ל"הצל הנכה סרוק
העימש ת/יוקל ב"י התכ ת/דימלת
ל"הצל הנכה סרוקב י/בלתשהו
!יאבצה תורשב יתועמשמ יתליהק לולסמבו


:הלא םימיב ריוואל הלועה שדח םזימל םי/תודמעומ תסייגמ םירגתא תתומע


ל"הצל הנכה סרוק


ירגתאה טרופסה ימוחת לכב הכרדה ידיקפתל ב"י תותכ ידימלת ךימסיו רישכי סרוקה
.אבצבו הליהקב םינווגמ םילולסמב

עובש יפוסבו תושפוחב ג"סשת םידומילה תנש ךלהמב םייקתי סרוקה •
ףנעב םתוא ךימסיו ירגתאה טרופסה לש םינוש םיפנעל םיפתתשמה תא ףושחי סרוקה •
.הכרדה תודותמו הכרדה ישונב דקמתי סרוקה .ףדעומ
יאנתב ,(שארמ עודי ז"ול י"פע) ץראה יבחרב םינוש תומוקמב םייקתי סרוקה •
.חטש יאנתו הימינפ
םיכירדמ ידי לע ורבעוי ירגתאה טרופסה יפנע .םירגתא יזכר וולי סרוקה תא •
.םייעוצקמ
.הליהקבו אבצב סרוקה ירגוב יווילו תמשהל תיארחא המצע האור םירגתא תתומע •


טייגניו ןוכמב םינמאמל רפסה תיבב 19.12.2002-ה ישימח םויב םייקתי םידמעומ ןוימ
9:30 תוסנכתה תעש
17:00 םויס תעש
םיישיא תונויארו תיתצובק תוליעפ לולכי ןוימה
התומעה ידרשמב םיפסונ םיטרפ
!לבגומ תומוקמה רפסמ

טרפ א"כאו טייגניו ןוכמ ,ךוניחה דרשמ ,ל"חנהו רעונה ףגא ףותישב ךרענ סרוקה
:התומעה לש ינורטקלא ראודו סקפ תועצמאבו ,054-434077, SMS :הטרופס ךירא סרוקה זכרל
:סקפ ,125 החולש 03-5613585 :(הלייא) 'לט .ביבא לת 7 יקצינבר ,םירגתא תתומע
.ayalao@etgarim.org :ינורטקלא ראוד ,03-5613586