םורופב חרוא - תונרג ודיע
רושיקבש םורופב תונרג ודיע חראתי 3/9 ב

!םינמזומ םכלוכ

http://www.jokes-center.net/phpBB2/viewforum.php?f=9