תומילש םילימ קר םילימה לכ םילימה תחא

יתיווח-יגולוקא ץיק הנחמ
רקוב הדש ס"היבב
םכלש תונומת ונילא וחלש
?תובוט תונומת ואצי ?םתמליצ ?בגנב םתייה
בגנה םובלא רובע ונילא ןתוא וחלש

בגנה םובלא
בגנהמ תונומת
?ןאל יתביבסה ךוניחה - םורופ