םיסנכו תוגצמ

ןויוושה םויל תגצמ
תולוכשא יזכרל יצרא סנכל תגצמ
Medforum סנכ
רעונה סרפ סנכ
הידווש ,דנולב Caretarkers 2000 סנכל שאלפ תגצמ
רפסה תיב תדובעב טנרטניאה תשרב תמא ןמזב החיש בוליש :תגצמ
2002 ראורבפ ,היפרגואיגל םירומה תשר :תגצמףועמ תכרעמל הרזח