ללד ןזוס זכרמב הדגא לש םסק לביטספ
העונתב תולבגומ םע םישנאו העימש ייוקל םישנאל שיגנ עורא
םיתורישה להנימב תויוכנ םוחת ,תולבגומ םע םישנא יניינעל תושרה
ביבא לת תייריעב תוברתהו ךוניחה להנימב םיעפומל 'חמהו םייתרבחה
ןזוס זכרמב 21/8 ,ישימח םויב םייקתיש עוריאל ךנימזהל םיחמש ופי
.ללד

:תינכתב
םירישו םיטוטהל ,םימסק ,"תונציל לש םסק" 18:00
עוציבב םידלי ירפסמ םירישו םיעטק "םירבח םה םירפס" 20:00
"ונלש ןורטאיתה"

תוינזוא) העימשל רזע תכרעמ ,העימש ייוקלל םישיגנ תוצוחה יעפומ
.םינמיס תפשל םוגרתו (FM

תומוקמ ויהי םוקמב .העונת תולבגומ ילעב םישנאל םג שיגנ םוקמה
תונגראתה םשל עפומה תליחת םרט העש יצחכ עיגהל אנ םירומש הבישי
.החונ

:הרובחתו הינח
(הישעתה תיב לומ) דרמה ןוינח
8,10,22,25,40,42,61,62 :ןד יוק :תירוביצ הרובחת

העימש ידבכ ןוגרא - לוקב עויסב תרשפאתמ העימש ייוקלל תושיגנ
.םישרחתמו