שמות וכתובות של שרתים חשובים


שרתי DNS של נטויז'ן:
194.90.1.5 ראשי
199.203.1.20 משני

שרת דואר נכנס:
mail.netvision.net.il
שרת דואר יוצא:
mailgw.netvision.net.il

שרת קבוצות דיון:
news.netvision.net.il

שרת FTP של נטויז'ן:
ftp.netvision.net.il

שרתי Proxy של נטויז'ן:
proxyXX.netvision.net.il
port: 8080
יש להחליף את ה-XX באזור החיוג שלך (08,03 וכו')

אתר הבית של נוטיז'ן:
http://www.netvision.net.il

הלקוחות של נטויז'ן:http://www.netvision.net.il/services
אתר שירות

הוראות התקנה ל-Microsoft Outlook Express


1. אנא הפעל את התוכנה.
בתפריט הראשי, לחץ על "כלים" -> "חשבונות" ובחר בחוצץ "דואר".
2.
והחוצץ ריק או חשבון הדואר של נטוויז'ן אינו מופיע ברשימה, לחץ
3.במידה
על הכפתור "הוסף" -> "דואר".
"אשף ההתקשרות לאינטרנט" ייפתח מיד.
את שמך הפרטי ואת שם המשפחה בשדה "שם תצוגה". השם שתקליד יופיע
4. הקלד
בהודעות דואר אשר תשלח (את הנתון הזה כמו שאר הנתונים ניתן
בשדה "מאת"
יהיה לשנות בכל עת).
לרשום את שמך באנגלית בשל אי-התאימות בין תקנים שונים של
אנו ממליצים
ברשת. דבר, היכול לגרום מאוחר יותר לתצוגה משובשת של שמך.
עברית
את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לדוגמא, אם שם משתמש שלך הוא
5. הקלד
כתובת הדואר האלקטרוני שלך היא support@netvision.net.il. לחץ
support,
על "הבא".
6. וודא כי האפשרות "שרת הדואר הנכנס הוא POP3" מסומנת.
באותיות קטנות את mail.netvision.net.il בשדה "שרת דואר נכנס".
הקלד
mailgw.netvision.net.il בשדה "שרת דואר יוצא". לחץ על "הבא".
הקלד את
האפשרות הראשונה ("הכנס באמצעות:") מסומנת והקלד את שם המשתמש
7. וודא כי
ואת סיסמתך במקומות המיועדים לכך.
ידידותי כלשהו לחשבון דואר אלקטרוני זה. ניתן להשאיר את ברירת
8. בחר שם
המחדל של התוכנה mail.netvision.net.il ולחץ על "הבא".
9. בחר באפשרות "צור קשר באמצעות קו הטלפון" ולחץ על "הבא".
10. בחר את המודם שבעזרתו הנך מתחבר לאינטרנט ולחץ על "הבא".
בהתקשרות קיימת" (אלא אם כן ברצונך ליצור התקשרות חדשה),
11. בחר ב"השתמש
בהתקשרות בה הנך מעוניין להשתמש לצורך שליחת/קבלת דואר ולחץ על
ובחר
"הבא".
12. לחץ על "סיום" ו"סגור". כעת הנך מוכן לשליחה וקבלת דואר.


התחברות ל-NetVision דרך Windows98


WINDOWS 98 מכילה את פרוטוקול ה-TCP/IP ואפשרות גישה לאינטרנט,
מערכת
אשר נתמכים
של מערכת ההפעלה. לשם התקנת החיבור תזדקק לתקליטור (CD-ROM) של
מלב ליבה
חלונות 98 (לצורך ההתקנה).
כבר מחובר, או שהיה מחובר בעבר לאינטרנט, אנא עבור לנספח
*במידה ומחשבך
בסוף המסמך. אם זו הפעם הראשונה שאתה מתחבר לאינטרנט, אנא המשך
אשר
לקרוא.
מחובר לרשת מקומית (LAN), אנא היוועץ במנהל הרשת בטרם תבצע
*במידה ומחשבך
שינוי כלשהו בהגדרות.

את החייגן להתחברות לנטוויז'ן בחלונות 98 בדרך הקלה ביותר על
תוכל להתקין
"אשף ההתקשרות לאינטרנט". אשף זה ייפתח באופן אוטומטי בפתיחה
ידי הרצת
של תוכנת הגלישה Microsoft Internet Explorer 4 (תוכל לזהות את
ראשונה
על ידי צלמית בצורה של כדור הארץ, המופיעה על שולחן העבודה).
התוכנה
לא הפעם הראשונה שאתה מפעיל את ה- Internet Explorer, והאשף לא
במידה וזו
נפתח באופן אוטומטי, תוכל להריצו בצורה הבאה:
חשבון אינטרנט קיים דרך קו הטלפון שלי או "אשף ההתקשרות".
* בחר באפשרות השניה ("ברשותי
דרך רשת תקשורת מקומית LAN") ולחץ על כפתור "הבא".
באפשרות הראשונה ("בחר באפשרות זו אם אתה מקבל גישה לאינטרנט
* בחר
שירותי אינטרנט או באמצעות רשת תקשורת מקומית LAN") ולחץ על
באמצעות ספק
"הבא".
* בחר ב"התקשר באמצעות קו הטלפון שלי" ולחץ על "הבא".
לצורך ההתקשרות לאינטרנט מתוך הרשימה. אם טרם הותקן מודם,
* בחר במודם
המערכת תציג חלון לאיתור אוטומטי של המודם.
בחר ב"צור התקשרות חיוג חדשה" ולחץ על כפתור "הבא".
במשבצת "מספר הטלפון" את מספר הטלפון לגישה אל נטוויז'ן באזור
* הקלד
הקלד את אזור החיוג שלך במשבצת המתאימה ובחר את ישראל מתוך
החיוג שלך.
המדינות. וודא שאפשרות "חייג תוך שימוש באזור החיוג ובקידומת
רשימת
המדינה" לא מסומנת. לחץ על "הבא".
המתאימים את שם המשתמש ואת הסיסמא אשר קיבלת מנטוויז'ן.
* הקלד במקומות

עליך להקליד את שם המשתמש שלך באותיות קטנות ובאנגלית (על מנת
שים לב !
למצב הקלדה של אנגלית, לחץ על הכפתורים Ctrl + Shift השמאליים
לעבור
במקלדת).
מקליד את סיסמתך, הקפד על הבחנה בין אותיות גדולות לבין אותיות
כאשר אתה
קטנות.

* בחר באפשרות הראשונה ("כן") ולחץ על "הבא".
* בחר ב- "PPP (Point to point protocol)" ולחץ על "הבא".
ב- "איני צריך להקליד דבר בעת ביצוע הכניסה" ולחץ על "הבא".
* בחר
ב"ספק שירותי האינטרנט מקצה לי כתובת באופן אוטומטי" ולחץ על
* בחר
"הבא".
באפשרות השניה ("השתמש תמיד בכתובת הבאה:") הקלד את 194.90.1.5
* בחר
"DNS בשדה "שרת
הקלד את 199.203.1.20 בשדה "שרת DNS חלופי".
התקשרות" הקלד: "נטוויז'ן" (או כל שם אחר שאתה מעוניין לבחור
* בשדה "שם
בו עבור ההתחברות שייצרת). לחץ על "הבא".


והנך מעוניין להשתמש בדואר אלקטרוני (תוכנת Outlook Express
* כעת, במידה
בחר באפשרות "כן" ולחץ על "הבא". אחרת בחר באפשרות השניה
Microsoft),
("לא") ולחץ על "הבא".
חשבון דואר אינטרנט חדש" אם עדיין לא הגדרת שום חשבון דואר
* בחר ב- "צור
באפשרות השניה - "השתמש בחשבון דואר אינטרנט קיים") ולחץ על
(אחרת בחר
"הבא".
את שמך הפרטי ואת שם המשפחה שלך בשדה "שם תצוגה". השם שתקליד
* הקלד
"מאת" בהודעות אשר תשלח (את הנתון הזה, כמו את שאר הנתונים
יופיע בשדה
ניתן יהיה לשנות בכל עת).
לכתוב את שמך באנגלית בשל אי-התאימות בין תקנים שונים של
אנו ממליצים
האינטרנט, דבר שיכול לגרום מאוחר יותר לתצוגה משובשת של שמך.
עברית ברשת
כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לדוגמא, אם שם משתמש שלך support,
* הקלד את
האלקטרוני שלך היא support@netvision.net.il. לחץ על "הבא".
כתובת הדואר
* וודא כי "שרת הדואר הנכנס" הוא POP3 והקלד באותיות קטנות את
mail.netvision.net.il בשדה "שרת דואר נכנס". הקלד את
mailgw.netvision.net.il בשדה "שרת דואר יוצא". לחץ על "הבא".
האפשרות ראשונה ("היכנס באמצעות:") מסומנת והקלד את שם המשתמש
* וודא כי
ואת סיסמתך במקומות המיועדים לכך.

תצוגה לחשבון דואר אלקטרוני זה. ניתן להשאיר את ברירת המחדל של
* בחר שם
התוכנה (mail.netvision.net.il) ולחץ על "הבא".

ואתה מעוניין להגדיר חשבון קבוצות דיון בחר ב"כן" (אחרת בחר
* במידה
ב"לא").
חשבון חדש לקבוצות דיון באינטרנט" אם עדיין לא הגדרת חשבון
* בחר ב"צור
כזה.
בחר באפשרות השניה "השתמש בחשבון קיים לקבוצות דיון באינטרנט")
(אחרת
ולחץ על "הבא".
שמך הפרטי ושם המשפחה בשדה "שם תצוגה". השם שתקליד יופיע בשדה
* הקלד את
"מאת" בהודעות אשר תשלח. לחץ על "הבא".
* הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולחץ על "הבא".
את news.netvision.net.il בשדה "שרת קבוצות דיון". וודא כי
* הקלד
קבוצות הדיון שלי מחייב אותי לבצע כניסה" לא מסומנת. לחץ על
האפשרות "שרת
"הבא".
* בחר שם תצוגה כלשהו לחשבון קבוצות דיון זה ולחץ על "הבא".
"לא" על השאלה האם ברצונך להגדיר את חשבון שירות מדריך כתובות
* ענה:
האינטרנט שלך?", ולחץ על "הבא".
* לחץ על סיום.

הפעל מחדש את המחשב במידה ותתבקש לעשות זאת.

במחשב שלך התחברות לנטוויז'ן. על מנת להתחבר לנטוויז'ן היכנס
כעת מוגדרת
שלי" -> "חיוג לרשת" ולחץ פעמיים על הצלמית "נטוויז'ן", לחץ על
ל"המחשב
"צור קשר".
שלך יחייג ויתחבר לשרת של נטוויז'ן. בסיום תהליך החיבור בין
המודם
"רעשים" כמו בפקס) תוצג ההודעה: "מוודא את שמו וסיסמתו של
המודמים (ישמעו
שהושלם החיבור יפתח חלון: "ההתקשרות נוצרה". סמן את התיבה:
המשתמש." ברגע
תיבת דו שיח זו בעתיד" ולחץ על "סגור". כעת ניתן להפעיל את
"אל תציג
הנך מעוניין להשתמש (תוכנת גלישה, דואר אלקטרוני, IRC וכו').
התוכנה בה
עליך ללחוץ פעמיים על הצלמית של שני המחשבים, אשר נמצאת
על מנת להתנתק,
שמאל למטה (על יד השעון). בחלון שנפתח יש ללחוץ על "התנתק".
על המסך, בצד




הגדרות עבור מחשבים שמחוברים / היו מחוברים בעבר לאינטרנט:
נספח - עדכון

* היכנס ל- "התחל" -> "הגדרות" -> לוח הבקרה -> "רשת".
* ודא כי מותקנים רכיבי הרשת הבאים:
Dial-Up Adapter
TCP/IP
Microsoft Family Logon

"השג כתובת IP באופן "מאפיינים", הקש "אישור" בחלון שקיבלת.
* כעת בחר בחוצץ "כתובת IP". ודא שנבחרה האפשרות
אוטומטי".
"תצורת DNS". ודא שנבחרה האפשרות "הפוך את DNS ללא זמין".
* בחר בחוצץ
"תצורת WINS". ודא שנבחרה האפשרות "הפוך את פעולת WINS ללא
* בחר בחוצץ
זמינה".
אישור, והמתן להוראות שינתנו לך על ידי המחשב. יתכן כי תידרש
* לחץ על
.98 לאתחל את המחשב או להכניס את דיסק ההתקנה של חלונות
להיכנס ל- "המחשב שלי" -> "חיוג לרשת" לחץ פעמיים על צלמית
* כעת עליך
"יצירת התקשרות חדשה".
בה מופיע "ההתקשרות שלי" הקלד "נטוויז'ן" או כל שם אחר שתבחר
* בשורה
עבור ההתקשרות.
"בחר התקן" ודא כי נבחר המודם שלך. במידה ולא, בחר אותו מן
* בשורה
הרשימה, ולחץ על "הבא".
שנפתח כעת, רשום את אזור החיוג שלך בשדה "אזור חיוג" . בשדה
* בחלון
רשום את מספר הטלפון לגישה אל נטוויז'ן באזור החיוג שלך.
"מספר הטלפון"
כי קידומת המדינה המופיעה הינה "ישראל (972)". לחץ על "הבא".
ודא
* בחלון הבא, לחץ על "סיום".
נוצרה צלמית חדשה בשם שבחרת. לחץ עליה עם הלחצן הימני של העכבר
* כעת,
ובחר ב"מאפיינים".
היכנס לחוצץ "סוגי שרתים". וודא שרק האפשרות "TCP/IP" מסומנת ב
V *
על הלחצן "הגדרות TCP/IP". ודא שנבחרה האפשרות "כתובת IP שהשרת
* לחץ
מקצה".
* סמן את האפשרות "ציין כתובות שרת שמות".
* רשום את 194.90.1.5 בשדה "DNS ראשי"
רשום את 199.203.1.20 בשדה "DNS משני"
על אישור לסגירת החלון הנוכחי, ולחץ שוב על אישור לסגירת החלון
* לחץ
הבא.

במחשב שלך התחברות לנטוויז'ן. על מנת להתחבר לנטוויז'ן לחץ
כעת מוגדרת
על צלמית "נטוויז'ן" או שם אחר שבחרת, ולחץ על "צור קשר".
פעמיים
שלך יחייג ויתחבר לשרת של נטוויז'ן. בסיום תהליך החיבור בין
המודם
"רעשים" כמו בפקס) תוצג ההודעה: "מוודא את שמו וסיסמתו של
המודמים (ישמעו
המשתמש."
החיבור, חלון זה ימוזער אוטומטית. כעת ניתן להפעיל את התוכנה
ברגע שהושלם
הנך מעוניין להשתמש (תוכנת גלישה, דואר אלקטרוני, IRC וכו').
בה
עליך ללחוץ פעמיים על הצלמית של שני המחשבים, אשר נמצאת
על מנת להתנתק,
שמאל למטה (על יד השעון). בחלון שנפתח יש ללחוץ על "התנתק".
על המסך, בצד


הוראות התקנה לדואר ב Netscape Communicator 4.X


1.אנא הפעל את התוכנה
2.בתפריט Preferences <- Edit לחץ על סימן ה'+' ליד הקטגוריה
Mail&Newsgroups בצידו השמאלי של המסך.
ב-Mail Servers ותלחץ על הכפתור Edit (בצידו הימני של המסך).
3. כעת בחר
בשדה Server Name רשום mail.netvision.net.il באותיות קטנות.
4.
בשדה Server Type. בשדה Username רשום באותיות קטנות את
5. בחר ב"POP3"
שם המשתמש שלך בנטויז'ן.
בריבוע Remember Password במידה ואתה מעוניין שסיסמתך תשמר.
6. סמן 'V'
7.לחץ על "אישור"
server (SMTP) Outgoing Mail רשום mailgw.netvision.net.il
8. בשדה
באותיות קטנות.
9. את השדה Outgoing mail server username יש להשאיר ריק
10. וודא כי מסומנת האפשרות "Never" תחת
Use SSL or TLS for outgoing messages
11. כעת בחר בIdentity ורשום את שמך המלא בשדה
השם שתקליד, יופיע בשדה "מאת" בהודעות הדואר היוצאות. (את
Your Name.
הנתון הזה, כמו את שאר הנתונים, ניתן יהיה לשנות בכל עת).
לכתוב את שמך באנגלית בשל אי-התאימות בין תקנים שונים של
אנו ממליצים
ברשת. דבר, היכול לגרום מאוחר יותר לתצוגה משובשת של שמך.
עברית
12.הקלד את כתובת דואר האלקטרוני שלך בשדה
address. לדוגמא, אם שם משתמש שלך הוא support, כתובת הדואר
Email
support@netvision.net.il האלקטרוני שלך היא
13.לחץ על "אישור".

כעת אתה מוכן לשליחה ולקבלת דואר.


הוראות התקנה לMicrosoft Outlook


1.אנא הפעל את התוכנה.
Properties <-- Internet Mail <-- Services <-- Tools (במידה
2.לחץ על
Mail" אינו מופיע, לחץ על "Add",בחר ב"Internet Mail" ולחץ
ו-"Internet
על "אישור").
את שמך המלא בשדה Full Name. השם שתקליד, יופיע בשדה "מאת"
3.רשום
הדואר היוצאות. (את הנתון הזה, כמו את שאר הנתונים, ניתן יהיה
בהודעות
לשנות בכל עת).
לכתוב את שמך באנגלית בשל אי-התאימות בין תקנים שונים של
אנו ממליצים
ברשת. דבר, היכול לגרום מאוחר יותר לתצוגה משובשת של שמך.
עברית
כתובת דואר האלקטרוני שלך בשדה E-mail address. לדוגמא, אם שם
4.הקלד את
משתמש שלך הוא support, כתובת הדואר האלקטרוני שלך היא
support@netvision.net.il
בשדה Internet Mail server רשום mail.netvision.net.il באותיות
5.
קטנות.
הקלד את שם המשתמש ואת סיסמתך במקומות המיועדים לכך.


שים לב !

להקליד את שם המשתמש באותיות קטנות באנגלית (על מנת לעבור למצב
עליך
אנגלי, לחץ על הכפתורים SHIFT +CTRL השמאליים במקלדת).
כאשר אתה מקליד את סיסמתך, הקפד על אותיות גדולות וקטנות.

6.לחץ על Options Advanced ורשום mailgw.netvision.net.il בשדה

"Forward all outbound mail to the following mail server "
Connection וסמן את האפשרות "Connect using a modem". בחר
בחר בחוצץ
ההתקשרות בה אתה משתמש על מנת להתחבר לנטויז'ן ולחץ על הכפתור
את
מלא את שם המשתמש ואת הסיסמא שלך במקומות המיועדים לכך ולחץ
"Login As".
פעמיים על "אישור".
Delivery. וודא כי "Internet mail" הוא הראשון ברשימה. אם
7.בחר בחוצץ
הראשון, האר אותו עם העכבר ולחץ על החץ, המצביע כלפי מעלה, כך
איננו
ש"Internet mail" יעלה לראש הרשימה.
והפעל מחדש את Microsoft Outlook (אין צורך להפעיל מחדש
8.לחץ על "אישור"
את המחשב).

כעת אתה מוכן לשליחה ולקבלת דואר.





ףועמ תכרעמל הרזח