העימשה ידבכו םישרחה ינוגרא םורופ ןואטיב
‏2002 ראורבפ
1 'סמ ןויליג
ב"סשת טבש

העימשה ידבכו םישרחה ינוגרא םורופ ןואטיב לש ןושאר ןויליג ,םירקי םיארוק
.ךוניחה דרשמו ,החוורהו הדובעה דרשמ לש םוקישה ףגא ףותישב ,ךרדל אצוי
,תואירב ,ךוניח ,םוקיש ,החוור םוחתב עדימו היישעל המב תתל ןואטיבה תרטמ
םש עבקנ םרט ,ןכ-ומכ .םכמ בושמ תלבקל רתויב חמשנ .םיתורישו הליהק
עובק םש תעיבקל תועצה ונילא ריבעהל השקבב םכילא םינופ ונא .ןואטיבל
.החמשב ולבקתי ןואטיבל תועדוה .ןואטיבל

תוינכת
הדשהמ חוויד
רואל האצוה
ת ו ע ד ו ה
ה ק י ק ח
העימש ייוקל ןעמל תירוביצ תוליעפ
:תכרעמה ירבח
:תכרעמה תבותכ
תוינכת
ןתונ זכרמה .ותחפשמו שרחל יתחפשמ לופיטל זכרמ חתפנ (א"חא) םישרחה תדוגאב
- א"חאל תונפל ןתינ .תושרח םע תוחפשמו תוגוז לש תויעבל ילופיט הנעמ
03-7303355 :ןופלט 03-7396419 :סקפ ,יתחפשמ לופיטל זכרמה

תוכמוס/תוכנוחל סרוק חתפי ,ל"שאו ב"טמ ,החוורהו הדובעה דרשמ ףותישב א"חא
תודבוע תרשכה – סרוקה תרטמ .רלק-ןלה תיבב םייקתי רשא תושרח םע
,םיריעצ םירוה תכרדה ,(רקיעב) ןושאר דלי תדלוה םע תוריעצ תוחפשמב לופיטל
.הדובעה דרשממ תודועת הנלבקת תומייסמה .םישישקב לופיט

םינפלוא הליעפמ ,ךוניחה דרשמו הטילקה דרשמ ,תונכוסה םע ףותישב א"חא
תצבקתמ רשאכ ץראב א"חא יפינסב םיחתפנ םינפלואה .תושרח םע םישדח םילועל
תיארחא ס"ועו ףינסה ס"וע י"ע הוולמ ןפלואה .הלעמו םילוע 10 לש הצובק
.םישדח םילוע אשונל

הכימת יתוריש ליעפמ ,ימואל חוטיבל דסומה םע ףותישב ,שרחה םודיקל ןוכמה
,םינמיס תפשל םוגרת ,םיכרצ תכרעה :תינכתב .העימש ידבכו םישרח םיטנדוטסל
,ימואל חוטיבל תוצלמה ,םירועישה ךלהמב ינטלומיס ןפואב ינדי בותכיש ,הדלקה
,03-6311595 :ןופלט ,גרבליז תירואל תונפל שי ףסונ עדימל .רוגניסו ץועיי
.03-6316891 :סקפ

,תידוהיה תונכוסה עויסבו לארשי טניו'ג םע ףותישב ,שרחה םודיקל ןוכמה
םע ,העימשה דבכ - שרחה דליה תא שיגפהל התרטמש "החלצה לדומ" תינכת ליעפמ
רוקמ ,תודדומתהל תישיא אמגוד ורובע הווהמה ,םיוושה תצובקמ ,רגוב םדא
.הכימתו דודיעל
שי ףסונ עדימל .העימש ידבכו םישרח םירגובו םיטנדוטס םיכירדמ תינכתב
.03-6316891 :סקפ ,03-6311595 :ןופלט ,גרבלוז תירואל תונפל

- רב הנח ,תשרח הצרמ י"ע ,יסאלק עונלוק גוח ליעפה שרחה םודיקל ןוכמה
תונפל שי םיפסונ םיטרפל .גוחל ףרטצהל ןתינ .תואטירסתלו עונלוקל תיטנדוטס
03-6316891 :סקפ .03-6316891 :ןופלט ,ןאינקור לג לא

תייחנהב םירוויע-םישרח תצובקל המרדוכיספ תנדס החתפנ רוויע-שרחל זכרמב
,תימצע תועדומ ,תוחיתפ רוציל אנדסה תרטמ .םימגרתמ תווצו שמש תור תרבג
.הצובקה ירבח ןיב תידדה הכימתו הלועפ ףותיש

לש ןורטאית תנדס ליעפמ ,תידוהיה תונכוסה עויסב ,רוויע-שרחל זכרמה
ינפב םיעפומ 6 ומייקתה הנשה .םינמגרותמ 6 -ו םינקחש 12 הבו םירוויע-םישרח
:סקפ 03-6316361 :ןופלט ,רוויע-שרחל זכרמב םיעפומ ןימזהל ןתינ .להק
.03-6316419

ןודעומב תונורכיז דועיתל תינכות תלעפומ םילשורי ףינס – א"חאב
קלח .ואדיו תועצמאב שישק לכ תנייארמה תבדנתמ י"ע תישענ תינכותה .םישישקה
ףותישב הביסמ ךרעית טקייורפה םויס םע .ןודעומב קלחו םתיבב השענ הדובעהמ
.ולש תונורכיזה םע תטלקה תא לבקי שישק לכ .החפשמה ינב

.העימש-ייוקלל ינופלט ךווית זכרמ "םוקלס" תרבח י"ע חתפנ "לוקב" תמזויב
תוינופלט תולטמ עצבל "םוקלס" ינדקוממ שקבלו ליימ .יא וא סקפ חולשל ןתינ
.םדקהב בתכב הבושת וחלשיו תורישה תא ועצבי םה .אפורל רות תנמזה ןוגכ
תלאשל רשק אלל םדא לכל קפוסמו םניחב אוה תורישהו ינויסינ טקייורפב רבודמ
:רתאב וא 09-9599054 :סקפב המשרהו םיטרפ .אל וא "םוקלס" יונמ ותויה
www.hearing.org.il

הדשהמ חוויד
תירק ,7 בוכורוב בוחרב ,עובקה ונכשמל א"סשת תנשב רבע םילשוריב "עמש" זכרמ
םהיתוחפשמ ינבו העימש ייוקל םידימלת 123 -ל םיתורש קינעמ זכרמה .לבוי
בולישב םיבלושמ ,'בי-'א תותיכמ ,םידימלתה .הביבסהו םילשורי רוזאמ
לש ובולישל לעופ זכרמה .םהירוגמ רוזאב םיליגר רפס יתבב ,ילאודיווידניאה
ינבל ,םידימלתל םיתוריש ןתונו ,ליגרה רפסה תיבב העימשה-יוקל דימלתה
:סקפ ,02-6428359 :ןופלט .העימשה תוקל םוחתב עוצקמ ישנאלו ,החפשמ
.02-6428440

?תיבב המ .ןופצה זוחמ לכמ העימש ייוקל םידימלת תרשמ הירבט-"עמש" תיב
םיבשחמ ,טרופס ,תיב תלכלכ ,הפש ילופיט ,ידומיל עויס ,םירהצ תחורא
,םייח ילעב תועצמאב הרשעה ,העבהו הריצי ימוחתב תויפרת ,תילגנא ,טנרטניאו
ילעב םידימלת םע םישגפמ ,תושפוחב תונטייק ,םינמיסה תפשב היפרתויליביב
תיב .םירוהל הכימת תוצובק ,םידליו םירוה תוליעפ ,הניקת העימש
,04-6716274 :ןופלט .14230 הירבט ,'ב ןוכיש ,רודלפמורט בוחר ,הירבט-"עמש"
.04-6712328 :סקפ

ינשדח סרוק חתפ ,םיס"נתמל הרבחהו לארשי טניו'ג ףותישב ,שרחה םודיקל ןוכמה
תויונמוימ םיפתתשמה ושכרי סרוקב .תילארשיה םינמיסה תפשב םירופיס ירפסמ לש
.םישרחה תליהקמ םירופיס דועיתו ףוסיא ,םירופיס רופיס לש

תרבח ףותישב ,א"ת א"חימ המזי ,הליהקב העימשה יוקל דליה בולישל השיגה חורב
םידליל יאנפה תועשב תויוליעפו םיגוח ,החוורהו הדובעה דרשמו םיס"נתמה
שגד םשומ תינכתב .הביבסהו צ"לשאר יבשות (3 - 7 יאליג) העימש-ייוקל םיריעצ
.םייתרבחו םייתרושקת םיטביה לע

ןתמ תובישחו ביבא-לת א"חימב לופיטה תינכתב םירוה תוברועמו ףותישל השיגה
ןעמל םירוה תצובק תמקה לש המזויל הליבוה ,תוחפשמל הכימתו הכרדה ,עדימ
עדי ילעב םהו ,העימש-יוקל דלי לודיגב "קתוו" תונש רפסמ םהלש םירוה .םירוה
תינכתב ובלושו ורתוא הז ךא םהידליש תושדח תוחפשמב וכמתיו וולי ,ןויסינו
תיגולוכיספ י"ע הוולתש הנכה תנדסב ופתתשי םידמעומה .תוברעתהה
תרבגל תונפל םינמזומ ,תינכתב בלתשהל םיניינועמה ,םירוה .תילאיצוס-תדבועו
.03-6994778 :ןופלטב ,ןושרג תירונ

םידמולו םיקחשמ םירוהו תוטועפ – ביבא-לת א"חימב ןג-םורט תוליעפ
הקיסומב הרשעה ,קחשמל הכרדה :תללוכה תוטועפל חופיטו הרשעה תוליעפ :דחיב
תורבח יסחי סוסיב תרשפאמ תוליעפה .תונטק תוצובקב תיתוחתפתה הכרדהו
.תוחפשמה ןיב עדימ יפוליחו תוטועפה ןיב םיינושאר

.לולבשה לתש חותינ ורבעש העימש-ייוקל םידליל ןוטועפ חתפנ הפיח א"חימב
.תוחפשמל הכימתו יוויל תצובקו תילארוא תרושקת לע תינכתב שגדה
תומי לכ ,הפיח א"חימב ,2-3 יאליגל ןוטועפ הנושארל לועפל לחה א"סשת תנשב
.עובשה

תיתעימש הסיפת - אשונב םיתווצל תיעוצקמ תומלתשה המזי תיצרא הצעומ א"חימ
יאנילק ,ירדניס בייד רמ י"ע הנתינ אנדסה .העימש-ייוקלו םישרח םידלי לצא
דליה לצא תיתעימשה הסיפתה ןומיאל רזע ירמוח חתיפ רשא ,הדנקמ ריכב תרושקת
.העימשה-יוקל

תוכרעמ תועצמאב םישרח ןיב תרושקתל ינויסנ טקייורפ לעפומ םילשוריב
,םילשוריב םישרחה ןודעומו ל"קש תתומע םע ףותישב הייריעה .ואדיוו-ןופלט
5 .םישרחה ןודעומב הנקתוה תפסונ תכרעמ .םישרחה יתבל תוכרעמ 10 וקפיס
םישק םימיב םהב ךומתל הרטמב ,םילשוריב הליג תנוכשב םישרחל וקלוח תוכרעמ
.םינמיס תפשב תרושקת תורשפאמ תוכרעמה .הלא

דסומהו החוורהו הדובעה דרשמ תכימתב ,םילשורי-ל"קש תתומעו םילשורי תייריע
העימש-ייוקל םידליל ילופיט זכרמ םילשורי חרזמב ומיקה ,ימואל חוטיבל
שי םיטרפל .םינווגמו םיבר םיתוריש ןתונ זכרמה .םיליגר רפס יתבב םיבלושמה
:ןופלט ,םילשורי תייריעב העימש ייוקל תזכר - ןיפשירק ימתל תונפל
:סקפלט .זכרמה תלהנמ - שיטק ובא אהמ תרבג .02-6297463 :סקפ וא 02-6297022
.02-5815220

חרזמב לעופ ,םילשורי-א"חימ ןוגראו םילשורי תייריע לש תפתושמ המזויב
10 לש תוצובק 2 הנשה תולעופ וב העימש-ייוקל םידליל בלושמ ןג םילשורי
.ןג תותיכ 4 -ב םיבלתשמ םידליהו םא תוצובקכ ,תחא לכ םידלי


דוהא רמ ,ריעה שאר תוחכונב םידומילה תנש םויס תא םילשורי-א"חימ הגגח ץיקב
.תוחפשמו עוצקמ ישנא ,א"חימ יכמותו ידידי תופתתשהבו ,טרמלוא

הליהקה ןעמל םיקסע סנכב ופתתשה םילשורי א"חימו תיצרא הצעומ א"חימ יגיצנ
םירש ,ןורש לאירא רמ הלשממה-שאר תוחכונב םילשוריב המואה יניינבב םייקתהש
.תסנכ ירבחו

החנמ י"ע תיחנומ הצובקה .םירוהל הכרדה תצובק לועפל הלחה דודשא ףינס א"חאב
.ןמגרותמ יווילב ךמסומ

תכימתבו העימש-ייוקלל רוביצ תודסומ תשגנה ןעמל "לוקב" תוליעפ תובקעב
ןורטאית רבכ ושגנוה ,םילשורי תייריעו א"ת תייריע ,ימואל חוטיבל דסומה
תכלל םינמזומ םתא .להוד םוירוטידואו ,ירמאקה ,רשג ,םילשורי ןורטאית ,ןאחה
.לולמתו הרבגה תוינזואמ תונהילו

יברעה רזגמב העימש-ייוקל ןעמל ןוגרא – העימש-ייוקלל םסאק-רפכ תתומע
03-9072525 :סקפלט .49940 דוקימ םסאק-רפכ 299 ד"ת ,זכרמה רוזאב
רזגמב םישרחו העימש ידבכ םירגובמו םידלי :דעיה תייסולכוא .03-9379571,
.3 ליגמ העימש תוקל םע םדא לכ :תוריש לבקל םינוירטירק .זכרמה רוזאב יברעה

טנדוטסה םוי תא ףתושמב "לוקב"ו שרחה םודיקל ןוכמה וכרע לארשיב הנושארל
לחנו ,12.10.01 ךיראתב ,א"ת תטיסרבינואב םייקתה עוריאה .העימשה דבכו שרחה
.תרוסמל ךופהי שגפמהש םיווקמ ונא .הבורמ החלצה

רואל האצוה
:םיאבה םירמוחה רואל ואצי א"ת א"חימב
.העימש ירישכמב שומישל "ךירדמ 1. "
.לולבשה לתש חותינ תארקל הכרדהו הנכה רפס - "ילש לתשה רופיס 2. "
.הרבחב העימשה יוקל דליה תלבקו בוליש - "תדחוימ הדלי 3. "
:סקפ ,03-6994777/9 :ןופלט .א"ת-א"חימ זכרמב שוכרל ןתינ םירפסה תא
.03-6996821

םג םוקמב .םוקישו ךוניח ,הרשעה אשונב הדובע תורבוח שוכרל ןתינ א"ת-"עמש"ב
תונפל אנ םיטרפל .העימשה תוקל אשונל תדחוימ הקלחמ הבו הרישע ןויע תיירפס
.03-5715656/7/8/9 :ןופלט ,"עמש"ל

ת ו ע ד ו ה
ןוכמב ,א"ת-"עמש"ב ,א"ת א"חימב םימייקתמ תומרה לכב םינמיסה תפשל םיסרוק
.םינוגריאל תונפל אנ םיטרפל .א"חאבו שרחה םודיקל

יזכרמ תשמחב העימש-ייוקל םידימלת תושרל דמוע העימש ירישכמ לש הלאשה רגאמ
.םיזכרמל תורישי תונפל שי ."עמש"

ןרקו ימואל חוטיבל דסומה לש םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה עויסב ,"עמש"
.תוינזואו העימש ירישכמ תקידבל תודיינ תוכרע 250 קיפנה ,י"שר-א"טקאס
העימשה רישכמ תוניקת תקידבב תרושקתה תויאנילק תא ושמשיש םיטירפ הכרעב
.תיאנילקל הנושאר הרזע תניחבב םהש םיטירפו ,היינזואהו

III הסריג רוביד תנכת םע רוביד יבשחמב הנורחאל ודייוצ "עמש" יזכרמ תשמח
בושמ תרשפאמו ,דליה י"ע קפומה רוביד רקבלו טולשל תעייסמ הנכתה .תירוקמה
.ידיימ יתעימשו יתוזח

י"ע הקפוה תירבעה הפשב םישרח םידליל רוביד תסיפת תכרעהל השדח הכרע
:תללוכ הכרעה ."עמש"
.תונומתב םיטנופ םידוגינ תסיפתל ןחבמ .1
.תונומתב םילימ תסיפתל ןחבמ .2
.HIT-MAIS :ךרה ליגב םייתעימש םידוקפית תכרעהל םירוהל ןולאש .3
לש תרושקתב תוערפהל גוחהמ ,ןיבר ןושיק-תאיל ר"ד י"ע החתופ וז הכרע
.א"ת-תטיסרבינוא
:הכרעה תולע
.(חולשמ ימד ח"ש +20) םייתלשממ תודסומל ח"ש 100
.(חולשמ ימד ח"ש +20) םייטרפ םימרוגל ח"ש 250
.א"ת-"עמש" זכרמב הכרעה תא שוכרל ןתינ

ףותישב (18 ליג לעמ) העימש-ייוקל םירגובל תנווגמ תוליעפ תמייקתמ םילשוריב
ייוקל תזכר ,ןיפשירק ימתל תונפל םיטרפל .םיס"נתמל הרבחהו םינוש םינוגרא
.02-6297463 :סקפ ,02-6297022 :ןופלט ,העימש

רצח .םילשורי-א"חימב המקוה העימש-ייוקל םידליל תידוחיי םיקחשמ רצח
עויסב ,העימשה-ייוקל םידליה לש םיכרצל הנעמ תתל דחוימב הבצוע םיקחשמה
.םילשוריל ןרקהו יגלש תחפשמ

לולמת ,הרבגה תכרעמ :העימש-יוקלל םישיגנ םירויסו םיסרוק ליעפמ "לוקב"
תויונמוימ .טנרטניאו בשחמ יסרוק םימייקתמ ראשה ןיב .םינמיסה תפשל םוגרתו
םיטרפ .םילשורי תודלותל םירויסו ןואיזומב םיעובק םירויס ,תילגנאב החיש
.03-6243395 :סקפב וא 03-6241168 ןופלטב

םיסרוקה .תרדרדמ םתעימשש םישנאל תרושקת תויונמוימל םיסרוק םייקמ "לוקב"
ירזיבא תרכה ,רוביד תאירק ירועיש ,םוקיש ,העימשב דוסי יגשומ תרכה םיללוכ
03-6241168 :ןופלטב םיטרפ .ףתתשהל םינמזומ םירבחו החפשמ ינב םג .דועו רזע
.03-6243395 :סקפב וא

ה ק י ק ח
היזיוולטב םירודישה רפסמ תלדגה רבדב שרחל תולקה קוח ןוקיתל קוח תעצה
:העצהה ןלהל .ינעשמ יטומ כ"הח לש םינמיסה תפשל םוגרתבו תויבותכב
1 ףיעס ןוקית
ןטק ףיעס םוקמב ,(ירקיעה קוחה -ןלהל) 1992 - ב"נשתה ,שרחל תולקה קוחב .1
תירבעב םירודישב - תירבעב ךסמ תויבותכ יווילב ורדשי (1)" :אובי ,(1) 1
";תיברעב םירודישב - תיברעב ךסמ תויבותכו
,תושדחה תוינכות לכ (2)" :אובי ,(2) 1 ןטק ףיעס םוקמב ,ירקיעה קוחב .2
תויבותכב וולי ,םידחוימ תושדח יקזבמ ןכו ,יח רודישב תורדושמה הלא תוברל
.";תיברעב םירודישב - תיברעב תויבותכבו ,תירבעב םירודישב - תירבעב
(3) (1) ןטק ףיעס תפסוה
תושדח תוינכות רפסמ (3)" :אובי ,(2) 1 ןטק ףיעס ירחא ,ירקיעה קוחב .3
םוגרתב וולי (תיזכרמ תושדח תרודהמ ןהמ תחא תוחפל) שולשמ תחפי אלש תויעובש
";םינמיסה תפשל
(4) (1) ןטק ףיעס תפסוה
היזיוולטה ירודיש לכ (4)" :אובי ,(3) 1 ןטק ףיעס ירחא ,ירקיעה קוחב .4
.";םינמיסה תפשל םוגרתב וולי ךרה ליגל

.תסנכב ןוידל בורקב הלעות העצהה

העימש ייוקל ןעמל תירוביצ תוליעפ
תכינח ,העונ לש הירוה) זפרה ינאפו דוד ורתע 2001 ראוני שדוח תליחתב ·
,בוצרפ בקעי ד"הוע .שרח דלי תלמיג אשונב ץ"גבל "עמש" תדוגא םע דחי ("עמש"
תלמיג תתחפומ היפל הנקתהש םינעוט ,םירתועה חכ יאב - סנליו תינורו ןיל השמ
תוריבס רסוחב הקול" ,14 ליגב 70% -ל תילעומו 8 ליגב 50% -ב שרח דלי
חוטיבה קוח לש תיתקיקחה הרטמה תמשגהמ תרכינ הדימב הטוסו הלפמ ,תינוציק
הדובעה רשל הרויש יאנת-לע וצ טפשמה תיבמ ושקיב םירתועה ."ימואלה
אל עודמ קמנל ,ומצע דסומלו ,ימואל חוטיבל דסומה לע הנוממה אוהש-החוורהו
.הנקתה לטובת

ןושארה ץורעה ילהנמ ובייחתה ,רודישה תושר דגנ "לוקב" לש ץ"גב תובקעב ·
.תויבותכב םיטלקומה םירודישהמ עבר תווללו קוחב דומעל

"תוכזב"ו "לוקב" לש העיבת תובקעב התדובעל הרזחוה תשרח תילאיצוס תדבוע ·
יעצמאל הל גואדל הבייחתה ,הלש הקיסעמה ,לאימרכ תייריע .הדובעל ןידה-תיבל
.תובישיב לולמתו סקפאלפ ללוכ ,םימלוה תושיגנ

תשיכרב תואירבה דרשמ תופתתשה ןיינעב םיוב באז כ"ח לש התליאשל הבושתב ·
70 לש ביצקת ךותמ . . ." :תואירבה רש בישה – םידליל העימש ירישכמ
תפסות ח"ש ןוילמ 6.5 ונצקה ,תושדח תופורתו תויגולונכטל ןתינש ,ח"ש ןוילימ
תא לבקל לכוי העימש רישכמל קוקזש שרח דלי לכש ידכ ,יביצקת ףיעס ותואל
תסנכה תאילמב הנתינ רשה תבושת ."השדח היגולונכטמ רישכמל תולעה אולמ
.23.1.2002 ךיראתב

:תכרעמה ירבח
.המחנ ןדור ,לעי ןוקק ,תירוד ץיבורקסי ,ןולובז ינרוג ,הרש רבגניא
:תכרעמה תבותכ
.א"ת ,30 רפסה יטילפ בוחר "עמש" תיב
.03-5712017 :סקפ .03-5715656-9 :ןופלט