחכונב םילשוריב המואה יניינבב םייקתהש הליהקה ןעמל
.תסנכ ירבחו םירש ,ןורש לאירא רמ הלשממה-שאר

הצובקה .םירוהל הכרדה תצובק לועפל הלחה דודשא ףינס א"חאב
.ןמגרותמ יווילב ךמסומ החנמ י"ע תיחנומ

העימש-ייוקלל רוביצ תודסומ תשגנה ןעמל "לוקב" תוליעפ תובקעב
,םילשורי תייריעו א"ת תייריע ,ימואל חוטיבל דסומה תכימתבו
,ירמאקה ,רשג ,םילשורי ןורטאית ,ןאחה ןורטאית רבכ ושגנוה
הרבגה תוינזואמ תונהילו תכלל םינמזומ םתא .להוד םוירוטידואו
.לולמתו

העימש-ייוקל ןעמל ןוגרא – העימש-ייוקלל םסאק-רפכ תתומע
.49940 דוקימ םסאק-רפכ 299 ד"ת ,זכרמה רוזאב יברעה רזגמב
םידלי :דעיה תייסולכוא .03-9379571, 03-9072525 :סקפלט
.זכרמה רוזאב יברעה רזגמב םישרחו העימש ידבכ םירגובמו
.3 ליגמ העימש תוקל םע םדא לכ :תוריש לבקל םינוירטירק

םוי תא ףתושמב "לוקב"ו שרחה םודיקל ןוכמה וכרע לארשיב הנושארל
,א"ת תטיסרבינואב םייקתה עוריאה .העימשה דבכו שרחה טנדוטסה
ךופהי שגפמהש םיווקמ ונא .הבורמ החלצה לחנו ,12.10.01 ךיראתב
.תרוסמל


רואל האצוה
:םיאבה םירמוחה רואל ואצי א"ת א"חימב
.העימש ירישכמב שומישל "ךירדמ 1. "
לתש חותינ תארקל הכרדהו הנכה רפס - "ילש לתשה רופיס 2. "
.לולבשה
.הרבחב העימשה יוקל דליה תלבקו בוליש - "תדחוימ הדלי 3. "
,03-6994777/9 :ןופלט .א"ת-א"חימ זכרמב שוכרל ןתינ םירפסה תא
.03-6996821 :סקפ

ךוניח ,הרשעה אשונב הדובע תורבוח שוכרל ןתינ א"ת-"עמש"ב
אשונל תדחוימ הקלחמ הבו הרישע ןויע תיירפס םג םוקמב .םוקישו
:ןופלט ,"עמש"ל תונפל אנ םיטרפל .העימשה תוקל
.03-5715656/7/8/9


ת ו ע ד ו ה
,א"ת א"חימב םימייקתמ תומרה לכב םינמיסה תפשל םיסרוק
תונפל אנ םיטרפל .א"חאבו שרחה םודיקל ןוכמב ,א"ת-"עמש"ב
.םינוגריאל

העימש-ייוקל םידימלת תושרל דמוע העימש ירישכמ לש הלאשה רגאמ
.םיזכרמל תורישי תונפל שי ."עמש" יזכרמ תשמחב

ימואל חוטיבל דסומה לש םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה עויסב ,"עמש"
העימש ירישכמ תקידבל תודיינ תוכרע 250 קיפנה ,י"שר-א"טקאס ןרקו
תקידבב תרושקתה תויאנילק תא ושמשיש םיטירפ הכרעב .תוינזואו
הרזע תניחבב םהש םיטירפו ,היינזואהו העימשה רישכמ תוניקת
.תיאנילקל הנושאר

רוביד תנכת םע רוביד יבשחמב הנורחאל ודייוצ "עמש" יזכרמ תשמח
י"ע קפומה רוביד רקבלו טולשל תעייסמ הנכתה .תירוקמה III הסריג
.ידיימ יתעימשו יתוזח בושמ תרשפאמו ,דליה

הקפוה תירבעה הפשב םישרח םידליל רוביד תסיפת תכרעהל השדח הכרע
:תללוכ הכרעה ."עמש" י"ע
.תונומתב םיטנופ םידוגינ תסיפתל ןחבמ .1
.תונומתב םילימ תסיפתל ןחבמ .2
:ךרה ליגב םייתעימש םידוקפית תכרעהל םירוהל ןולאש .3
.HIT-MAIS
תרושקתב תוערפהל גוחהמ ,ןיבר ןושיק-תאיל ר"ד י"ע החתופ וז הכרע
.א"ת-תטיסרבינוא לש
:הכרעה תולע
.(חולשמ ימד ח"ש +20) םייתלשממ תודסומל ח"ש 100
.(חולשמ ימד ח"ש +20) םייטרפ םימרוגל ח"ש 250
.א"ת-"עמש" זכרמב הכרעה תא שוכרל ןתינ

ליג לעמ) העימש-ייוקל םירגובל תנווגמ תוליעפ תמייקתמ םילשוריב
ימתל תונפל םיטרפל .םיס"נתמל הרבחהו םינוש םינוגרא ףותישב (18
:סקפ ,02-6297022 :ןופלט ,העימש ייוקל תזכר ,ןיפשירק
.02-6297463

.םילשורי-א"חימב המקוה העימש-ייוקל םידליל תידוחיי םיקחשמ רצח
םידליה לש םיכרצל הנעמ תתל דחוימב הבצוע םיקחשמה רצח
.םילשוריל ןרקהו יגלש תחפשמ עויסב ,העימשה-ייוקל

,הרבגה תכרעמ :העימש-יוקלל םישיגנ םירויסו םיסרוק ליעפמ "לוקב"
בשחמ יסרוק םימייקתמ ראשה ןיב .םינמיסה תפשל םוגרתו לולמת
ןואיזומב םיעובק םירויס ,תילגנאב החיש תויונמוימ .טנרטניאו
:סקפב וא 03-6241168 ןופלטב םיטרפ .םילשורי תודלותל םירויסו
.03-6243395

.תרדרדמ םתעימשש םישנאל תרושקת תויונמוימל םיסרוק םייקמ "לוקב"
תאירק ירועיש ,םוקיש ,העימשב דוסי יגשומ תרכה םיללוכ םיסרוקה
םינמזומ םירבחו החפשמ ינב םג .דועו רזע ירזיבא תרכה ,רוביד
.03-6243395 :סקפב וא 03-6241168 :ןופלטב םיטרפ .ףתתשהל
ה ק י ק ח
םירודישה רפסמ תלדגה רבדב שרחל תולקה קוח ןוקיתל קוח תעצה
.ינעשמ יטומ כ"הח לש םינמיסה תפשל םוגרתבו תויבותכב היזיוולטב
:העצהה ןלהל
1 ףיעס ןוקית
םוקמב ,(ירקיעה קוחה -ןלהל) 1992 - ב"נשתה ,שרחל תולקה קוחב .1
- תירבעב ךסמ תויבותכ יווילב ורדשי (1)" :אובי ,(1) 1 ןטק ףיעס
";תיברעב םירודישב - תיברעב ךסמ תויבותכו תירבעב םירודישב
תוינכות לכ (2)" :אובי ,(2) 1 ןטק ףיעס םוקמב ,ירקיעה קוחב .2
תושדח יקזבמ ןכו ,יח רודישב תורדושמה הלא תוברל ,תושדחה
תויבותכבו ,תירבעב םירודישב - תירבעב תויבותכב וולי ,םידחוימ
.";תיברעב םירודישב - תיברעב
(3) (1) ןטק ףיעס תפסוה
תוינכות רפסמ (3)" :אובי ,(2) 1 ןטק ףיעס ירחא ,ירקיעה קוחב .3
תושדח תרודהמ ןהמ תחא תוחפל) שולשמ תחפי אלש תויעובש תושדח
";םינמיסה תפשל םוגרתב וולי (תיזכרמ
(4) (1) ןטק ףיעס תפסוה
ירודיש לכ (4)" :אובי ,(3) 1 ןטק ףיעס ירחא ,ירקיעה קוחב .4
.";םינמיסה תפשל םוגרתב וולי ךרה ליגל היזיוולטה

.תסנכב ןוידל בורקב הלעות העצהההעימש ייוקל ןעמל תירוביצ תוליעפ
לש הירוה) זפרה ינאפו דוד ורתע 2001 ראוני שדוח תליחתב ·
דלי תלמיג אשונב ץ"גבל "עמש" תדוגא םע דחי ("עמש" תכינח ,העונ
חכ יאב - סנליו תינורו ןיל השמ ,בוצרפ בקעי ד"הוע .שרח
ליגב 50% -ב שרח דלי תלמיג תתחפומ היפל הנקתהש םינעוט ,םירתועה
הלפמ ,תינוציק תוריבס רסוחב הקול" ,14 ליגב 70% -ל תילעומו 8
חוטיבה קוח לש תיתקיקחה הרטמה תמשגהמ תרכינ הדימב הטוסו
רשל הרויש יאנת-לע וצ טפשמה תיבמ ושקיב םירתועה ."ימואלה
דסומלו ,ימואל חוטיבל דסומה לע הנוממה אוהש-החוורהו הדובעה
.הנקתה לטובת אל עודמ קמנל ,ומצע

ילהנמ ובייחתה ,רודישה תושר דגנ "לוקב" לש ץ"גב תובקעב ·
םיטלקומה םירודישהמ עבר תווללו קוחב דומעל ןושארה ץורעה
.תויבותכב

"לוקב" לש העיבת תובקעב התדובעל הרזחוה תשרח תילאיצוס תדבוע ·
,הלש הקיסעמה ,לאימרכ תייריע .הדובעל ןידה-תיבל "תוכזב"ו
לולמתו סקפאלפ ללוכ ,םימלוה תושיגנ יעצמאל הל גואדל הבייחתה
.תובישיב

דרשמ תופתתשה ןיינעב םיוב באז כ"ח לש התליאשל הבושתב ·
:תואירבה רש בישה – םידליל העימש ירישכמ תשיכרב תואירבה
תויגולונכטל ןתינש ,ח"ש ןוילימ 70 לש ביצקת ךותמ . . ."
,יביצקת ףיעס ותואל תפסות ח"ש ןוילמ 6.5 ונצקה ,תושדח תופורתו
תולעה אולמ תא לבקל לכוי העימש רישכמל קוקזש שרח דלי לכש ידכ
ךיראתב תסנכה תאילמב הנתינ רשה תבושת ."השדח היגולונכטמ רישכמל
.23.1.2002

:תכרעמה ירבח
ןדור ,לעי ןוקק ,תירוד ץיבורקסי ,ןולובז ינרוג ,הרש רבגניא
.המחנ

:תכרעמה תבותכ
.א"ת ,30 רפסה יטילפ בוחר "עמש" תיב
.03-5712017 :סקפ .03-5715656-9 :ןופלט