םיבישקמ םלוכשכ

22-3-2000 ,תכרעמל םיבתכמ ,"ץראה"ב םסרופ

תושדחב תופצל דחי םיסנכתמ תיבה ינב לכ רשאכ ,ברע תעשב
לארשיב העימש ידבכו םישריח ןוילימ עברכ דועו ינא ,היזיוולטה
תונומתה תולוק תא עומשל םילוכי ונניא .וניתוחפשממ באכב םיקתנתמ
.היזיוולטה ךסממ
יווילב רדושמ (דבלב תוקד שולשכ) היזיוולטב תושדחה ריצקת היה ול
.םיניינעב תויהל םילוכי ונייה ונחנא םג ,ךסמ תויבותכ
(!) שיא ןוילימ עברכ לש תפסות ןובשחב ואיבה :תוטלחהה ילבקמלו
.הזכ רודישב גניטיירל

ירזוע תיור
העימש ייוקל םיטנדוטסו םיריעצ םיאמדקא םורופ ר"ויףועמ תכרעמל הרזח