העימשה דבכו שרחה טנדוטסה םוי
םישרחתמו העימש ידבכ ןוגרא -לוקבו לארשיב שרחה םודיקל ןוכמה
:םינימזמ

העימשה דבכו שרחה טנדוטסה םוי

4.10.2002
ג"סשת ירשתב ח"כ

: תינכתב
9:00-9:30
הקיסיפ ןיינב – "בל" םוירוטידוא – המשרהו תוסנכתה
9:30 - 10:30
החיתפה סכט
תוכרב
לזייו היצמא ר"ד ,דסחב אלו תוכזב - בוליש : האצרה
תונייטצה יסרפ תקולח

11:00 - 14:00
גנינפה
םינמיס תפשב םירופיס ירפסמ להוא *
יעוצקמ ירגתא טרופס *
םהיתויווחמ םירפסמ םיטנדוטס - "קראפ דייה" *
םירחבנ םיטרס לש ילוקרוא עפומ *
"הזילעה הרובחה" - םישרח ןורטאית *
םישנא ידי השעמ רכממ ינכודו הריצי תניפ ,תוישיא תומזי *
העימש ידבכו םישרח
םייביטנרטלא םילופיט תניפ *

,םינמיס תפשל םוגרתב םויה יאב לכ תבוטל שגנוי טנדוטסה םוי
.F.M תכרעמו םודא ארפניא תכרעמו ,לולמת

.ב"להמ תרבח תמורתב השגנהו הרבגה דויצ

םניח - רגוח תדועת םע וא םידמב םילייחל הסינכה
םניח - ףקותב טנדוטס סיטרכ ילעבל
ח"ש 15 - הליהקה ירבחו םיחרואל

םולשתב הירטפק דומעת םכתושרל

(הרבחה יעדמ ןוינח) סירק ףסוי - 5 רעשמ עוריאל תישאר הסינכ
ץוח ידומיל ןוינח 14 רעשב - תלזומ היינח תונחל ןתינ
27 :א"ת תיזכרמ הנחתמ "ןד" סובוטוא יווק
13, 24 :תילמרכ ףוסמ
7 :ןולוח ןוספלוו ח"יב