היפרגואיג תארוהל טנרטניאב שומישה

equinox - םויויש
רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ ,ןויס הנח
http://geography.boker.org.il היפרגואיגל םירומה תשר

היפרגואיגל םירומל ןויע םוי
לרב תיב תללכמ
22.3.2000

חתפמ תולימ
Equinox
Earth-sun geometry
Rotation
Revolution
Orbit
Inclination
Season
Time
Time zone
םויוש
ץראה רודכו שמשה יסחי
היצטור
היצולובר
העונתה לולסמ
היטנ
הנוע
ןמז
ןמז ירוזיא

ץראה רודכ ינפ לע םיכושחו םיראומ םירוזיא תוארל ידכ ןאכ ץחל