םיטקל -םידייצה לש םמלוע
תפרצב רקיעב ,תורעממ ןומדק םדא לש םירויצ םע םירתא לש ףסוא

ט"נשת ,'ה התיכ ידימלת רובע ,ןויס הנח הפסא

תשרב הכורעת - םיטקל-םידייצה לש םמלוע
ןומדקה םדאהו הירוטסיה-הרפ אשונב םירתאל םירשק
תפרצמ תורעמב תותירח לש רתא
תפרצב תורעמב ריק ירויצ
וקסל תרעמב ןומדקה םדאה לש עלס ירויצ
תפרצב םיסוסה תורעממ עלס ירויצ
תפרצב וגרא תרעממ םיאצממ
(ףדה תיתחתב םיאצמנ תוארוההו םירושיקה) וקסל תרעמב ילאוטריו רויס
וקסל תרעממ דייצ לש תונומת
(התוא לידגהל ידכ הנומת לכ לע ץחל) וקסל תרעממ םימוליצ
תפרצ םורדב םימי תת הרעמ - רוקסוק תרעממ עלס ירויצ
רוקסוק תרעמב םייח ילעב לש עלס ירויצ