רקוב הדש תשרדמ לש בושקתה זכרמ י"ע חתופו הנבנ הז רתא
טקפא ןווגמ תרבח ףותישב


© All Rights Reserved - Migvan Effect
1996 - 2000
טקפא ןווגמ - תורומש תויוכזה לכ ©

:ל קנעומ שומיש ןוישר
01/04/2000,רקוב הדש תשרדמ
2.0 הסריג ףועמ
(01/2000 :ןוכדע)
:תללוכ
2.5 ךתיב הנב -
2.0 םירתא ףועמ -
1.5 םישודיח עונמ -
2.0 שופיח עונמ -
2.0 סקודניא ןונגנמ -
2.1 תועדומ חול -
1.2 טקפא טא'צ -
Discus Pro -
הרהזא
.םירצוי תויוכז קוח י"ע תנגומ וז בשחמ תנכת
.המיאתמ האשרה אלל םיליבקמ םיתוריש קפסל וא קיתעהל ,לפכשל ןיא