תישיא תודע - לולבשה לתש
"תשרב םיעמוש" יארוקל םולש
בל ןורש .בל תחפשמ תאמ ,תישיא תודע םכינפב איבהל םיחמש ונא
,היבאו ,ןורש לש םרמאמ הנהו .לולבשה לתש תלתשה הנורחאל הרבע
.לבוי


תישיא תודע - לולבשה לתש
בל לבויו ןורש תאמ

.הנבי תצובקב םהיתוחפשמו םילתשומ סנכ ךרענ 24/9/2002 םויב

ותלהנהב ג.א.א תקלחמ - רמושה לתב הלתשהה תדיחי י"ע ןגרוא סנכה
יגולוידואה ןוכמהו ,ליתשמה חתנמה גרבננורק הנוי רוספורפ לש
יקפס תשולש ויה עוראה ןוגראל םיפתוש .רמייהדליה 'פורפ תלהנהב
.ל"וחמ תוינרציה תורבחה יגיצנ םמע ואיבה רשא ,םילתשה

השעמל רבכ ולתשוה םויה דעו ,םילתש 250 תלתשה דובכל ךרענ עוראה
לש הלועו ךלוה רפסמ םג לבא ,םידלי ןבומכ םה םילתשומה בור .264
.םירגובמ

הרוחב איה .2002 ילוי תליחתב הלתשוה ,"לוקב" תרבח ,בל ןורש
Syndrom) םורדניס רשאב הקולו הדילמ תשריח ,36 תב ,תרגוב
.(Usher

,לתש תלבקל המיאתמ התויה ןוחביאו תוצעיתה לש םישדוח רפסמ ירחא
ךותמ דחא לע ץילמה גרבננורק 'פורפ .רישכמה תא תונקל ונשקבתה
לתשהו רישכמה הז היה .לארשיל םיאבוימהו םייוצמה םיגוסה תשולש
הקינכטדמ תרבח ידיב אבוימהו תירטסואה MED EL תרבח י"ע רצוימה
.ןופוטרוא

התיבה ןורש הרזח ,םימי 3 לש זופשיא רחאלו תועש 3 כ ךרא חותינה
תצק תלוגוגה םצעל דמצומה ירוע תת רישכמ השעמל אוהש ,לתשה םע
ןזואה ךות לא לחשומה ,תולופכ תודורטקלא 12 ןב רורצו ,ןזואל לעמ
.(האילכוק) לולבשה - תימינפה

ינוציחה רישכמה תא ןורש הלביק ,תועובש 4 כ תב הרצק הפוקת םותב
,ןרופיצה לעב תרזה קרפמ ןטקה ריעז רישכמ והז .לתשה תלעפהל
רישכמה לא .675 ןועש תוירטב 3 אשונה תוירטב קיזחמ רבוחמ וילאש
לא תיטנגמ דמצנה "םֵאָתְמ" טוחב רבוחמ
.ןזואה לעמ לתשוהש ירוע תתה רישכמה

תוללוס וא םיטוחב ךרוצ אלב ,המינפ תותואה תא רדשמ הזה םאתמה
ינוציחה רישכמה ןיב םירבוע תותואה .לתשה תא ןיזהל םיפסונ
.דבלב "תיתארשה תרושקת" תועצמאב ימינפה רישכמה לא ,םאתמהו
ןתינה בשחוממ דבעמו ןופורקימ ליכמ ךכ לכ ריעזה ינוציחה רישכמה
הלאו ,םיילמשח תותואל תולוקה תא דבעמ אוה .בשחוממ ןונוויכל
תועצמאבו םיילמשח םימרז תרוצב םיחלשנו המינפ םירבעומ
.לולבשה - תימינפה ןזואה לא תודורטקלאה

?השוע הז המ .הקינכטה יהוז

.לולבשה דוקפתב יוקיל בקע תרצונש היעב רותפל אב לתשה ,ןכבו
אוה ותוא ,ףותה רוע לא בתונמ ,תסכרפאה ךרד ונינזואל סנכנה לוקה
ןזואה לא ףותה רועמ תורבעומ תודונתה .עמשה ירדת יפל דיערמ
לזונ ףצומ הז .לולבשה לא ,עמשה תומצע 3 תועצמאב םשמו הנוכיתה
(Hair Cells) "רעיש יאת" םייוצמ ,תוימינפה ויתונפד לע - וכותבש
.םיפלא תואמ דע תורשע לש רפסמב

לזונהמ הדונתה תא לבקמ ,יפוקסורקימ ולדוגש ,הזכש רעיש את לכ
ומוקמ תא םאותש ילמשח תוא רוציל ודיקפתו ,לולבשבש ימינפה
לא לולבשהמ םיחלשנ ,רעישה יאת לכמ םיילמשחה תותואה .לולבשב
.העימשה בצע ךרד ,חומב העימשה זכרמ

,הז ודיקפת תא עצבמ וניא ,לולבשה - תימינפה ןזואה רשאכ ,ןכבו
וז היעב קוידב .תושריחל דע העימשב הדירי הלח ,הלחמ וא הלקת בקע
לא תודורטקלאה תועצמאב םירבעומה םימרזה .עייסלו רותפל לתשה אב
ןפואב םש רצוויהל םיכירצ ויהש ולא תא םיפילחמ ,לולבשה םינפ
ינוציחה דבעמה .העימשה תא ידמל הבוט הדימב רזחשל ךכו ,יעבט
.ןוכנה םוקמל קוידב םירבעומש םישורדה םימרזה תא ללוחמ

,םידלי לצא אקווד אוה גישהל ןתינש רתויב לודגה רופישה ,ןכא
.האושתה לדגת ןכ הלתשהה םדקותש לככו

תועצמאב התוא דמלי ,תרבודמה הפשל הנבה חתפל ליחתמ התע הזש דלי
.עמוש דלי דמול הב הרוצל בורק יכה ,לתשה

םינש ועמש אלש הדילמ םישרחה .רתוי הלודג היעבה םירגוב לצא
ךורא ןמז םהל שרדיו ,"עמשנה תנבה" תא דומלל םנמוא ושקתי ,תובר
יפ לע) הלש העימשה יוליג ףס רשא ןורש .אלפו אלפה לבא ,ךכל
תלבק רחאל ,רתויב םצמוצמ םוחת לעו לביצד 100 כ היה (המרגוידואה
הנהו ,הקידבה רדחל הסנכוה ,הרצק םינונוויכ תרדס רחאלו רישכמה
לכ ינפ לע לביצד 30 לש המצועב יוליג ףס התארה הלש המרגוידואה
.הקידבה םוחת

םיישדוחמ תוחפ גשוה הזו ,העימשל בשחנ רבכ הז ?המ םיעדוי םתא
.הלתשהה רחאל

םילתשומ םידליל םירוה םע ,םילתשומה סנכב םויה ונמייקש תוחישמ
.הלועו ןמזה םע תללכתשמ קר העימשהש רבתסמ ,םירגובמ םילתשומ םעו
התייה ותושרחש ,םינש 3 כ ינפל לתשוהש ,9 ןב דלי לש יוליגה ףס
םויכו ,לביצד 30 ל אוה ףא הלתשהה רחאל הלע ,ןורש לשכ וזכ
ומכ טעמכ בוט הז .םיהדמ הז ןכא .15 לע הרומ רבכ ולש המרגוידואה
.םיעמוש לש םתעימש

הנורחאה הלימה םה ,לארשיל םויכ םיאבוימה םילתשהש קר ףיסונ
לש רישכמה ,םויה ונשגפש םילתשומה לכ ןיב .תינרדומה היגולונכטב
.רתויב םדקתמה היה ןורש

העימש יוקל לכ םע ,אשונב תויווחו עדימ ריבעהלו חחושל חמשנ ונא
.ונמיע רשקתיש

:ונתבותכ

(תלתשומה) ןורשו (באה) לבוי ,בל תחפשמ
60/1 תידוהיה הדגירבה
42463 הינתנ
09-8854099, 056-516182 :לט
09-8854101 :סקפ
yuvallev@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד.בל ןורשו לבוי לש רמאמה ןאכ דע
ומסרופי תורחבנ תובוגת ."תשרב םיעמוש"ל םג רמאמל ביגהל ןתינ
.רתאב
תונרג ודיע
igranot@netvision.net.il