םיעמושלו העימש ידבכל הריש ברע
לוקב

(ר"ע) םישרחתמו העימש ידבכ ןוגרא לוקב

!!!םיעמושלו העימש ידבכל הריש ברע

"לוקב" תונש שמח דחי םיגגוח


,ואדנל יפא רמ יאנותיעה תמזויב ,תישילשה םעפה וז ךרענה ,םדאה תריש ברע
ביבא-לת ,הווקתה תנוכש , 4 ריבכ תטמס ,(ינד תיב דיל) להוד זכרמב םייקתי
.12.01.03 ,ג"סשתה טבש 'ט ןושאר םויב
."לוקב" תונש שמח ןמיסב םעפה
:תינכותב

20:00-19:30
דוביכו תוסנכתה

20:15-20:00
תוכרב

20:40-20:15
.גרבנדלוג םייחו גיטסול רימא ,דלפ הילד : םימסק עפומ
"לוק תב" תקהל

22:00-20:30
ןילרב יבג רמזה םע רוביצב הריש

.ףסייא תאישנ ,ןמדייז הרפע 'בג :החנמ

העימש ידבכל הרבגה תכרעמ תנקתומ םלואב ,םירישה תולימ םע םינוריש וקלוחי םיאבל
"לוקב"ו ךוניח תודסומ תרבח ,ופי-ביבא לת תייריע ,ימואל חוטיבל דסומה לש ףותישב
.םינמיסה תפשל םגרותיו ךסמ יבג לע בתכב עיפוי (רשומו) רמאנה לכו
.םייתפש תאירק םשל רבודה ינפ םוליצ ךסמ יבג לע ןרקוי ,ןכ ומכ
.תונהלו עוריאב קלח תחקל לכונ ונלוכש ידכ לכה
.דחוימ ברעב ונמע םילבמ םירבחו םכתחפשמ ינב םע םכתוארל חמשנ
."לוקב" ןוגראל המורת ,םדאל 30 ₪ :סיטרכ ריחמ
ופי-ביבא-לת תייריע תצעומ עויסב ברעה


ביבא לת 76 ןולא לאגי
03-6241168 ןופלט
03-6243395 סקפ
info@bekol.org