21.10.2002 ,הסדה תללכמב תואצרה , סור קרמ
רפס תיב להנמכ ,תרושקת יאנילקכ דבעו דרופנטס תטיסרבינואב דמל סור קרמ 'פורפ
,לארשיב רקבל הברמ סור 'פורפ .טוקיטנוק תטיסרבינואב היגולוידואל 'פורפכו ,םישריחל
תימצע הרזעל יעובש וד ןיזגמב רוט תביתכ תללכנ סור 'פורפ לש תויוליעפה ןיב עגרכו
.ב"הראב רואל אצויה העימש ידבכל

יתעימש םוקישל םיעצמאו תוטיש :הנושאר האצרה
עדימ וא תוליעפ לכ אוה הבחרה הרדגהה יפ לע יתעימש םוקיש
.העימשב הדירימ תעבונה היעבה תא תיחפהל םירשפאמה

:יתעימשה םוקישב םיירקיע םיביכרמ ינש םנשי
,רוביד תאירק תועצמאב לבקמ םדאהש היצמרופניאה תומכ תלדגה .א
.היגולונכטב שומישו יתעימש ןומיא
,העימשה תוקל םע דיחיה תודדומתה - דיחיה לש יתרבח דוקפת .ב
.ןיבהל רתוי לק ול היהיש ךכ ולש הביבסה תא בצעל ולש תלוכיה

ךוניחב אוה יתעימשה םוקישה ןויער לש ותישאר תירוטסיה הניחבמ
הפשב רבדל םידלי דמלל ןתינש ןויערה .םישריח םידליל ילרוא
ונמזב ארקנש אבה בלשל וכישמה ןאכמו ,ונמזב ינשדח היה תילרוא
םירגובמ דמלל היה אבה בלשה .רוביד תאירק םויכו םייתפש תאירק
יתש וחתפתה 19 -ה האמה ףוסב .םייתפש תאירק העימשה תא ודביא רשא
השיגה ,ב"הראבו ,הפוריאב וחתפתה םייתפש תאירקל תולוכסא
וב ןפואב הדקמתה תיטילנאה השיגה .תיטתניסה השיגהו תיטילנאה
תועמשמב הדקמתה תיטתניסה השיגהו ,םייתפשה לע תומנופה תוארנ
דקמתהל תוחפו רמאנש המ לש תועמשמה תא ןיבהל ןויסינ –
תא ידמ רתוי םיחתנמ רשאכש החנה ךותמ םירצונ םילילצה וב ןפואב
תוטיש לכ .תיללכה תועמשמה תאו םיאבה םיטפשמה תא םידבאמ תומנופה
בולישו הנשנו רזוח ןומיא ושיגדה וללה תושיגה ןמ ועבנש דומילה
תשגדה .םינוש םינפואב תיטילנאה הטישהו תיטטניסה הטישה לש
ךכ רחאו םיטרפב תודקמתה וא ,תומנופה חותינ ךכ רחאו תועמשמה
רכוז אל ינא .םירקחמב התוול אל תוטישהמ תחא ףא .תועמשמל רבעמ
תוטישהמ וזיא לאש אל דחא ףא ,הטיש ונדמיל ,התלע וזה הלאשהש
רתוי הרוצב םייתפש תאירק דמלל ןתינש חיכוהל ןתינ םאהו הפידע
הטישה .ללכב םייתפש תאירק דמלל ןתינש וא ,תוטישה תחא םע הבוט
םירקחמ ונל ויה אל לבא ,הדבע םייתפש תאירק דומיל לש תיתרוסמה
.תימדקא הניחבמ תרוקיבל וכז תוטישה ןכלו תאז וחיכויש

.םישריח םידלי ךוניחב לחה אוה םג ירוטידוא ןומיא לש ןויערה
םידליהמ 50% כש יתיאר הפוקתהמ תורפסהמ קלח לע יתרבע רשאכ
ורביד םא רמולכ ,הנוכיתה ןזואב םיכוביסמ ולבס םישריחכ ורדגוהש
.תרחא הרוצב תרדגומ תושריח םויה .ועמש םה םהלש ןזואה ךות לא
סקמ ידי לע תיטסוקאה הטישה החתופ הלא םידליב לופיטהמ קלחכ
.םתוא חתיפו ב"הראל הירטסואב דמלש תונויער איבהש ןייטשדלוג

רתוי תבכרומ הטישב שמתשהל ולחה הינשה םלועה תמחלמ רחאלש הפוקתב
םילימו םילימ ,תורבה ומכ םינוש םייתפש םייוריג ןתמ הללכש
ימצע ינא .םילדבהה ןיב ןיחבהל םישנאמ ושקיבו תונוש תויצנוטניאב
50 -כ ינפל ,אבצב יתייה רשאכ וז הטישב השמתשהש תינכות יתרבע
העימשה תא ודביא רשא אבצ ישנאל דעוימ היה וב יתדמלש סרוקה .הנש
.םתוא םקשל תובייוחמ ול שיש שיגרה אבצהו ,המחלמב העיצפ תובקעב
דמלמש ןמגרב ךורב 'פורפ היה הטישה תא דסייל רזעש םישנאה דחא
דע ולפכוש אל ןיידע וזה תינכותב ושענש םירבדהמ קלח .ץראב םויכ
.ךכ לע םכל רפסל הצור ינאו ,םויה

עובשב םימי 5 ,םויב תועש 8 ךשמב םירועישמ תבכרומ התייה תינכותה
םויב המוד סרוק תתל םיגהונ םויה ,האוושה םשל ,םיישדוח ךשמב
ןומיא ,םייתפש תאירקב ןומיא ונלביק הלאה םיישדוחה ךשמב .דחא
איה תפסונ הבושח הדוקנ .גולוכיספ םע תוחישו םידומיל ,ירוטידוא
ינוציח והשמכ ובשחנ אלו תינכותהמ קלחכ וקפוס העימש ירישכמש
,דחא םוקמב םיקפוסמ העימש ירישכמ ב"הראב םויכ .ימוקישה ץמאמל
ןיב רשק שי דימת אלו ,יתעימשה ןומיאה תא םינתונ רחא םוקמבו
תינכותמ ילרגטניא קלחכ וקפוס העימשה ירישכמ ןמז ותואב .םירבדה
הדירפה רשא הימדקאה ןמ תעבונ םירבדה ןיב הדרפהל הביסה .םוקישה
קפס ידי לע וקפוסש העימשה ירישכמ ןיבל םוקישה לש רקחמה ןיב
.ירחסמ

םהל התייה רשא םילמרופ אל םיביכרמ םג ויה יתפתתשה הבש תינכותב
לכ דחיב םיאצמנה םיריעצ םירוחב לש הצובק ונייה .הבושח המורת
היה ונלוכל ףתושמה רבדה רשאכ ,םיברעב םגו עובשה לכ ךשמב םויה
ונלחתהו העימשב הדיריה לע רבדל ונלחתה ךכמ האצותכ .העימשה תוקל
לבקל ונדמל .ךכ םע םילשהלו העימש תייעב ונל שיש ןויערל לגרתהל
ינאש יפכ םוקישב ינויח ביכרמ והזו ונמצע תא לבקלו ינשה תא דחא
הסיפתב תיזכרמכ םויכ תבשחנ וזה תילמרופ אלה תוליעפה .ותוא האור
לש יגולוכיספה ביכרמב לופיט ונייהד ,יתעימש םוקיש לש תינרדומה
העימשב הדיריה תא ריתסהל ןויסינש החנה ךותמ ,העימשה ןדבוא
הסנמ העימש יוקל םדאש הרוק םימעפ הברה .םדאה לש ודוקפתב תמגופ
FM תוינזואב םישמתשמ אל םישנא ,אמגודל ,העימשה תוקל תא ריתסהל
אלו ,העימשה תייעבל בלה תמושת תא ךשומ הז יכ םיירוביצ תומוקמב
תא ריתסהל תלוכי אל הפוקת התואב .רישכמה לש תונורתיהמ םינהנ
.הז םע דדומתהל תלוכי אל בצמה םע תמלשה אל םאש ךכ העימשה רישכמ


לש ירחאו ינפל תוקידב תושעל הפוקת התואב בשח אל דחא ףא ,ירעצל
ינא .סרוקה יפתתשמל רובידה תאירק תולוכיו תויתעימשה תולוכיה
םע דדומתהל תורשפאמ ויהו ,תומדקתה לע תודיעמ ויה תואצותהש חוטב
ונתניחבמ .רתוי רחואמ וללה תוינכותה יבגל הררועתהש תויטפקס
,הרפתשה ונלש רובידה תאירק תלוכיש ושיגרה ונבור ,םיפתתשמה
המ .תילמרופ אלה תוליעפל םג תובישח שיש םיעדוי ונתיאמ םיברו
ןממל רשפא יא ,םויה רזחשל ןתינ אל הפוקת התואב תושעל ונלוכיש
תעכ .תונוש םיכרדב םויכ םג ער אל חילצהל רשפא לבא ,הז תא
.יתעימש םוקישל רתוי ינרדומה ןויערה לע רבדל ינוצרב

:יתעימשה םוקישה יביכרמ
העימש ירישכמ .1
יתעימש ןומיא .2

הז .תוליעפ לכל יחרכה יאנת איה - העימש ירישכמ לש היגולונכטה
םע םישנא הברה ונל שי .קיפסמ אל הז ומצעלשכ ךא םידקמ יאנת
םיעדוי אל תובורק םיתיעלו ףסונ עויס לבקל םילוכיש העימשב הדירי
הז רבד .העימשה תוקל תא םיריתסמו תויצאוטיס םע דדומתהל דציכ
ירישכמ לע רתוי תטרופמ הרוצב רבדא האבה האצרהב .רפשל ןתינ
ןומיאה יביכרמב רתוי דקמתא תעכו ,םימייקה רזעה ירזיבאו העימשה
.יתעימשה

רחאל יתעימש ןומיא תינכות ולביקש םישנא לש תימצעה הסיפתהש ואצ
ןומיא ולביק אלש םישנא לש וזמ רתוי ההובג העימשה רישכמ תלבק
לככ הלוע העימשה רישכממ קופיסהש םיאצומ ,ףסונב .הזכ יתעימש
ךרעה לע םידיעמ הלא םיאצממ .ןומיאו ץועיי תועש רתוי לבקמ םדאהש
םישנאה לכ אל ישעמ ןפואב ,םלוא .יתעימשה ןומיאה לש תובישחהו
דחא אוה ARA .יתעימש ןומיא םג לבקל םיכוז העימש רישכמ םילבקמש
יאמ שדוחב .ב"הראב העימש םוקיש לש ןויערה תא םירמשמה םינוגראה
,ןיימב יתעימש םוקישל הז ןוגרא לש ימואלניבה סנכה ךרעיי בורקה
ועיגה הרבעש הנשב ,םינמזומ ףתתשהל םיניינועמה םכמ ולא .ב"הרא
.לארשימ םגו םלועה לכמ םישנא

?יתעימש ןומיא ללוכ המ
עדימ קיפהל ןתינש אוה םירסמה דחא – ילאוזיו טנמלא
עדימ קיפהל רשפא יא ,םדאה לש םייתפשב םילכתסמ רשאכ ילאוזיו
.םייתפשה תא תוארל ילב ילאוזיו
ןפואבש הדבועה אוה םישיגדמ ונא – העימשה ידירשב שומיש
שי .דרפנב דחא לכמ רתוי דחיב תושעל םילוכי העימשהו היארה םילשמ
ןתינ תינמז וב םיאורו םיעמוש רשאכש םימיגדמה םיבר םירקחמ ונל
לקש םילילצ שי ,אמגודל .דרפנב דחא לכב שומיש רשאמ רתוי חילצהל
t) תוארל רתוי לקו עומשל השקש םילילצו (b, p) תוארל השקו עומשל
רובע בוט תדבוע וזה הטישה .רתוי חילצהל רשפא דחיבש ךכ ,(f,
אלו תורבה םיעמושש תוהובג תויורידתב העימש ןדבוא םע םישנא
לע םירוציעה תא תוארל רשפאש םהל תוארהל רשפא ,םירוציע םיעמוש
.רתוי בוט חילצהל רשפא היארל העימש ןיב בולישבש ךכו ,םייתפשה
תנמ לע תימצע הלבק לש תובישחה תא םישיגדמ ונא - תימצע הלבק
.ךשמהב רבדא הז לע .יתעימשה דוקפתה תא רפשל
דוביא תודוא עדימ הברה םישנאל קפסל םיצור ונא – עדימ
ינא" – םירמוא םיבר םישנא ,אמגודל .ךכל תוביסהו ,העימש
ןזואב איה םהלש היעבהש וניבי םהש בושח ."ןיבמ אל ינא לבא ,עמוש
תעמושה הביבסב םישנא םע דדומתהל םהל רשפאי הז עדימ ,שארב אלו
איה היעבהש םישנאהש םיבשוחו וזכ היווח ןיבהל םילגוסמ אלש םהלש
.בל תמושת רסוח
,תויביספ :העימש לש םינוש תונונגס השולש םימייק - תויביטרסא
הזל ןתונו עמוש אל התא יביספה ןונגסב .תויביטרסאו תויביסרגא
התא ,החוראב ,הביסמב .ץמאמ השוע אלו רתוומ התא ,ךילעמ רובעל
ןונגסה .רמאנש המ תא ספספמ התאו ,רבד םוש רמוא אלו בשוי
רבדמ אוהש ול רמואו רבודה לע קעוצ התא רשאכ אוה יביסרגאה
אלש ידכ הברה רבדמ העימש תוקל לעב םדא רשאכ וא ,הרורב אל הרוצב
.בישקהל ךרטצי
םייפיצפסה םייתרושקתה םיכרצל םאתהב תויביטרסא אוה עצמאה וק
יתייה רשאכ יביטרסא ןפואב יתלעפ ינא ברעב לומתא ,אמגודל .םכלש
,12 תונב תודלי 40 לש דואמ קזח שער היה .הווצמ תב תביסמב
המ תא ןיבאש יוכיס היה אל ,םירבדמש םירגובמ הברה ,הקיזומ
הפה דיל ותוא םישלו ןופורקימה תא איצוהל אוה יתישעש המ .רמאנש
ריכמ יתייה אל םא .רמאנש המ תא ןיבהל לכואש ידכ םישנאה לש
הדבועה .תאז השוע יתייה אלו שייבתמ יתייה ילש העימשה תוקלב
הרוצב רשקתלו יביטרסא רתוי תויהל יל תמרוג תאז תושעל לוכי ינאש
.הבוט רתוי
םישנאהמ 20% ילואש בשוח ינאו ,םינש ךשמב הלאה םירבדה לע יתצלמה
רזוע הז ,ןכ – םירמואש םישנא שי .ילש הצלמהה תא םילבקמ
הז תא לבקמ ינא .תאז תושעל םילגוסמ אל ןפוא והשזיאב םה לבא ,יל
םה דוע לכ ,םמצעב םהלש תוטלחהה תא לבקל םילוכי םהו םירגובמ םהש
.םהל שיש תויורשפאה המ םיעדוי

והשמ אוה הווצמ תבב FM ה רישכמב שומישה – העימשל תוקיטקט
עוריאב יל הפצמ המ יתעדי .הביסמל יתעגהש ינפל וילע יתבשחש
היה ילוא .יתיא ןופורקימה תאו העימשה רישכמ תא יתאבה ,ידוהי
רבדהו חלצומ היה רישכמב שומישה לבא ,תיבב יתראשנ וליא בוט רתוי
.הבושח איה תמדקומה הנכההש ךכ לע דיעמ

בשוח ינא ,םויה הילא תכלל הצרנ ילואש האצרה יתיאר - תרחא אמגוד
עדוי ינא ,הרבגה רישכמ םהל שי םאה הארנו םהילא רשקתנש יאדכש
רושכמ תויהל בייח לודג ירוביצ עוריא לכבש רמואש קוח שי ב"הראבש
שורדלו יביטרסא תויהל ךירצו ללכ ךרדב ךכ אל הזש ןבומכ .הרבגה
םאה קדוב אל ינא םא םוקמ םושל ךלוה אל ינא .תאז תושעל םישנאמ
.הז תא קפסל שיש ועדיש ידכ ,םייק הרבגהה דויצ

םלועה תמחלמ רחאל העימשה רישכמש םדוק יתרכזה - תיתצובק תינכות
ותוא .יהשלכ םוקיש תינכותל רשק ילב ,דרפנ ןפואב רכמנ הינשה
,םיגולוידוא םיאנילק םהש םכמ הלא ,עוצקמ ישנא ידי לע ץמוא םגדה
,תיגולוידוא הכרעה םישוע םתא העימש רישכמ םירחוב םתא רשאכ
םירמוא םתא .םינש וא תחא בקעמ תשיגפ םישוע םתאו רישכמ תמאתה
םינווכתמ תמאב םתא ,היעב םכל שי םא ילא ורשקתת – םישנאל
ובש רחא לדומ ץומיא לע ץילמהל הצור ינא .םירשקתמ אל םהו ,הזל
תינכות ילרגטניא ןפואב ליכמ העימש רישכמ תמאתה לש ךילהתה
,גוז ינב – םירחא החפשמ ינב םג םיפתתשמ הבש תיתצובק
.םירגוב םידלי
ומייסי םהש םיצור םתא ,שרוש לופיטל םייניש אפורל םיכלוהשכ לשמל
רישכמ תא םילבקמ םתא רשאכ .העימש רישכמ יבגל םג ךכ ,לופיטה תא
לכש תינכות רובעת רשא הצובק ךותל סנכיהל םיכירצ םתא העימשה
– הב וללכיי יתרכזהש יתעימשה םוקישה לש םיביכרמה
.העימשל תוקיטקט דומיל ,עדימ ,תויביטרסא ,העימש תויגטרטסא
םילגוסמ תויהל ,ינשה תא דחא ףתשל תורשפא םישנאל שי הצובקב
דוע שיש ,תאזה היעבה םע םידיחיה אל םהש ,דבל אל םהש ןיבהל
תובישח ךכל שי ,הלא תויווחב םיפתושה העימשב הדירי םע םישנא
לש העימשה תא המיגדמה תטלק יתעמשה יתיחנהש הצובקב ,אמגודל .הבר
רשפא הז תא םיעימשמ רשאכ .םיעמוש םיפתתשמ רובע העימשה יוקל
עימשמ התאש ךילע םיסעוכ םה ,םיניזאמה לש ץחלה תשגרה תא תוארל
תועמשמ המ םיניבמ ונא וישכע – םירמוא םה זאו ,הז תא םהל
יבגל ףסונ עדימ .דדומתהל ךירצ העימשה יוקל םדאה המ םע ,ןיינעה
רתאב עיפומ הינרופילק תטיסרבינואב הכרענש הז גוסמ תינכות
.הסדה תללכמ לש טנרטניאה

ינפל הילרטסואב הנושארל וז הטיש יתיאר - ימצע יתעימש ןומיא
ורזעש תוטלק םמצעל וניכה יראילכוק לתש ורבעש םישנא .תובר םינש
פיט לע רופיסל בישקהל םישנאל עיצמ ינא .העימשה תא לגרתל םהל
ךירצו םילימ תוטמשומ ובש טסקט רצייל םג ןתינ .ליבקמב אורקלו
.האירקה ןמ תוטמשומה םילימה תא ןיבהל

ובש ילופיט ךילהתב רבודמ– תרושקתו בקעמ לש תויגטרטסא
ךכ רובידה לע ריעהל דציכ דומלל ידכ דחיב םיבשוי לפוטמו יאנילק
איה החנהה .ןיבהל לכוי ןיזאמהו רובידה תא ןקתל לכוי רבודהש
עדוי ינא – ןיבמ אל ינא המל עדוי ינא ןיזאמ ינא רשאכש
רביד וא רורב אל רביד ,הפה לע דיה תא םשש ,ידמ רהמ רביד םדאש
תושעל המ רחא םדאל רמול ךיא תונמאמ וללה תויגטרטסאה .ידמ שלח
הז םגו אשונה לע רצק רמאמ יתבתכ .רתוי בוט ןיבהל לכות התאש ידכ
.הסדה תללכמ לש רתאב עיפומ

,םינכרצה תצובק לבא ,לוקבל תמוסרפ אל הז - תימצע הרזע תצובק
םע ב"הראב יתדבע ינא .הבר תובישח תלעב איה ,תימצע הרזע תצובק
ישנא ןיב הלועפ ףותישל הבר תובישח הנשי יכ הלגתה םש ,SHH
םינכרצ רובע םירבד תושעל םילוכי םינכרצ .םינכרצה ןיבל עוצקמ
םהל שיש הדבועה לשב קר ולו ,םילוכי אל עוצקמ ישנאש םירחא
רוזעל הבוט ךרד אוה םינכרצ תצובק םע הדובע .רתוי ההובג תונימא
.העימש תוקל םע םישנאל