תירבעב – טנרטניאב םינינעמ םירתא
שופיח יעונמו םיסקדניא ,םיללכ עדימ ירגאמ

http://www.walla.co.il
http://www.tapuz.co.il
http://www.sababa.co.il
http://www.index.co.il
http://new.netvision.net.il
http://www.netking.com
http://www.start.co.il


םייביטקארטניא - םיירוביצ םיתורש

בהז יפד - http://www.yellowpages.co.il
דגא - http://www.egged.co.il


םייתלשממ םיתורשו םידרשמ

תסנכה רתא - http://www.knesset.gov.il
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה - http://www.cbs.gov.il


בגנ

השרדמה רתא - http://www.boker.org.il
בגנ תמר תירוזיא הצעומ - http://ramat-negev.org.il


"םייכוניח" םירתא

תינונס עדימ תכרעמ - http://www.snunit.k12.il
ח"טמ לש רתאה - http://www.cet.ac.il
היפרגואיגל םירומ תשר - http://geography.boker.org.il
תילגנאל םירומ תשר - http://www.boker.org.il/eng/etni
טרוא תשר לש רתאה - http://www.ort.org.il
למע תשר לש רתאה - http://www.amalnet.k12.il
םירומ תרשכהל תוללכמה רתא - http://www.macam98.ac.il
ךוניחה דרשמ לש רתאה - חוא - http://www.education.gov.il
םורד זוחמ ,ךוניחה דרשמ לש רתאה - http://www.tilda.edu-negev.gov.il