הבושת ידבכ
שי ?ןופלטב םוקמב סקפב שמתשהל ץלאנ העימש דבכ םדאש הרוק המ
:העתפהה .רוחיאב םינועש שיו תונעל םיחרוט אלש תורבחו תודסומ
רהמ םינוע םיבוטו םיבר

ןיקלנ תניר תאמ
2.4.2000 "בירעמ"ב םסרופ

םינוע םלוכ אל יכ רישיה וקל בתכ ,העימש דבכ ,ןרטש לאירוא
הילימיסקפה" .ןופלטב ויניינע תא רדסל לוכי אל אוה .ולש םיסקפל
ררבל הסנמ ינאשכ לבא" ,רפסמ אוה ,"ירובע האמה תאצמה איה
אל םיבר םינוגראו תורבח ,תונובשח ומכ ,סקפב םילאיווירט םיניינע
."השולש םיימוי ירחא םג םינוע
םאובב תלברוסמ היטרקורויב םע םידדומתמ ,ררבתמ ,העימשה ידבכ
הדירוה יארשאה סיטרכ תרבח .סקפב ירוביצ ףוג םע גולאיד להנל
,עמוש םדאל דוגינב ?ריבס יתלב הארנ קנבב סונימה ?ידמ לודג םוכס
ידבכ ,ןוכנ .םינוע דימת אל סקפל ,ןופלטב תוינש ךות הבושת לבקמש
שוחל םיצור םה ךא ,םידידיב וא החפשמ ינבב רזעיהל םילוכי העימשה
.םירחא לש םהידסחל םינותנ תויהל אלו םייאמצע
םיפוג םיסחייתמ דציכ הקידב רישיה וקה ךרע םינורחאה תועובשב
תויהל הרומא התיה הקידבה .העימש דבכמ לבקתמה ףוחד סקפל םינוש
תדבכ השא ,תירוד םשב וניהדזה ,יטרדנטס אלו שאונ סקפ ונחלש :הלק
היעב חולשל ימל (םיימוי דוע אל) תופיחדב ררבל תשקבמה העימשה
לכב רוביצה תונפל הקלחמל ונחלש סקפה תא ,הזמ ץוחו .תמיוסמ
.(התוא עדוי העימש דבכ לכ אלש) תקייודמה תבותכה איהש ,ןוגריא
תוריהמב ונילא ורזח םיבר .תועיתפמ ויה ,ןייצל שי ,תואצותה
לבא ,תוינוקל םנמא ויה תובושתהמ קלח .תונפל ןאל ונל וריבסהו
,העש ךות הנעמ םגש רוכזל יאדכ .ונבילל ועגנו תויטפמא ויה תורחא
שמתשמש םדא לבקמש סחיל ההז וניא ,בשחתמו ליעיל בשחנ הז וליפאו
.דימ הנענו ןופלטב

:תואצותה

יעקרקמ להנימ ,הלשממה שאר תכשל :העש יצח ךות ונע ,םינייטצמה ·
רוביצה תוינפ תניצק ,("ךתיינפב לפטל חמשנ" :דרשמה גיצנ) לארשי
תא ונלביק") עיקרא ,תסנכה לש רוביצה תוינפל הדעווה ,ל"הצ לש
חמשנ) םראפ רפוס ,ןושארה ימואלניבה קנבה ,("הדותב ךלש סקפה
,("תע לכב רוזעל חמשנ") תיללכ םילוח תפוק ,("היעב לכב רוזעל
ףא רוביצה תונולתל הדיחיה ןיצק) לארשי תרטשמ ,יבכמ םילוח תפוק
,(ונמשב רשקתי והשימש הרקמל ,ולש רישיה ןופלטה רפסמ תא ףיסוה
בהז יווק ,(תיתפמאה הרבחה תגיצנ הפיסוה ,"הכחמ ינא") אפלא הזיו
,ןופאלפ ,(!!!תיקוויש הלועפכ ךויש ספוט ףרצל םיבייח םתייה אל)
דרשמו ראודה תושר ,ימואל קנב ,ימואל חוטיב ,רודישה תושר
.הרובחתה

תבכר ,א"ת תייריע ינוריע דקומ ,דגא :העש ךות ונע ,םיריהמה ·
.םוקלסו לארשי

."רוזעל תוסנל חמשא) הביבסה תוכיאל דרשמה :םוי ותואב ובישה ·
,(יצחו םייתעש) סרפסקא ןקירמא ,תימואל םילוח תפוק ,(םייתעשכ
ל.א.כ הזיו ,(תועש 5) ימואלניב קזב ,(תועש שולש) למשח תרבח
.(תועש 6 ,"ךל רוזעל חמשנ")

תכשל ,("ךממ עומשל חמשא") םינפה דרשמ ,קרב תרבח :תרחמל ובישה ·
וינ ,לע לא ,הנידמה רקבמ רוביצה תונולת תוביצנ ,הנידמה אישנ
.תואירבה דרשמו סרנייד ,םראפ

קנבו טנוקסיד קנב ,תדחואמ םילוח תפוק :בר רוחיאב ובישה ·
.(םימי השיש) טרכארשי ,(םיימוי) םילעופה

:ינש ןויסנ .ופיד סיפוא ,ךוניחה דרשמ ,'גנרוא תרבח :םימלעתמה ·
תרבח לש סקפל .(יצחו העש) ופיד סיפוא ,(העש עבר) ךוניחה דרשמ
רחאל םלוא ,עיגי אלש ונבשח רבכ ,םיבר םימי ונתמה 'גנרוא
לע תולצנתה לכ אלל ,םייח ןמיס הרבחהמ לבקתה ,םימי (!)העשת
.תומלעתה וז ונתניחבמ .ברה רוחיאה

םידמוע םה ןכיה וקדבי םא םירחאו הלא םיפוג ושעי בוט ,םוכיסל
.תבשק ןזואמ רתוי תצקל םיתעל קוקזש ימ שיש ומינפיוףועמ תכרעמל הרזח