?המל (א
ןויושה םוי

Schoolhouse 2000
תויחנה
טקיורפה

MCC
לירפא
1 חספ
2 חספ
3 חספ
הפסוה
תועצה
4 חספ

Global Novel
רופיסה
תרגסמה

?ךיא (ב
תילגנא
היפרגואיג
םישנא

ןויד תצובק
הצופת תומישר

חוורה (ג
םירמוח

?המ (ד

םיישק (ה