הנידמה רקבמ ח"וד
רודיש תויושרו תרושקתה דרשמ
עדימו תרושקת יעצמאל תושיגנ

םיבושח םיעצמא םה ,היזיוולט ירודיש הז ללכבו ,תרושקת יעצמא
תוברתהו הרבחה ייחב בולישלו יאנפה תועשב יוליבל ,עדימ תלבקל
היזיוולט ירודישמ תונהיל ולכוי העימש ידבכ םישנא םגש ידכ .ץראב
.1992-ב"נשתה ,שריחל תולקה קוח קקחנ
,תידומילה היזיוולטה ,רודישה תושר לע יכ ,עבקנ רומאה קוחב
עובקל םילבכ ירודישל הצעומהו וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה
םירודישה ללכמ עברמ ותחפי אלש היזיולט ירודיש רפסמ (1)"
ויהי םהב רשא ,יח רודישב םירדושמ םניאש ,תיברעבו תירבעב
םירודישב - תיברעב תויבותכו ,תירבעב םירודישב - תירבעב תויבותכ
םוגרתב הוולתש תוחפל תחא תיעובש תושדח תינכת (2) ;תיברעב
."םינמיסה תפשל
,רודישה תושרב הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2001 ינוי-לירפא םישדוחב
ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומבו וידרלו היזיוולטל היינשה תושרב
םיללכהו שריחל תולקה קוח ומשוי הדימ וזיאב תרושקתה דרשמבש
.ויפ לע ועבקנש

רודישה תושר
העימש ידבכל תויבותכ
:תירבעב היזיוולטה ירודיש ןיינעב הקידבה תואצות ןלהל
םינמיסה תפשל תושדחה תורודהמ םוגרת
תושדח תורודהמל תויבותכ תפסוה
תרושקתה יעצמאב םוסרפ
וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה
העימש ידבכל תויבותכ
םינמיסה תפשל תושדח תרודהמ םוגרת
ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומה - תרושקתה דרשמ
רודישה תושר
תושר לש להנמה דעווה ןיקתה שריחל תולקה קוח תקיקח תובקעב
,(רודישה תושר) שריחל תולקה יללכ תא (תושרה - ןלהל) רודישה
רדשת תושרה" יכ םיעבוק םיללכה .(םיללכה - ןלהל) 1995-ה"נשתה
תוינכתב ... [היזיוולטה עקרמ לע תועיפומה תויבותכ] ךסמ תויבותכ
ירודישמ עברמ תחפי אלש רועישב תוירוקמ המרד תוינכתו הדועת
תושדחה קרפ" יכ ,עבקנ ןכ ."יח רודישב םירדושמ םניאש היזיוולטה
תפשל םוגרתב הוולי היזיוולטה ירודיש לש תרחואמה הלילה תרודהמב
,ןמזל ןמזמ ,םסרפת תושרה" ;"רדושמ אוה דוע לכ ,ברע ידמ םינמיסה
תוולמה תוינכתה תא תרושקתה יעצמאב םיצפומה םירדשמה תוחולב
קוחה יפלש ,תיעובשה תושדחה תרודהמ תא םסרפת ןכו ;"תויבותכב
.םינמיסה תפשל םוגרתב הוולת

העימש ידבכל תויבותכ
"םישרחתמו העימש ידבכ ןוגרא-לוקב" תתומע השיגה 2000 טסוגואב
תולקה קוח יפל תושרה לש התבוח יולימ-יא ןיינעב [27]ץ"גבל הריתע
.םיללכהו שריחל
יכ ,תושרה הבתכ ,2000 רבוטקואב שגוהש טפשמה תיבל הבושת ריהצתב
תושירדב תדמוע הנניא רודישה תושר ... םישענה םיצמאמה תורמל"
תוטלקומ תויעובש רודיש תוקד 477 ןיבמ ;"אלמ ןפואב םיללכהו קוחה
190 ןיבמו ,תויבותכב התוול תוקד 5 לש תחא תינכת קר ,תירבעב
.תיברעב תויבותכב וול (16%) תוקד 30 קר ,תיברעב תויעובש תוקד
,ביצקתו ןמז ,דויצ ,םדא חוכ לש תולבגמ תושרה הטריפ ריהצתב
הבתכ ןכ .1.1.01 דע םאולמב םיללכהו קוחה תא םשייל הבייחתהו
תוינכת וליא םירודישה חולב םסרפל הלחה איה 22.10.00-ב יכ תושרה
22.1.01 םויב הז ןיינעב ץ"גב ןתנש הטלחהב .תויבותכב תוולמ
לש םלשומ עוציבל עיגהל םדיב הלע םרט יכ ,םיבישמה םידומ" :רמאנ
לש תיסחיה תומכל סחיב ןה ,םיללכה יפל םהילע תלטומה הבוחה אולמ
.תויבותכ תייוולב הנרדושתש תוינכתה רחבמל סחיב ןהו םירודישה
קספב ."תפסונ הרצק תוהשל ,םתנעטל םה םיקוקז ךכל עיגהל ידכו
ץ"גבל עידוה םירתועה חוכ אב יכ ,רמאנ 7.3.01 םויב ןתינש ןידה
תא אלמת יכ בייחתהל רודישה תושר הנכומ" יכ םיריהצמ םיבישמהש
ללכמ עבר תוחפל לש ףקיהב תירבעב תויבותכ רדשל קוחה תוארוה
רודישב םירדושמ םניאש ,תירבעה הפשב תילארשיה היזיוולטה ירודיש
הפשב םירודישה ללכמ עבר תוחפל לש ףקיהב תיברעב תויבותכו ,יח
םירדשמה תוחולב םסרפל ןכו ,יח רודישב םירדושמ םניאש תיברעה
ןיוצ ןכ ."תויבותכב תוולמה תוינכתה תא תרושקתה יעצמאל םיצפומה
.םתריתע תא םירתועה וכשמ םיבישמה תרהצה בקע יכ ,ןידה קספב
םירודישה לע חוקיפל תבשחוממ תכרעמ תושרב ןיאש ,אצמנ תרוקיבב
םיללכב הדימעה לע םייתפוקת םינותנ קפסל הלוכיה ,םהירחא בקעמלו
שי .תויבותכב תוולמה תוינכתה רועישו ,יח רודישב םניאש םירודישב
םירודישה תסכמ םא ועבק אל םיללכהו שריחל תולקה קוח יכ ,ןייצל
,תיעובש וא תישדוח ,תיתנש תויהל הכירצ ,תויבותכב םיוולמה
דומעל ידכ .תיעובש הסכמכ התוא האור איה יכ הלוע תושרה תבושתמו
רקבמ דרשמ שקיב ,תויבותכ יווילב ורדושש םירודישה ףקיה לע
תומושר םהבש ,םייעובש םירדשמ תוחול ,הנממ לביקו ,תושרהמ הנידמה
תומש דיל דחוימ ןויצו ,ןרודיש ידעומו תורדושמה תוינכתה לכ
תיארקא רחבנ הקידבה ךרוצל .העימש ידבכל תויבותכב וולש תוינכתה
.2001 יאמ-ראוני םישדוחהמ דחא לכב דחא יעובש םירדשמ חול

:תירבעב היזיוולטה ירודיש ןיינעב הקידבה תואצות ןלהל
תוינכת לש רודיש תוקד רועיש
(%-ב) תויבותכב תוולמה
תוינכת לש רודישה תוקד כ"ס
תויבותכב תוולמ
תוינכת לש רודישה תוקד כ"ס
תירבעב תוטלקומ
עובשה
0.9 5 587 7.1.01-13.1.01
18 95 532 11.2.01-17.2.01
25 173 694 18.3.01-24.3.01
13 95 729 15.4.01-21.4.01
22 123 551 13.5.01-19.5.01

סראמ שדוחמ ץוח) תושרה האלימ אל וקדבנש תועובשב יכ ,הארמ הלבטה
םניאש תירבעב םירודישה ללכמ עבר תוחפל רדשל התבוח תא (2001
2001 רבמטפסמ ותבושתב .העימש ידבכל תויבותכ יווילב יח רודישב
רשאב" יכ ,לעופב היזיוולטה להנמ ןעט ,הנידמה רקבמ דרשמל
תוחפל) טפשמה תיב ימוכיסו קוחה תושירדב םידמוע ונא תויבותכל
לע ואבוה אל ךא ,"(שארמ םיטלקומה םיירוקמה םירודישה ללכמ עבר
.ותנעט סוסיבל םינותנ ודי
תויבותכ תפסוהב םיינכט םיישק לע עיבצה םג לעופב היזיוולטה להנמ
דעומל ךומס תומלשנ ןתטלקהו ןתכירעש הלא ןוגכ ,תוינכתהמ קלחל
תויעב וא ,תויבותכה תפסוה תכאלמל קיפסמ ןמז ןיאו רודישה
םא םג ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל .תויבותכב הנומתה תרתסהב תוכורכה
שארמו םאתהב ךרעיהל תושרה לע ,תומיוסמ תוינכתל עגונב םיישק שי
.שריחל תולקה קוח עבקש הסכמב דומעלו
תועש 4.2-כ עצוממב הרדיש תיברעב היזיוולטה יכ ,התלעה הקידבה
תוולמ ויה תוינכתהמ 25%-כו ,תועובש םתואב תוטלקומ רודיש
ןיוצ אל וב ,2001 ראוניב עובשמ ץוח) שרדנכ ,תיברעב תויבותכב
.(תיברעב תויבותכ יווילב ורדוש תוינכת יכ םירדשמה חולב

םינמיסה תפשל תושדחה תורודהמ םוגרת
תיעובש תינכת רדשל תושרה לע יכ ,עבקנ שריחל תולקה קוחב ,רומאכ
הלביק תושרה יללכב ךא ,םינמיסה תפשל םוגרתב הוולתש תוחפל תחא
תרודהמב תושדחה קרפ" יכ םהב עבקנו ,רתוי בחר יוטיב וז הבוח
םינמיסה תפשל םוגרתב הוולי היזיוולטה ירודיש לש תרחואמה הלילה
רשאכ ,לעופב היזיוולטה להנמ ירבדל ."רדושמ אוה דוע לכ ,ברע ידמ
המייק ,שריחל תולקה קוח תסנכב ןודנ
םויב תוקד שמח רדשל םוקמב יכ ,םכוס הבו הבישי םיפסכה תדעו
וזו ,העש יצח לש הרודהמ עובשב םעפ רדושת ,םינמיסה תפשל םוגרתב
תובקעב לבקתה הז םוכיס ;ישימח ימיב "רחמל םויהמ" תרודהמ היהת
.זאד היזיוולטה להנמ ןיבל העימש ידבכ ינוגרא ןיב םוכיס
הז ,תושרה תא םיבייחמה םיללכב יוטיב לביק אלש ,םוכיסל םאתהב
ןמוי ,הלילב ישימח םויב ,עובשב םעפ קר תושרה תרדשמ רפסמ םינש
תדמוע איה ןיאו ,םינמיסה תפשל ולוכ םגרותמ תושדח תרודהמ םע
.םיללכב

תושדח תורודהמל תויבותכ תפסוה
תורודהמל תושדחה רקיע לש תויבותכ תפסוהל שי תדחוימ תובישח
ןיירקה ירבד לולמתב דימת רבודמ ןיא םא ףא) היזיוולטב תושדחה
העשב ימויה תושדחה קזבמ הוולמ 2000 תנשב לחה .(יתמא ןמזב
תינכתל דומצב תיכוניחה היזיוולטה ליבשב הקיפמ תושרהש ,17:00
תושדחה תרודהמ ,םלוא .תושדחה רקיע לש תויבותכב ,"שדח ברע"
תועיבקב הוולמ הניא ,21:00 העשב תרדושמה ,"טבמ" תיזכרמה
להנמ ירבדל .רקובב תורדושמה תושדחה אל ףאו ,הלאכ תויבותכב
בושחמ ,םדא חוכ - םיצמאמ םיעקשומ הנורחאה תעב ,לעופב היזיוולטה
.םידחוימ םיעוריא לש םייח םירודישל תורתוכ תפסוהב - ףסכו
ונודנש הבישי תושרה לש להנמה דעווב המייקתה 11.2.01-ב יכ ,אצמנ
תוולמה תויבותכהו ,הלשממה שארל תוריחבה םויב ויהש םירודישה הב
תופשל םוגרתהו העימש ידבכל םוגרתהש רחאמ .תושדחה ירודיש תא
הלבקתה ,להנמה דעווה לש ותעד תא חינה אל תוריחבה םויב תורחא
שבגל היזיוולט תוינכתל הדעווה לע ליטהל ,הטלחה הבישיב
.תודחוימ תויסולכואל םירודישל םינוירטירק
,םישדוח העברא ינפל רבכש" ,זאד תושרה ל"כנמ עידוה הבישי התואב
תא תוולל היזיוולטל הארוה איצוה ,אצקא-לא תדאפיתניא הצרפשכ
תותשרב] השענ רבדהש יפכ ,תורתוכב עובק ןפואב תושדחה תורודהמ
וא תוחפ ךכ לע ודיפקה דחא עובש" יכ ,ןייצ אוה ."[ל"וחב תורז
עצובת הארוההש גואדל בייחתהו "םלענ הז ךכ רחא לבא ,רתוי
גורדשו הקיפרגה ,תורתוכה אשונ" יכ טילחה להנמה דעווה .האולמב
תביטחו תושדחה אשונ לע ןויד םייקתיש תעב הלעוי םירודישה
לע ץמאמ לכ השעייש" תושרה תלהנהמ תושרה ר"וי שקיב ןכ ;"תושדחה
תורודהמ תא תוולמש תודחוימה תורתוכה אשונ תא רבגתל תנמ
תויבותכה אשונ בוש הלע 22.4.01-ב להנמה דעווה תבישיב ."תושדחה
תייחנה יפל יכ רסמ לעופב היזיוולטה להנמו ,תושדחה ירודישב
תויבותכ תפסוהל שמשמ אוהו ,הז ךרוצל רישכמ שכרנ ל"כנמה
תורודהמב עובק ןפואב אל ךא ,םידחוימ םיעוריאמ םייח םירודישב
תנווכב יכ ,תושרה ר"וי עידוה 2001 רבמבונמ ותבושתב .תושדחה
לפטמ תושרה ל"כנמש אדוול ןכו ןוידל הז אשונ תולעהל להנמה דעווה
.להנמה דעווה תוטלחהל םאתהב הז ןיינעב
השביג םרט ,להנמה דעווה תטלחה הלבקתהש רחאל הנשכש ,אופא אצוי
עגופ רבדה .תושדח תורודהמל תויבותכ תפסוה רבדב תויחנה תושרה
תועצמאב תושדחב ןכדעתהל העימשה ידבכ תייסולכוא לש התלוכיב
.היזיוולטה

תרושקתה יעצמאב םוסרפ
תוולמה תושדחה תורודהמו היזיוולטה תוינכת רבדב םוסרפ ןיא םא
םתלוכי תא הלא םיעצמא םידבאמ ,םינמיסה תפשל םוגרתב וא תויבותכב
.םתילכת תא שממל
םישדוחב םינותיע המכב ומסרופש םירודיש תוחול לש תיארקא הקידב
דיל ("כ") דחוימ ןומיס היה ללכ ךרדבש ,התלעה 2001 ינוי-סראמ
ןומיסב ונמוס ןלוכ אל ךא ,תויבותכב תוולמה תוינכת לש תומש
ותבושתב .תויבותכב וול אל יכ ףא ונמוסש תוינכת ויהו ,דחוימה
ןנמסל קוחה תושירדב םידמוע ונא" יכ ,לעופב היזיוולטה להנמ ןייצ
תונותיעה לע ףוכאל ונידיב ןיא .תונותיעל ץפומה [םירודישה חולב]
םירודישה תוחול םא ללכ תקדוב הניא תושרה יכ ,אצמנ םלוא ."ןנויצ
בסהל ללכ הסנמ הניאו ,םתוא הריבעה איהש יפכ םינותיעב םימסרפתמ
.תוטמשהלו תויועטל םינותיעה תוכרעמ לש ןבל תמושת תא
חול תרבעהב קפתסת אל תושרהש יוארה ןמ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
ומסרופש םירודישה תוחול תא קודבת אלא ,םינותיעל םירודישה
ומכ .ול םיקקזנה הלא תושרל דומעי עדימהש חיטבהל ידכ ,םינותיעב
םייוצמה םיפסונ םוסרפ יעצמאב שומיש לוקשל תושרה לע ,ןכ
.הלש טנרטניאה רתא תמגוד ,התטילשב
קקחנ זאמ םינש הנומשמ רתוי ורבעש יפ לע ףא יכ ,התלעה תרוקיבה
קוחב העבקנש הארוהב רודישה תושר הדמע םרט ,שריחל תולקה קוח
ירודישמ עבר תוחפל תויבותכ יווילב רדשל שי היפלו ,םיללכבו
.יח רודישב םירדושמ םניאש היזיוולטה
תושדח תא ברע לכב םגרתל התוא םיבייחמה םיללכב תדמוע הניא תושרה
איבהל ונתינש תויחנה תורמל ,ןכ ומכ .םינמיסה תפשל הלילה
,תושדחה ירקיע לש תורתוכ וא תויבותכ תושדחה תורודהמב תועיבקב
התיה אל תיזכרמה תושדחה תרודהמ ,תרוקיבה דעומב .רבדה השענ םרט
,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל .םינמיסה תפשל םוגרתב וא תורתוכב הוולמ
העימש ידבכ םישנאש ךכ לעפת תיתכלממה רודישה תושרש יוארה ןמ
.עובשב תחא םעפמ רתוי היזיוולטב תושדחב תופצל ולכוי
,שריחל תולקהה יללכ לש ןוקיתו ןוכדע םוזית תושרהש ,יואר דוע
ןתילכתש ,רודישה תויגולונכטב תושדחה תויוחתפתהה תא ףקשיש ןפואב
.העימשה ידבכ םיפוצל תורישה תא רפשל

וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה
תמייקמ (היינשה תושרה - ןלהל) וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה
יפ לע (ינשה ץורעה - ןלהל) ירוביצ חוקיפב היזיוולטל ירחסמ ץורע
היינשה תושרה .1990-ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוח
לע תחקפמו ,תונויכיז ילעב השולש תועצמאב םירודישה תא תמייקמ
רודיש תדיחיל ןויכיז הלביק תיכוניחה היזיוולטה .הלא םירודיש
,תושדחה תרבח ;ינשה ץורעב רודישה תודיחי ללכמ תיעיבש לש ףקיהב
קיפהל ןויכיז היינשה תושרהמ הלביק ,ןויכיזה ילעב ידיב המקוהש
- ןלהל) היינשה תושרה תצעומ .תושדח ינמויו תושדח תורודהמ רדשלו
רודיש תדיחימ ןמז יקרפ לוטיל ,קוחה יפ לע ,תיאשר (תושרה תצעומ
.היינשה תושרה םעטמ םירודיש םהב רדשלו (2% דע) ןויכיז לעב לש
שריחל תולקה יללכ תא תושרה תצעומ העבק ,קוחה יפל התוכמס ףקותב
יללכ - ןלהל) 1997-ז"נשתה ,(וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה)
עברמ תוחפ אל יכ ,ראשה ןיב ,עבקנ הלא םיללכב .(היינשה תושרה
וולי יח רודישב םניאש תיברעבו תירבעב היזיוולטב םירודישה ללכמ
ל"כנמ תעיבק יפל ,תוחפל עובשב תחא תושדח תינכת יכו ,תויבותכב
ןכ .םינמיסה תפשל םוגרתב הוולת ,הצעומה רושיאב תושדחה תרבח
תוולמה תוינכתה תא םסרפת איה יכ היינשה תושרה יללכב עבקנ
.םינמיסה תפשל תמגרותמה תושדחה תינכת תאו תויבותכב

העימש ידבכל תויבותכ
,םתעד לוקיש יפל ,עובקל תונויכיזה ילעבל תרשפאמ היינשה תושרה
םה םא תקדוב איה חוקיפ ףוגכו ,תויבותכב וולי תוינכת וליא
חוקיפה תולועפ .היללכבו שריחל תולקה קוחב העבקנש הסכמב םידמוע
רקיעב תושענ ,הסכמב םתדימע רבדב היינשה תושרה השועש הפיכאהו
הסכמה יכ איה תושרה תדמע ,ןכש .תיתנש הסירפ לש הקידב תועצמאב
ןוזיא רמשיהל ךירצ יכ םא ,תיתנש איה היינשה תושרה יללכב העבקנש
ידכ .הנשה ינפ לע תויבותכב תוולמה תוינכתה תסירפ לש ריבס
ןוזיא היהישו הסכמב םידמוע ןיאש אצמיי אל הנשה ףוסבש חיטבהל
לש םגדמ תוקידב םעפל םעפמ היינשה תושרה השוע ,הנשה ךרואל ריבס
תוחוד יפ לע .םיוסמ ןמז קרפב תויבותכב תוולמה תוינכתה ףקיה
ןתואב התוליעפ תא םימכסמה ,1999-ו 1998 םינשל היינשה תושרה
יללכב תיכוניחה היזיוולטה ןכו ןויכיזה ילעב תשולש ודמע ,םינש
.יתנוע בושיחב תשרדנה הסכמה תא ואלימו היינשה תושרה
תקידב ידי לע השענ היינשה תושרה לש חוקיפה ,הנכות תויעב לשב
רודישה תועש לע םינותנ םהבש ,ןויכיזה ילעב לש םהיחוויד
תא ןחוב היינשה תושרה לש חוקיפה ךרעמ ;תויבותכב וולש תוינכתהו
רבדב הרבצש ימלוג עדימ תרזעב ימגדמ ןפואב םירומאה םיחווידה
.םיטרופמה םירודישה תוחולב יוצמה עדימ ,תויבותכב וולש תוינכתה
הקידבהמ יכ ,הלוע 2001 טסוגואמ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתמ
רוקמ תוינכת לש הסכמב ודמע ןויכיזה ילעב תשולשש ררבתה התשעש
ףוס דע יכ ,העידוה איה 2001 רבוטקואמ התבושתב .תויבותכב תוולמש
ךרוצל םיאלמ םינותנ הל ויהיו ,הנכותה תויעב ורדסוי הנש התוא
.קוחב העבקנש הסכמב ןויכיזה ילעב לש םתדימע תכרעה
,2000 תנשב ינשה ץורעב תיכוניחה היזיוולטה ירודישל עגונב
רבוטקואמ התבושתב .הסכמב הדמע אל איה יכ היינשה תושרה העידוה
היזיוולטה האלימש הסכמה רועיש חכונ יכ ,היינשה תושרה הרסמ 2001
דומעת איה הנש התוא ףוס דעש חינהל ריבס ,2001 ראונימ תיכוניחה
היזיוולטה תא תוחנהל התנווכב יכ ,הרסמ דוע .תשרדנה הסכמב
.2000 תנשב אלומ אלש הסכמה רועיש תא 2002 תנשב םילשהל תיכוניחה
רקבמ דרשמל היינשה תושרה האיצמהש םייעובש םירדשמ תוחול תקידב
,(2001 יאמ-ראוני םישדוחהמ דחא לכב דחא םירודיש חול) הנידמה
אל (לוכה ךסב תועש 11-כ) תושרה םעטמ תוינכתהמ תחא ףא יכ ,התלעה
יכ ,תושרה העידוה 2001 טסוגואמ התבושתב .תירבעב תויבותכב התוול
םע תוינכת טעמ ורדוש הנש התוא ינוי-ראוני םישדוחה ךלהמב
תיצחמב תושרה תוקפה לש ןייפואב יוניש יופצש םושמ ,תויבותכ
ןכ .תושדחה תוקפהה תא םגרתל הפידעה איהו ,הנשה לש היינשה
הל רשפאמה ,םיקיפמ םע םיזוחב ףיעס ףסוה הנש התואמ יכ ,העידוה
ןנכות ךכל םאתהב ;הנימזמ איהש תוינכתל תויבותכ תפסוה שורדל
ווליש הנש התוא לש היינשה תיצחמב תושרה םעטמ תוינכת רודיש
,תירבעב תויבותכב הוולתש תוברת תוינכת לש הרדס ןוגכ ,תויבותכב
תוינכתה ללכמ 25.6%-כ תויבותכב ווליש יופצ הנש התוא ףוס דעו
.המעטמ תורדושמה
קרש ,אצמנ וקדבנש םייעובשה םירדשמה תוחולב ,תיברעב תוינכתל רשא
לעופב רודישה תוקד רועישו ,תיברעב תויבותכב הוולמ התיה ןהמ תחא
:ןמקלדכ היה תיברעב תויבותכב תוולמ ויהש
לירפאבו ,13%-כ - סראמב ,13%-כ - ראורבפב ,20% - ראוניב עובשב
רפסמ" עובקל שי יכ עבקנ שריחל תולקה קוחב ,רומאכ .20%-כ -
,תיברעבו תירבעב םירודישה ללכמ עברמ ותחפי אלש היזיוולט ירודיש
- תירבעב תויבותכ ויהי םהב רשא ,יח רודישב םירדושמ םניאש
יללכב ."תיברעב םירודישב - תיברעב תויבותכו ,תירבעב םירודישב
עברמ תוחפ אל תויבותכ יווילב רדשת תושרה" יכ עבקנ היינשה תושרה
רודישב םירדושמ םניאש ,תיברעבו תירבעב היזיוולטב םירודישה ללכמ
תונשרפה יכ ,היינשה תושרה הריבסה 2001 טסוגואמ התבושתב ."יח
םירודישל איה העבקנש הסכמה יכ איה ןויכיזה ילעב ךכל ונתנש
הניחב רחאל יכ ,הפיסוה היינשה תושרה .ץבוקמב תירבעבו תיברעב
םינייכזה וביוחי ךליאו התעמ יכ" הטילחה איה ,אשונה לש תשדוחמ
ףוסב .תירבעה ירודישבו תיברעה ירודישב דרפנ ןפואב הסכמב דומעל
."אשונב התדמע תא לוקשתו תושרה בושת הנשה
תויבותכב תוולל בייחמ שריחל תולקה קוח ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
םניאש תיברעב םירודישה ללכמ עברו תירבעב םירודישה ללכמ עבר
,ליעל תרכזומה ץ"גב תקיספמ םג עמתשמ רבדהו ,יח רודישב םירדושמ
יכ םיללכב ריהבת הצעומהש יוארה ןמו ;ןויוושה ןורקעמ בייחתמו
םירודישל דרפנב תויהל הכירצ תויבותכ ויהי םהב םירודישה תסכמ
.תיברעב םירודישל דרפנבו תירבעב

םינמיסה תפשל תושדח תרודהמ םוגרת
תועיבקב תרדשמ תושדחה תרבח ,שריחל תולקה קוח תוארוהל םאתהב
14:00 העשב ישיש ימיב תיברעב תושדחה תרודהמ תא ינשה ץורעב
לארשיב םישריחה תדוגא לש בתכממ .םינמיסה תפשל םוגרת יווילב
יכ ,הלוע היינשה תושרב רוביצה תונולת ביצנ לא 2000 ראורבפמ
,הדוגאה יגיצנ םע השיגפ תושדחה תרבח ל"כנמ םייק רפסמ םינש ינפל
םינמיסה תפשל הרודהמה םוגרתב תויעבה תא םיגיצנה ולעה הבו
תייסולכואל םיאתמ וניא הרודהמה רודיש דעומ יכ ,ראשה ןיב ,ונעטו
.םישריחה
ידבכל תולקהה תרגסמב יכ ,התבישיב תושרה תצעומ הטילחה 27.2.00-ב
יווילב הלילב תושדח לש תורודהמ יתש עובש לכב ורדושי העימש
הנוש אל תרוקיבה םויס דעומ דע יכ ,אצמנ .םינמיסה תפשל םוגרת
התבושתב .םינמיסה תפשל תמגרותמה תושדחה תרודהמ רודיש דעומ
תנש ףוס דעש ידכ תולועפ תטקונ איה יכ ,היינשה תושרה העידוה
םוגרתב הליל תורודהמ יתש עובש לכב רדשל תושדחה תרבח ליחתת 2001
.םינמיסה תפשל
תושדחה רקיע לש תויבותכ" יכ ,תושרה תצעומ הטילחה הבישי התואב
יכ ,ןיוצי ."םוי לכב ,תיזכרמה תושדחה תרודהמ לכ תליחתב ורדושי
רדשל רשפאמה ,שידח רישכמ ליעפהל תושדחה תרבח הלחה 2001 לירפאב
תיזכרמה תושדחה תרודהמ תליחתב תושדחה רקיע לש תויבותכ תועיבקב
תדאפיתניא ץורפ םע ,2000 רבוטקואב לחה יכ ןיוצי .ינשה ץורעה לש
תויבותכב תושדחה תוצירפ תא תוולל תושדחה תרבח הכרענ ,הצקא-לא
.יתמא ןמזב שחרתמה תא תעדל העימש ידבכל םג רשפאל ידכ תוצר
תולקהה יללכ ןוכדעלו ןוקיתל גאדת היינשה תושרהש ,יוארה ןמ
םירודישה יווילל רושקה לכב קוחה תוארוה ורהבויש ידכ ,שריחל
תפסונ תושדח תרודהמ רדשל תושרה תצעומ תטלחהלו תויבותכב תיברעב
.םינמיסה תפשל םוגרת יווילב

ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומה - תרושקתה דרשמ
דרשמבש ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומב קדב הנידמה רקבמ דרשמ
שריחל תולקה קוח תוארוה ואלומ םא (הצעומה - ןלהל) תרושקתה
,(ןיוול ירודישלו םילבכ ירודישל הצעומה) שריחל תולקה יללכו
.(הצעומה יללכ - ןלהל) 1998-ט"נשתה
.ץראב םיבר םירוזאב םילבכה ירודיש ולעפוה 1992 תנשב .1
ךותב יכ עבקנ ובו ,שריחל תולקה קוחל ןוקית םסרופ 1995 ילויב
םירודישהו תוינכתה יגוס תא םיללכב הצעומה עבקת םישדוח השולש
.םינמיסה תפשל םוגרתבו תויבותכב ווליש
,ןכמ רחאל םינש שולש קר הצעומה יללכ ורשוא ,קוחב רומאה תורמל
.1998 רבמטפסב
הקפהב םירדשמהמ 25% תוחפל יכ ,עבקנ הצעומה יללכב .2
תוינכתמ 25% תוחפל םהמו ,יח רודישב םירדושמ םניאש תימוקמ
יח רודישב תקפומש תוימוקמ תושדח תרודהמ ;תויבותכב וולי ,םידליה
ידעומ ;עובשב םעפמ תוחפ אל םינמיסה תפשל םוגרתב הוּולת
תושדחה תרודהמ לשו תויבותכב םיוּולמה םירדשמה לש םרודיש
םירדשמה חולב ומסרופי םינמיסה תפשל םוגרתב הוּולמה
.יעובשה
ידכ םינייכזה לע חקפל הצעומה לע ,1982-ב"משתה ,קזבה קוח יפל
התנפ הצעומהש התלעה הקידבה .הצעומה יללכ יפל םילעופ םהש אדוול
יללכ שומימ לע בתכב הל ועידויש השקיבו 1999 ראוניב םינייכזל
ושמימ יכ 1999 סראמב הצעומל ועידוה 'ב ןייכזו 'א ןייכז .הצעומה
תנש ךשמבו 1999 תנש ףוסב םהמ השרד אל הצעומה .הצעומה יללכ תא
אל םהו ,םירומאה םיללכה יפל םהיתובוח יולימ לע הל וחוודיש 2000
יללכ יולימ לע הצעומה החקיפ אל רומאה ןמזבש ןאכמ .וחוויד
.הצעומה
,'א ןייכז לש ןויכיזה שודיח ינפל ,2000 רבמצד ףוסב (א)
יללכ יפ לע ויתובוח יולימ לע הל חוודיש הצעומה ונממ השקיב
םיטרפ הל רסמ אל אוהש הלוע 'א ןייכז הל רסמש חווידהמ .הצעומה
לע אלו עובש לכב יח רודישב ןניאש תירבעב רודישה תועש רפסמ לע
.תויבותכב וולש רודישה תועש רפסמ
קר חוויד אוה ,אלמ וניא 2001 תנש תליחתב 'א ןייכז שיגהש חווידה
םינייכזה לכ רובע קפומה (3 ץורע) החפשמה ץורע ירודיש לע
יכיראת וניוצ אל וחווידב .םלוכל תפתושמש תוקפה תרבח תועצמאב
הקיסה ךכיפלו ,יח רודישב םניאשו יח רודישב תירבעב םירודישה
םוגרת וא תויבותכ תפסוה רבדב תושירדב דמע אל 'א ןייכזש הצעומה
.םינמיסה תפשל
עגונב םיטרפ הצעומל רסמ ,םירוזא המכ לע לח ונויכיזש ,'א ןייכז
םינמיסה תפשל םוגרתב תוולמה תוימוקמ תושדח תורודהמ רודישל
,הצעומה יללכב שרדנכ םינותיעב םוסרפל רשא .דבלב דחא רוזאב
תאז תובקעב .הצעומל 'א ןייכז רסמש םיכמסמ ינש ןיב הריתס האצמנ
."השירדב דמע אל ןויכיזה לעבש קיסהלמ סונמ ןיא"ש הצעומה הטילחה
השקיבו 'ב ןייכזל םג הצעומה התנפ 1999 ראוניב ,רומאכ (ב)
סראמב יכ ןייכזה עידוה שדוח ותואב .הצעומה יללכ שומימ לע חוויד
םוגרת תייוולב םיימוקמה םיניזגמה לש תיעובש הרודהמ רדשל ליחתי
ידכ הנש התואב םימעפ המכ 'ב ןייכזל התנפ הצעומה .םינמיסה תפשל
חוויד םלוא ,הצעומה יללכ יפ לע וילע לטומה תא השע םא חוודיש
.2001 תליחת דע הל רסמנ אל הזכ
ונממ השקיב ,'ב ןייכז לש ןויכיזה שודיח ינפל ,2001 תנש תליחתב
רסמ אוה .הצעומה יללכ יפל ויתויובייחתה יולימ לע חוויד הצעומה
ץורע) החפשמה ץורעב תימוקמ הקפהב תוינכת לש תיקלח המישר הצעומל
םירדשמל עגונב עדימ לכ הל רסמ אל ךא ,תויבותכב וול רשא (3
אל 'ב ןייכז יכ העבק הצעומה .(6 ץורע) םידליה ץורעב ורדושש
לע חוויד אל אוה 2000-ו 1999 םינשב .שרדנכ הצעומה יללכ תא אלימ
םינותנ איצמה אל ;תויבותכב וולש יח רודישב אלש תירבעב םירודישה
;םידליה ץורעל עגונב ןותנ לכ איצמה אל ;החפשמה ץורע לע םיאלמ
תפשל םוגרתבו תויבותכב ווליש םירדשמה תא םינותיעב םסרפ אלו
.םינמיסה
יכ ,הצעומה ר"וי העידוה 2001 רבמטפסמ הנידמה רקבמ דרשמל הבושתב
תועמשמב הצעומה ןודת םינייכזה ידיב הצעומה יללכ תרפה תובקעב
ומסרופי תורפהה לע םינותנה יכו ,ןהילע התבוגת יכרדבו תורפהה
הדובע םוכיס הצעומה המסרפ 2001 רבוטקואב .הצעומה לש יתנשה חודב
ועבקנש הצעומה יללכ תא ורפה םינייכזה יכ רמאנ ובו ,2000 תנשל
.שריחל תולקה קוח יפ לע
שריחל תולקה קוח .ןוישיר הנועט ןייוול ירודיש תלעפה .3
ןוישיר לעב תבוח .םינייכז לע אלא ,ןוישיר ילעב לע לח וניא
שדוח ותואבו ,2000 ילויב הצעומה תטלחהב העבקנ הז קוחב דומעל
הטילחה ןייוולה ירודישל הנושארה הנשב .ןייוולה ירודיש ולחה
השרד אלו (ליעפמה - ןלהל) ןייוולה ירודיש ליעפמ לע לקהל הצעומה
לע ,ןוישירב עבקנש ומכ ,םישדוח העבראל תחא הל חוודל ונממ
יולימ לע חוויד אל ןכא ליעפמה .שריחל תולקהה קוחב ותדימע
התבושתב .תושירדב דמע םא הצעומל עודי אל ךכיפלו ,ויתובוח
קדביי םייתנשה םימכסמה תוחודה תלבק םע יכ הצעומה ר"וי העידוה
.הצעומה יללכב רומאה תא ליעפמה אלימ םא
ליעפמהמ שורדת הצעומהש יוארה ןמ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
לכותש ידכ ,ןוישירב עבקנש יפכ ,םישדוח העבראל תחא םיחוויד
.הצעומה יללכב ותדימע תא קודבל
םילבכ ירודישל הצעומהו רודישה תושר יכ הלוע ליעל רומאה ןמ
היה אלו ,שריחל תולקה קוח תושירד םויק לע ודיפקה אל ןייוולו
םירודישה ליעפמ לעו םילבכב היזיוולטה ינייכז לע יואר חוקיפ
חוקיפבש ינשה ץורעב הירודישב ,תיכוניחה היזיוולטה םג .ןייוולב
תשרדנה תויבותכב םיוולמה םירודישה תסכמב הדמע אל ,היינשה תושרה
.קוחב