םלועב וישכע
הקיטקראטנא
דנלניפ
הרגאינה ילפמ
סאגו סאל
גנוק גנוה
םלועב םירע
הלילו םוי

םיראומ םירוזא
םיכושחו
תירבה תוצראב
םלועב

רבסה
לדומ
היצמינא

התיכב
דומיל תדיחי
ןמז ירוזאו ןמז
1995 ,ץרמב 21

:םיפסונ םירתא
םיחנומ ןולימ
1119-2005 םינשב םידעומ
שמשהו ץראה רודכ
םינעדמ םילאוש םידימלת
רבסה
ףסונ רבסה
ימואלינב תוריש
ןמזה לע ואלילגו סוקינרפוק ,ימלת לש םלועה תוסיפת