18.9.2006 :ןכדוע

12.9.2006 ןויע ימיו םיסנכ
11.9.2006 קחצי יזח לש םיטרפ
11.9.2006 תותיזח לש תוביצי יא אשונב רמאמ
11.9.2006 הייחמצ יספ לע יעדמ רמאמ