רולקלופה רקחל יאטיסרבינוא-ןיב סנכ
:בל ומיש

תיב ,תירבעה הטיסרבינואב רולקלופ סנכ םייקתי ,2003 יאמ שדוחל 11-12 םיכיראתב
.םילשוריב םיפוצה רה ,ףרודסריאמ

."לארשיב םישרחה תליהקב רופיסה" לע הבצע הדוהי רמ לש ותאצרה םייקתת סנכה תרגסמב
םודיקל ןוכמה םעטמ םירופיס ירפסמל הנדסה עקר לע תאז) םינמיסה תפשו ןמגרותמה ,רפסמה
.(םיסנתמה תרבחו טניו'גה שרחה

.םינמיסה תפשב םוגרתב הוולת האצרהה
.14.30 העשב 12.5.03 ךיראתב ,סנכה לש ישילשה בשומה תרגסמב םייקתת האצרהה