םינמיסב ילא רבד

3.4.2000 "תונורחא תועידי"ב םסרופ

תפש תא ,רבדמ אל דועש ,םקונית תא דמלל םירוהל העיצמ השדח הטיש
.םינמיסה
, םתוא םיניבמ אלש לוכסתה םהמ ךסחיי יכ םירשואמ ויהי תוקוניתה"
"רתוי רהמ וחתפתיו

"םייט"

השדח הארוה תטיש .ןמסל ותוא ודמל ?רבדמ אל דוע םכלש קוניתה
,םינמיסה תפש תא םישדוח הנומש ליגמ לחה ,תוקונית דמלל הצילממ
הביבסלו םהירוהל רדשל ולכוי רבדל םיעדוי םרטש תוקוניתש ךכ
.םישח םהש תושגרו תונויער
השדח הטיש חתיפ ,דליה תוחתפתהל יאקירמא החמומ ,היסרג ףזו'ג
החנהה תדמוע הטישה סיסבב .םינמיסה תפש תא תוקונית דמלל
תויונמוימה תא וחתיפש ינפל הברה םהידי תועונתב םיטלוש תוקוניתש
.רובידל תושורדה
ולדגי םינמיסה תפש תא ודמליש םיעמוש תוקונית ,היסרג תנעטל
םישחש לוכסתה םהמ ענמיי ירהש ,רתוי םיאירבו םיחמש םידלי תויהל
.םישיגרמ םה המ םיניבמ אל םתוא םיבבוסהש ךכמ תוקונית
תפש תא םידמולש םיעמוש תוקוניתש וחיכוה רבכ םירקחמ ,ףסונב
הליחזהש יפכ קוידב ,עצוממהמ םדקומ ליגב רבדל םידמול ,םינמיסה
תוקונית תדדועמ םינמיסה תפש ךכ ,תכלל דומלל תוקונית הצירממ
.רובידה תועצמאב רשקתלו םיילאברו םירושיכ חתפל
חתיפ ,ןורחאה ויתסב ב"הראב םסרופ 'ךקוניתל ןמס' ורפסש ,היסרג
םירבח גוז לש עמושה םקונית לש ותומדקתהל דע היהש ירחא ותטיש תא
םינמיסה תפש תועצמאב חילצה םישדוחה תרשע ןב קוניתה .םישריח
ינא" ,"בער ינא" ומכ םירורב םירסמ םהל רדשל וירוה ותוא ודמילש
."םיינזואה יל תובאוכ" ףאו "אמצ
תולוקו םינמיס שרפלו תוהזל םיעדוי םירוהש הדבועה תורמל
אוה יכ ,ףידע םינמיסה תפש דומילש רובס היסרג ,םהידלי םיעימשמש
תפש ,ונל תונעל םוקמב" .הביבסה םע תרושקת םוזיל תוטועפ דדועמ
המ ונל תוארהלו םמלוע לא ונתוא ןימזהל תוקוניתל תרשפאמ םינמיסה
.ריבסמ אוה ,"םישיגרמ םה
ריווא תלייד ,ןוד ןיוולוא .הינטירבל ןמזמ אל העיגמ השדחה הטישה
השיש ירחא .םישדוח 16 ןב ,ק'ג הנב םע התוא התסינ ,ןודנולמ
ק'ג" .הנבב ולחש םייונישב השיגרה ,הטישה םושיי לש דבלב תועובש
,'לכוא' איה דמלש הנושארה הלימה" ,הרפיס ,"רדהנ הז םע רדתסמ
םינמיס ונאצמה ףאו .תעכ םילימ הנומשכ ריכמ אוה .'סוטמ' היינשהו
ידי לע החיש םוזיל תלוכיהמ הצורמ אוה המכ האור ינא .ונלשמ
."םינמיסב שומישףועמ תכרעמל הרזח