:םש
:החפשמ םש
:שקובמ שמתשמ םש
(תילגנאב)
:תשקובמ אמסיס
(תילגנאב)
:(ינורטקלא ראוד) לאוד
:ןופלט
:בושי
:ליג תצובק