ןילופל םישרוש עסמ
,םולש םירבחל

.ךרדל םיאצוי ףוס ףוס
םירגובו םיטנדוטס רובע ןילופל "םישרוש" עסמל רושיא ונלביק
דע 16.9.03 ךיראתב וכרדל אציי עסמה .העימש-ידבכו םישרח
םוגרת ,הכרדה ,ןולמ יתב ,הלכלכ ,תוסיט :ללוכ ריחמה .23.9.03
תצלוח ,חוטיב ,םיפיט ,םילטהו םיסימ ,FM י"ע השגנהו םינמיס תפשל
.םירתאל תוסינכו דומצ סובוטוא ,תחלשמ
ומשרת (דבלב םיניצרל) אנא רצק ןמזהו לבגומ תומוקמ רפסמש ןוויכ
.תומש ףיסוהל לכונ אל המישרה תריגס רחאל .םדקהב
03-6316891 ,קרב יתסא ידיל ,שרחה םודיקל ןוכמה :לא חלשיי סקפה
deafinisrael@hotmail.com :לאודב וא