מדרשת שדה בוקר בנגב

מכרז מס' 2/2012

חוברת המכרז מכילה את המסמכים דלהלן: