םיחירצה ינש
המכ םירפוסמ הזה טרסב .תועבטה רש תייגולירטב ינשה רפסה והז
.הווחאה לש התוקרפתה תובקעב ליבקמב םירופיס
םיקרוא)יאה קורואה תובקעב םיכישממ ילמיגו סאלוגל ןרוגרא
תא םישגופ םסו ודורפ ,ןיפיפו ירמ תא ופטחש (םירפושמ
-םתרטמל וירחא םידעוצו (תוישיא לוציפ םע רוצי) םולוג/לוגאימס
.תעבטה תא דימשהל ידכ ,שאה רה
תוציבהו םירהה ךרד רודרומ לש רוחשה רעשל םתוא ליבומ םולוג
סנכהל יוכיס םהל ןיאש םילגמ םה רעשל םיעיגמ םהשכ .ךרדבש
םיפטחנ םה זא .הלפאו תידוס-תרחא תידדצ הסינכל ךישמהל םיטילחמו
אבצ םשו תאיליגסואל םילבומ םה .רימאראפ -רימורוב לש ויחא י"ע
.םיררחושמ םהו ובל תא חתופ םס ןכמ רחאל ,םתוא ףקות רודרומ