14/09/03 - 20/09/03 יעובש םירודיש חול
1 ץורע
2003 רבמטפסב 14 ,לולאב ז"י (38) ןושאר םוי
(תיכוניחה היזיוולטה) "שדח ברע"- 16:59
"טבמ" ןפלואמ תושדח ינוכדע םע
"תושדח קזבמ" - 18:00
"תושדח קזבמ" - 19:00
תבשמ רזוח רודיש -"סובולג" - 00:15

2003 רבמטפסב 15 ,לולאב ח"י (38) ינש םוי
(תיכוניחה היזיוולטה) "שדח ברע" -16:59
"טבמ" ןפלואמ תושדח ינוכדע םע
"תושדח קזבמ" -18:00
לש םיינוגברה הינפ תא תנחובה תוברת תינכת -"ךל יתארק" - 18:30
,םירצוי ,םירפוס לש םתריציו םהיניעל דעבמ תילארשיה הרבחה
.ץראב הריציהו חורה ישנאו תועד יגוה ,םינמא
"תושדח קזבמ"- 19:00

2003 רבמטפסב 16 ,לולאב ט"י (38) ישילש םוי
(תיכוניחה היזיוולטה) "שדח ברע"- 16:59
"טבמ" ןפלואמ תושדח ינוכדע םע
"תושדח קזבמ" 18:00
םלועב תינכדעה הקיסומה תנצס תא תרקוסה תינכת -"פופ טאד"-18:30
ינמא םע תונויארו םיפילק תינכתב .ץראב ןונגסו תוברת יעוריא ןכו
,םוליצה רתא ןיב תבלשמ היצפסנוקה רשאו ,הינווג לכ לע תוברת
.הקיסומהו תונויארה
"תושדח קזבמ"-19:00

2003 רבמטפסב 17 ,לולאב 'כ (38) יעיבר םוי
(תיכוניחה היזיוולטה) "שדח ברע"-16:59
"טבמ" ןפלואמ תושדח ינוכדע םע
"תושדח קזבמ"- 18:00
(?) (ינש רודיש) "ליח תשא ליגיבא" - 18:30
"תושדח קזבמ" - 19:00
הקיא ברה רייצה תא שגופ יאניג באוי – "חורב תעגל"-23:00
תונשב תיביבא-לתה המהובה םע םיעורפה וימיב רכזנ ילארשי .ילארשי
אוה .רהוז ירוא וסיג םע ויסחי .הבושתב ותרזח ךילהת ,םישישה
.םילשוריב םיקהש הנושארה תידרחה הירלגב תינכתה תווצ םע רקבמ

2003 רבמטפסב 18 לולאב א"כ (38) ישימח םוי
"שדח ברע"- 16:59
"תושדח קזבמ"- 18:00
.םייהנמ הענו רצלמ םרוי תייחנהב תוברת תינכת -"ףדמה לע"- 18:30
םירפסה תא עובש לכב הגיצמ רשא חטשב תמלוצמ תיעובש הריקס
.םירפסה תויונחב םיפדמל ואציש םינורחאה
"תושדח קזבמ" - 19:00
םיגשומ לע השדח תיעובש הניפ – ?"גשומ ךל שי" - 19:25
."ךילשת" :םעפה – ואל ריאמ לארשי ברה םע תודהיב

2003 רבמטפסב 19 ,לולאב ב"כ (38) ישיש םוי
םיגשומ לע השדח תיעובש הניפ – "?גשומ ךל שי"- 15:25
."ךילשת" :םעפה – ואל ריאמ לארשי ברה םע תודהיב
םע ,"ךליו-םיבצינ" תשרפ ,עובשה תשרפ לע החיש -"תישארבמ"- 15:30
.טר יבא :החנמ .עובשה תדיחו ןולא יכדרמ ברה
"תושדח קזבמ"- 17:00

2003 רבמטפסב 20 ,לולאב ג"כ (38) תבש םוי
ומכ םינוש ץוח יניינעב תקסועה תינכת – "סובולג"- 10:00
םלועב םיאשונו םלועב תוריית ,ןורטאת ,הקיזומ ,תולכירדא ,תוברת
םוטציו דוד :החנמ .םייתושדח םיאשונו
"תושדח קזבמ"- 17:00
.לארשיב םיבושיי לש םרופיס -"ץראב ךלהתהו םוק"- - 17:55
"תושדח קזבמ" - 18:00
"תושדח קזבמ"- 19:00

2 ץורע
14/09/03 ןושאר םוי
:קרפ יפלא יסוי םע םירופיס ירפסמ לביטספ - 11:45‎
'ב- ןורטאית ירופיס 38

39 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 13:00‎
תוחונמ ימ לע בורל םילהנתמ םייחה וב בוחר לש ותוולש .המרד תרדס
וב בוחרב אקווד ףינס חותפל הטילחמ הלודג תוירציפ תשרשכ תרערעתמ
לש םירופיסב םיוולמ הנוכשב םייחה .הקיתו תיתנוכש הירציפ תלעופ
:םינקחש .תויוטבחתהו םיככת ,םיישק םג ,ןבומכו תודיגב ,תובהא
ימס ,זיזח ןורש ,הנדהוב ירימ ,יול הדוהי ,רטכר הנפד ,רנטד ןתנ
.םיבוטו םיבר דועו גטש ינד ,ןרוק היא ,ירוה

40 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 19:15‎

תרוסמו תד תוינכת - 2001 להקה לביטספ - 03:47‎
'א קלח - הנומתו לספ 19 :קרפ
םהיניבו םיפוג רפסמ י"ע םינגרואמה םיסנכ .תרוסמו תד תינכת
- תיסכודותרואה העונתה ,תיביטברסנוקה העונתה ,תיצוביקה העונתה
לעפא תמרב ומייקתה םיסנכה .תימרופרה העונתהו תימואל תינויצ
תדב תונוש תויגוס לע םינוידב תוקסוע תוינכתה .2001 תנשב
,םירוספורפ ,םינבר :םיפתתשמה ןיב .תילארשיה הרבחבו תידוהיה
ךוות ישנא דועו ןיד יכרוע ,םיגולואיכרא ,םיאנותיע ,םירוטקוד
.תילארשיה הרבחב

תרוסמו תד תוינכת - 2001 להקה לביטספ - 04:40‎
'ב קלח - הנומתו לספ 20 :קרפ

15/09/03 ינש םוי
ינפג םע עגר - 06:38‎

40 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 12:53‎

28 :קרפ .ילאכימ הקבר םע םיחמומה תיירלג - 15:00‎

41 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 19:15‎

31 :קרפ .ילאכימ הקבר - 02:43‎

16/09/03 ישילש םוי
111 :קרפ סאייס יסוי - 11:00‎

62 :קרפ ןייטשריופ פ"ע םלועה - 12:30‎

41 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 13:00‎

4 :קרפ "רביד והשימ" - 14:30‎
תורשכ
.יול יק'ג לש ותייחנהב "רביד והשימ" תינכתה לש השדח הנוע

לדנה תידוהי הנושאר האירקב - 17:30‎
םישדחה םירפסה תא תויתרבחו תויתוברת תויוזמ רקוסה ,םירפס ןיזגמ
. .לארשיב רואל םיאצויש

42 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 19:15‎

17/09/03 יעיבר םוי
:קרפ יפלא יסוי םע םירופיס ירפסמ לביטספ - 11:50‎
'א - םירגתאו תועסמ ירופיס 39

42 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 13:00‎
-

43 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 19:15‎

תולוק - השיאב לוק 20 :קרפ 2001 להקה לביטספ - 05:00‎
א קלח םישדח םיטסינמפ

18/09/03 ישימח םוי
ינפג םע עגר - 06:38‎

ךות תיוושכעה תילארשיה הרישה ךותמ םיעטק ןחוב ינפג יכדרמ ברה
תורתוכ יווילב (.ח.ש) .םייכ"נת-םיילבק םיאשונ םע דימתמ גולאיד
‎.תירבעב

4 :קרפ םוקל תבשל - 10:20‎
םיקינצוביק

43 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 13:00‎

29 :קרפ .ילאכימ הקבר םע םיחמומה תיירלג - 15:00‎
44 :קרפ הניפל רבעמ הבהא - 19:15‎

52 :קרפ .ןטייר תרפא םע רקובה - 01:10‎

34 :קרפ .ילאכימ הקבר - 02:17

19/09/03 ישיש םוי
ןווי םימעט - 10:00‎

םידלי לש הפצוח םירוה ןמז - 11:00‎

12 :קרפ ישנ חטש - 14:30‎

63 :קרפ ןייטשריופ פ"ע םלועה - 16:30‎

20/09/03 תבש
8 :קרפ י'צפידו י'צפיא - ‎
י'צפיד לש םיעוצעצה

10 :קרפ םיעטו םייח םישוע - 07:51‎

9 :קרפ ךפהמ - 08:40‎

םוקמ 9 :קרפ תוברת חפסנ - 12:31‎
רשק תיירואית לע תססבתמ תינכתה .ןופלא בד תייחנהב תוברת תינכת
תרבחמה םירשק תכרעמ שי םלועב םירז םישנא ינש לכ ןיב יכ תנעוטה
לכבו םירשקה תועצמאב ןייאורמל ןייאורממ עונת תינכתה .םהיניב
אלו תועיתפמ תויווזמ ץראב תוברתה ייחב תיזכרמ הלאשב קוסעת םעפ
ישגר ,לבז , הנבה יא ,הפצוח; תינכתה יאשונ ןיב . תוילאיווירט
ףסומ" ךרוע, יאנותיע) ןופלא בד :החנמ . דועו הפש ,םשא
"ץראה" ןותיע בתכו "טנרטניא ןטפק"ו "הירלג" ךרוע, רבעשל "ץראה
בלוד תיריא : תכרוע .("רקרמ הד" ןיזגמ ךרוע םויכ , זירפב
"E-ה" תכרוע , "רדס םישוע" תכרוע ,"2 - ל סיטרכ" הנשמ תכרוע)
( תילטיגיד תוברתל ןיזגמ –

בוביסב שגפינ - 14:15‎

םיטרסה תרדסב ישישה טרסה – ןגוע ומירה - 22:13‎
הל'דויו יצנבו ,ב"הראב לויטל אצוי ומומ ."ןומיל ומיקסא"
יצנב .םלוע תוארלו ןופיס ירענכ דובעל ,היינוא לע תולעל םיטילחמ
וליאו ,לבוחה בר לש ותיבב שארל לעמ דע בהואמ ומצע תא אצומ
.חרב הנממ הרוחבה לש היבא םע ךבוסמ הל'דוי

53 :קרפ .ןטייר תרפא םע רקובה - 02:46‎

11 :קרפ ןיעיקפ לביטספ - 04:49‎

10 ץורע
19/09/ ישיש םוי
5 :קרפ לוכאל ךלוה בוג ידיג - 18:55‎
םי תוריפו םיגד

20/09/03 תבש
39 :קרפ היה ךיא - 09:00‎

תחא הנש םעפ לכב תרקוסה ,תירוטסיה ןפלוא תינכות שיגמ דעלג ירבא
(.ח.ש) .תירבעב תויבותכ יווילב .הנידמה תונש 54 -מ