תומילש םילימ קר םילימה לכ םילימה תחא

רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל הנש 25
םירוזחמ סנכ ,יצרא םירומ סנכ
היגלטסונ ,לבוי רפס
יללכ עדימ ,תונומת םובלא

בגנה לש םירחבומה תועסמה תרדס - םילודגה תעברא
13-15.12.2001 : ןושארה לויטה
יכרדו ח"מלפה ירייס תובקעב - ןטק שתכמל לודג שתכממ
רבדמ

רבדמב המדא תולכירדא אשונב עובש יפוס תרדס
דיתע - הווה - רבע : המדאב היינב- 1 שגפמ
14-15/12/01

םיבשותל תועדוה
ןוירוג ןב תשרדמ יבשותל תועדוה