םינופלט רפס
,תוקלחמ ,םיפגא
םיבשות ,רפס יתב

רבדמב ביבא
עובש יפוסב ןויע ימיו םיסנכ
םיבורקה םיישדוחב

בשותל תרגיא