העימש ידבכל שיגנ ,ופי-א"תב יתליהק ןסוח עובש
!םישריחו
.2002 רבמבונב 17-21 םיכיראתה ןיב ופי-א"תב םייקתי יתליהק ןסוח עובש
החפשמהו טרפה תודדומתה תא רפשלו קזחל ןתרטמש ,תואנדס הנמייקתת ןסוח עובש תרגסמב
.םוריח תעשב
חותיפל 'חיה ,ל"טרמ ,ופי-א"ת תייריע לש ףתושמ טקיורפ וניה ,יתליהק ןסוח עובש תינכת
.סירה-ןהכ ש"ע ינומה ןוסאו המוארטל ןסוח זכרמו יתליהק

ידבכל השיגנ היהת (א"ת 6 םימיה תשש 'חר) רזעילא-הוונ יתליהק זכרמב תמייקתמה תוליעפה
.(םינמיסה תפשל םוגרת) םישריחו (ךסמ יבג לע לולמת) העימש

:הז עובשב תויוליעפה ןלהל

ח"פוק תוליעפ :16-18 תועשה ןיב ,17/11 ,ןושאר םוי
םוריח תעשב םידליה תלעפה ,18-21 תועשה ןיבו
יתחפשמ ןסוח ,18-21 תועשה ןיב ,18/11 ,ינש םוי
(יתליהקה זכרמב שארמ םשריהל שי) האייחה סרוק ,17-21 תועשה ןיב ,19/11 ,ישילש םוי
םוריחל הליהקהו תיבה תנכה ,18-21 תועשה ןיב ,20/11 ,יעיבר םוי
ח"פוק תוליעפ ,16-18 תועשה ןיב ,21/11 ,ישימח םוי
.ץחל יבצמב תודדומתה ,18-21 תועשה ןיבו

.םינמיסה תפשל םוגרתו לולמתב תוולמ ,רומאכ ,תויוליעפה לכ
.ופי-א"ת יבשותל תוחותפ תויוליעפה


:תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפו תולאשל
03-5218132:ןופלט
03-5216418:סקפ

.תויוליעפה תשגנהב עייסמ ,העימש ידבכ ןוגרא - לוקב

.ביבא לת תייריע םעטמ העדוה